Kamerstuk 35374-12

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld

Dossier: Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld


48,7 %
51,3 %

CDA

PvdA

CU

DENK

GL

vKA

PvdD

50PLUS

Krol

FvD

D66

SGP

SP

VVD

PVV

Van Haga


Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 3 september 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan het opschrift wordt toegevoegd «in gevallen van opzet of grove schuld».

II

In de beweegreden wordt na «die zijn ontstaan wegens het» ingevoegd «opzettelijk of door grove schuld».

III

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 34, vijfde lid, onderdelen a tot en met w, «het niet of niet behoorlijk nakomen» vervangen door «het opzettelijk of door grove schuld niet of niet behoorlijk nakomen».

IV

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 78dd na «de vermogenstoets» ingevoegd «in gevallen van opzet of grove schuld».

V

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 78ee na «de vermogenstoets» ingevoegd «in gevallen van opzet of grove schuld».

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat de voorgestelde wetswijziging in artikel 34, vijfde lid, van de Participatiewet enkel betrekking heeft op die personen waarbij geoordeeld is dat de schending van de inlichtingenplicht is ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld. De wetswijziging geldt dus niet voor gevallen van normale of verminderde verwijtbaarheid.

Hiermee regelt dit amendement dat de uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering en de boete bij de vermogenstoets enkel geldt in gevallen waarbij aangetoond kan worden dat er sprake is van opzettelijke fraude of ernstige nalatigheid. Dit amendement voorkomt dat personen die niet aantoonbaar met opzet of door ernstige nalatigheid de inlichtingenplicht schenden disproportioneel getroffen worden.

Raemakers Jasper van Dijk Gijs van Dijk Renkema Kuzu