Kamerstuk 35394-10

Amendement van het lid Gijs van Dijk over dak- en thuisloze jongeren uitzonderen van de vierwekenzoektermijn

Dossier: Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Gepubliceerd: 14 augustus 2020
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35394-10.html
ID: 35394-10
Wijzigingen: 35394-28

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Ontvangen 14 augustus 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt onder vervanging van het punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. op de belanghebbende zonder adres of die is ingeschreven met een briefadres.

Toelichting

De regering stelt voor om jongeren met een arbeidsbeperking en jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die uiterlijk een jaar voorafgaand aan de aanvraag ingeschreven hebben gestaan bij het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, uit te zonderen van de vierwekenzoektermijn. Indiener is van mening dat deze uitzondering in elk geval uitgebreid zou moeten worden naar dak- en thuisloze jongeren die bijstand aanvragen. Steeds meer mensen raken dak- en thuisloos. Het is belangrijk om deze mensen hulp te bieden, en zekerheid te creëren. Daarvoor is een stabiel inkomen essentieel. De termijn van vier weken zorgt ervoor dat dak- en thuisloze jongeren nog langer verstoken blijven van het inkomen dat noodzakelijk is om rust, stabiliteit en een prettige thuisbasis te creëren. Dit amendement regelt daarom dat de vierwekenzoektermijn niet geldt voor dak- en thuisloze jongeren.

Bij de invulling van het begrip «dak- en thuislozen» gaat het allereerst om personen zonder adres. Verder wordt aangesloten bij de inschrijving met een briefadres in de Basisregistratie Personen (Brp). Een briefadres kan plaats hebben bij een bekende of familielid. Ook kan door het college in kwestie een briefadres ter beschikking worden gesteld.

Gijs van Dijk