Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-XV-2.html
ID: 35350-XV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

  
           
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

58.424.023

58.424.023

310.293

187.057

187.057

‒ 35.270

‒ 179.606

‒ 179.606

‒ 20.023

 

Beleidsartikelen

         

3

Arbeidsongeschiktheid

10.237.306

10.237.306

0

‒ 6.986

‒ 6.986

0

‒ 42.320

‒ 42.320

0

5

Werkloosheid

3.739.575

3.739.575

310.293

296.300

296.300

‒ 35.270

‒ 164.799

‒ 164.799

‒ 20.023

6

Ziekte en zwangerschap

2.899.275

2.899.275

0

90.784

90.784

0

21.452

21.452

0

8

Oudedagsvoorziening

39.603.831

39.603.831

0

‒ 153.355

‒ 153.355

0

38.077

38.077

0

9

Nabestaanden

365.107

365.107

0

899

899

0

‒ 7.857

‒ 7.857

0

11

Uitvoeringskosten

1.578.929

1.578.929

0

‒ 40.585

‒ 40.585

0

‒ 24.159

‒ 24.159

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2020 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2019 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2020. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht. Voor het begrotingsjaar 2019 worden de Najaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel.

Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Tabel 2 Ondergrenzen confrom RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Het beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2019

   

Vastgestelde begroting 2019

alle

36.132.349

Stand 1e suppletoire begroting 2019

alle

2.834.982

Vermoedelijke uitkomsten 2019

alle

420.825

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV

1

8.897

Uitvoeringsmutaties PW CrvB

2

11.110

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

2

‒ 4.792

Uitvoeringsmutaties Wajong

4

‒ 14.764

Uitvoeringsmutaties Re-integratie Wajong

4

‒ 1.611

Uitvoeringsmutatie IOW

5

2.232

Uitvoeringsmutatie TAS

6

‒ 475

Uitvoeringsmutatie KOT

7

‒ 5.548

Uitvoeringsmutatie AKW

10

5.200

Uitvoeringsmutatie WKB

10

‒ 27.514

Hersteloperatie uitvoering WKB

10

‒ 83.000

Diverse mutaties Rijksbijdragen

12

‒ 4.998

Uitvoeringsmutatie COA

13

‒ 3.351

Uitvoeringsmutatie DUO leningen

13

‒ 17.408

Geen aanspraak op restant onvoorzien

99

‒ 29.100

Diverse mutaties

div

‒ 500

Diverse overboekingen met andere departementen

div

‒ 34.059

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 41.958

   

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

39.146.517

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2019

   

Vastgestelde begroting 2019

alle

1.870.949

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

9.262

Vermoedelijke uitkomsten 2019

 

100.792

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties KOT

7

‒ 20.704

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

10

‒ 13.258

Ontvangsten diversen

div

‒ 183

   

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.946.858

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) ( bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2019

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

alle

58.424.023

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

187.057

Vermoedelijke uitkomsten 2019

 

‒ 108.489

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 37.826

Uitvoeringsmutaties Werkeloosheid

5

‒ 38.279

Uitvoeringsmutaties Ziektewet

6

22.041

Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

20.000

Uitvoeringsmutaties Nabestaanden

9

‒ 7.520

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 2.522

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 27.011

   

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

58.431.474

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2019

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019

alle

310.293

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

‒ 35.270

Vermoedelijke uitkomsten 2019

 

‒ 22.023

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

5

2.000

   

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

255.000

3 De beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

952.905

813.335

700

7.496

821.531

Uitgaven:

951.468

811.926

700

7.196

819.822

Waarvan juridisch verplicht

98,70%

   

97,60%

      

Inkomensoverdrachten

925.629

792.526

0

8.898

801.424

Vakantiedagen

0

6

0

1

7

Lage-inkomensvoordeel

503.629

507.806

0

2.568

510.374

Minimumjeugdloonvoordeel

130.000

124.225

0

672

124.897

Loonkostenvoordelen

292.000

160.489

0

5.657

166.146

      

Subsidies

3.725

2.640

240

‒ 38

2.842

      

Opdrachten

13.330

12.293

‒ 204

‒ 1.777

10.312

      

Bekostiging

100

100

575

0

675

      

Bijdrage aan andere begrotingen

4.792

109

33

‒ 100

42

Ministerie van EZK

3.800

67

‒ 67

0

0

Ministerie van VWS

992

42

100

‒ 100

42

      

Bijdrage agentschappen

3.892

4.258

56

213

4.527

      

Ontvangsten

24.000

17.000

‒ 4.000

0

13.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begoting bedraagt € 7,9 miljoen. Hiervan is € 0,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: vakantiedagen

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,001 miljoen).

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 2,6 miljoen).

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 0,7 miljoen).

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 5,7 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen

 • 1. Er zijn in totaal 13 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een eenmalig verhoging van de bijdrage aan het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (-/- 0,3 miljoen).

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,7 miljoen).

 • 3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,3 miljoen verwacht.

Verplichtingen

 • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2020 plaatsvinden.

3.2 Beleidsartikel 2

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

7.031.743

6.833.911

90.641

‒ 1.908

6.922.644

Uitgaven:

7.073.146

6.866.853

86.316

‒ 13.808

6.939.361

Waarvan juridisch verplicht

99,70%

   

99,70%

      

Inkomensoverdrachten

6.994.795

6.776.801

94.400

4.062

6.875.263

Macrobudget Participatiewetuitkeringen

6.215.835

6.004.930

67.675

11.110

6.083.715

en intertemporele tegemoetkoming

     

Toeslagenwet

458.901

433.906

13.086

‒ 4.792

442.200

AIO

286.997

302.500

6.506

0

309.006

Bijstand zelfstandigen

26.167

27.636

6.975

0

34.611

Bijstand overig

1.150

1.168

0

0

1.168

Onderstand en re-integratie (CN)

5.745

6.661

158

‒ 2.256

4.563

      

Subsidies

50.291

59.703

1.488

‒ 14.948

46.243

      

Opdrachten

16.185

18.474

‒ 9.575

‒ 2.922

5.977

      

Bekostiging

1.655

1.655

0

0

1.655

      

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

220

220

3

0

223

ZonMw

220

220

3

0

223

      

Bijdrage B&S Fondsen

10.000

10.000

0

0

10.000

Pensioenfonds PRWI

10.000

10.000

0

0

10.000

      

Ontvangsten

2.572

12.121

15.103

0

27.224

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 72,5 miljoen. Hiervan is € 86,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 13,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen

 • 1. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Er zijn middelen gereserveerd om gemeenten in 2019 te compenseren (€ 11,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: toeslagenwet

 • 1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. Met name wordt minder uitgegeven aan toeslagen op WW- en WIA-uitkeringen. Aan de andere kant zijn de uitgaven aan toeslagen op WAO-uitkeringen hoger dan eerder verwacht (-/- € 4,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland

 • 1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is -/- € 2,3 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.

Subsidies en opdrachten

 • 1. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering impuls samenwerking GGZ (-/- 0,9 miljoen).

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen).

 • 3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt een onderbenutting van -/- € 16,1 miljoen verwacht, waarvan de sectorplannen en Dienstverlening Werkzoekende Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt (DWSRA) de belangrijkste zijn.

Verplichtingen

 • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt, doordat op het kasbudget onderbenutting wordt verwacht, maar niet op het verplichtingenbudget.

3.3 Beleidsartikel 3

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

799

839

316

0

1.155

Uitgaven:

799

839

316

0

1.155

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

799

839

16

0

855

Ongevallen verzekering (CN)

799

839

16

0

855

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

300

0

300

Uitvoering IPS CMD

0

0

300

0

300

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

10.237.306

10.230.320

6.167

‒ 48.487

10.188.000

Uitgaven:

10.237.306

10.230.320

6.167

‒ 48.487

10.188.000

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

9.864.234

9.883.567

256.259

‒ 37.826

10.102.000

WAO uitkeringslasten

3.850.573

3.860.699

88.518

‒ 16.216

3.933.001

IVA uitkeringslasten

2.618.994

2.791.667

54.637

16.695

2.862.999

WGA uitkeringslasten

2.891.579

2.785.117

109.122

‒ 15.240

2.878.999

WAZ uitkeringslasten

115.916

113.825

2.786

‒ 2.611

114.000

WGA ER uitkeringslasten

387.172

332.259

1.196

‒ 20.454

313.001

      

Inkomensoverdrachten nominaal

266.829

250.092

‒ 250.092

0

0

WAO uitkering nominaal

98.648

95.263

‒ 95.263

0

0

IVA uitkering nominaal

67.324

69.000

‒ 69.000

0

0

WGA uitkering nominaal

86.200

74.096

‒ 74.096

0

0

WAZ uitkering nominaal

2.961

2.796

‒ 2.796

0

0

WGA ER uitkering nominaal

11.696

8.937

‒ 8.937

0

0

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

104.543

94.068

2.593

‒ 10.661

86.000

Re-integratie WIA/WAO/WAZ

104.543

94.068

2.593

‒ 10.661

86.000

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

1.700

2.593

‒ 2.593

0

0

Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal

1.700

2.593

‒ 2.593

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 42,3 miljoen. Hiervan is € 6,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 48,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld. Ten opzichte van de vorige raming is de instroom (voornamelijk herleving) licht afgenomen en de uitstroom licht toegenomen. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de WAO lager uit dan eerder verwacht (-/- € 16,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal uitkeringen in de IVA opwaarts aangepast. Dat komt doordat de uitstroom iets lager ligt dan werd verwacht. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de IVA hoger uit dan eerder verwacht. Tot slot is naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van het UWV over 2018 een bedrag van € 6,6 miljoen nabetaald voor de AO-tegemoetkoming over 2018 (€ 16,7 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten

 • 1. De mutatie komt met name voort uit de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering. Uit de uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat deze lager is uitgekomen dan eerder verwacht. (-/- € 15,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen en de gemiddelde uitkering licht neerwaarts bijgesteld. (-/- € 2,6 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld. Verder ligt het aandeel eigenrisicodragers in de WGA lager dan waar eerder rekening mee is gehouden. Hierdoor ligt het aantal uitkeringen bij eigenrisicodragers lager dan eerder verwacht (-/- € 20,5 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met € 10,7 miljoen verlaagd.

3.4 Beleidsartikel 4

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

3.359.378

3.275.109

80.800

‒ 20.375

3.335.534

Uitgaven:

3.359.378

3.275.109

80.800

‒ 20.375

3.335.534

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

3.252.066

3.176.122

78.176

‒ 14.764

3.239.534

Uitkeringslasten Wajong

3.252.066

3.176.122

78.176

‒ 14.764

3.239.534

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

107.312

98.987

2.624

‒ 5.611

96.000

Re-integratie Wajong

107.312

98.987

2.624

‒ 5.611

96.000

      

Ontvangsten

0

22.211

1.815

0

24.026

Restituties

0

22.211

1.815

0

24.026

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,4 miljoen. Hiervan is € 80,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/-€ 20,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

 • 1. Op basis van de nota financiële bijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 14,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met -/- € 5,6 miljoen verlaagd.

3.5 Beleidsartikel 5

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

158.993

125.579

5.726

‒ 2.414

128.891

Uitgaven:

158.104

124.190

5.606

‒ 2.414

127.382

Waarvan juridisch verplicht

98,60%

   

98,60%

      

Inkomensoverdrachten

129.813

97.977

3.520

2.232

103.729

Uitkeringslasten IOW

97.213

96.875

3.519

2.232

102.626

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

100

102

1

0

103

Tijdelijke regeling aanpassing

32.500

1.000

0

0

1.000

dagloonbesluit

     
      

Subsidies

18.311

15.361

‒ 120

‒ 2.725

12.516

      

Opdrachten

0

872

‒ 300

‒ 25

547

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

9.980

9.980

2.506

‒ 1.896

10.590

Scholing WW

9.980

9.980

2.506

‒ 1.896

10.590

      

Ontvangsten

0

8.410

2.362

0

10.772

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 5,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal IOW-uitkeringen naar boven bijgesteld. Daarnaast ligt de gemiddelde jaaruitkering voor de IOW zeer beperkt lager dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een toename van de uitgaven met € 2,2 miljoen.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's

 • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 4,6 miljoen verwacht.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

3.739.575

4.035.875

‒ 126.520

‒ 38.279

3.871.076

Uitgaven:

3.739.575

4.035.875

‒ 126.520

‒ 38.279

3.871.076

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

3.603.782

3.916.935

‒ 7.580

‒ 38.279

3.871.076

WW uitkeringslasten

3.603.782

3.916.935

‒ 7.580

‒ 38.279

3.871.076

      

Inkomensoverdrachten nominaal

135.793

118.940

‒ 118.940

0

0

WW uitkering nominaal

135.793

118.940

‒ 118.940

0

0

      

Ontvangsten

310.293

275.023

‒ 22.023

2.000

255.000

UFO

298.984

266.904

‒ 13.904

2.000

255.000

UFO nominaal

11.309

8.119

‒ 8.119

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 164,8 miljoen. Hiervan is -/- € 126,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 38,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,0 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

 • 1. De raming voor 2019 is op basis van de realisatiegegevens van het UWV neerwaarts bijgesteld. Het volume valt lager uit dan eerder werd verwacht. Dat komt met name doordat het aandeel nuluitkeringen hoger is dan werd aangenomen. Omdat een kleiner aandeel van de uitkeringen tot daadwerkelijke uitgaven leidt, leidt dit tot een meevaller. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering beperkt lager uit (-/- € 38,3 miljoen).

Ontvangsten: UFO

 • 1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. Het verhaal valt € 2 miljoen hoger uit dan bij de begroting 2020 werd geraamd.

3.6 Beleidsartikel 6

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

7.427

12.083

156

‒ 4.075

8.164

Uitgaven:

7.527

11.983

13

‒ 4.075

7.921

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

7.427

11.583

156

‒ 4.075

7.664

TAS

4.213

4.687

84

‒ 475

4.296

Ziekteverzekering (CN)

3.214

3.296

72

0

3.368

OPS

0

3.600

0

‒ 3.600

0

      

Subsidies

100

400

‒ 143

0

257

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,1 miljoen. Hiervan is € 0,01 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt het aantal toekenningen en het terugvorderingspercentage voor 2019 naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,5 miljoen.

Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)

 • 1. De invoering van de OPS-regeling gaat minder snel dan gehoopt. In 2019 zullen daarom nog geen uitkeringen plaatsvinden. Dit leidt tot een meevaller in 2019 van -/- € 3,6 miljoen.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

2.899.275

2.990.059

‒ 589

22.041

3.011.511

Uitgaven:

2.899.275

2.990.059

‒ 589

22.041

3.011.511

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

2.794.608

2.902.492

86.978

22.041

3.011.511

Ziektewet uitkeringslasten

1.543.432

1.606.756

48.417

27.826

1.682.999

WAZO uitkeringslasten

1.251.176

1.295.736

38.561

‒ 5.785

1.328.512

      

Inkomensoverdrachten nominaal

104.667

87.567

‒ 87.567

0

0

Ziektewet uitkering nominaal

58.651

49.006

‒ 49.006

0

0

WAZO uitkering nominaal

46.016

38.561

‒ 38.561

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,5 miljoen. Hiervan is -/- € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 22,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

 • 1. Uit realisatiecijfers van het UWV blijkt dat het aantal ZW-uitkeringen hoger is dan verwacht. Dat komt vooral doordat het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW sterker is toegenomen dan waarmee rekening werd gehouden. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan eerder werd verwacht. Doordat de tegenvaller op het aantal uitkeringen groter is dan de meevaller op de gemiddelde jaaruitkering, leidt dit per saldo tot een opwaartse bijstelling van € 27,8 miljoen.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt het volume neerwaarts bijgesteld in de WAZO. Verder wordt de prijs van de gemiddelde jaaruitkering in de WAZO verhoogd. Aan de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) compensatieregeling wordt € 4,5 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 5,8 miljoen.

3.7 Beleidsartikel 7

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (bedragen x €1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

3.286.740

3.249.545

129.117

‒ 9.731

3.368.931

Uitgaven:

3.286.740

3.249.545

129.117

‒ 9.731

3.368.931

Waarvan juridisch verplicht

99,50%

   

99,91%

      

Inkomensoverdrachten

3.264.213

3.229.462

129.969

‒ 5.548

3.353.883

Kinderopvangtoeslag

3.264.213

3.229.462

129.969

‒ 5.548

3.353.883

      

Subsidies

4.550

2.965

‒ 655

‒ 430

1.880

      

Opdrachten

4.877

6.053

618

‒ 1.970

4.701

      

Bijdrage aan agentschappen

13.100

11.065

‒ 815

‒ 1.783

8.467

DUO

12.853

11.065

‒ 822

‒ 1.783

8.460

Justis

247

0

7

0

7

      

Ontvangsten

1.580.594

1.537.772

38.465

‒ 20.704

1.555.533

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 119,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 129,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 9,7 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 20,7 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

 • 1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met -/- € 5,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2019 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting iets hoger uit. De geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren zijn echter naar beneden bijgesteld. Per saldo komen de uitgaven naar verwachting lager uit.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrageaan agentschappen

 • 1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,1 miljoen). De grootste overboeking is onder opdrachten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland, -/- € 1,1 miljoen).

 • 2. Op basis van realisatiegegevens over 2019 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 3,1 miljoen. Dit komt onder andere doordat er minder wordt uitgegeven op het project verbeterplannen kinderopvangtoeslag. Verder wordt er minder uitgegeven aan onderzoek en zal een deel van de betalingen met vertraging worden verricht.

Ontvangsten

 • 1. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,7 miljoen neerwaarts bijgesteld voornamelijk als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2017 en 2018.

3.8 Beleidsartikel 8

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorzienig (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

26.057

24.734

474

0

25.208

Uitgaven:

26.057

24.734

474

0

25.208

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

26.057

24.734

474

0

25.208

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

5.095

3.437

72

0

3.509

AOV incl. tegemoedkoming (CN)

20.962

21.297

402

0

21.699

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

39.603.831

39.450.476

18.077

20.000

39.488.553

Uitgaven:

39.603.831

39.450.476

18.077

20.000

39.488.553

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

38.250.385

38.160.376

1.308.177

20.000

39.488.553

AOW uitkeringslasten

37.313.296

37.225.024

1.296.920

20.000

38.541.944

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

937.089

935.352

11.257

0

946.609

      

Inkomensoverdrachten nominaal

1.353.446

1.290.100

‒ 1.290.100

0

0

AOW uitkering nominaal

1.342.410

1.279.082

‒ 1.279.082

0

0

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom

11.036

11.018

‒ 11.018

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 38,1 miljoen. Hiervan is € 18,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 20,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

 • 1. Op basis van de realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2019 opwaarts bijgesteld (€ 20,0 miljoen).

3.9 Beleidsartikel 9

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

1.197

1.110

27

0

1.137

Uitgaven:

1.197

1.110

27

0

1.137

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

1.197

1.110

27

0

1.137

Uitkeringslasten AWW (CN)

1.197

1.110

27

0

1.137

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,03 miljoen. Hiervan is € 0,03 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

365.107

366.006

‒ 337

‒ 7.520

358.149

Uitgaven:

365.107

366.006

‒ 337

‒ 7.520

358.149

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

356.882

358.144

7.525

‒ 7.520

358.149

ANW uitkeringslasten

350.721

351.898

7.451

‒ 7.450

351.899

ANW tegemoetkoming

6.161

6.246

74

‒ 70

6.250

      

Inkomensoverdrachten nominaal

8.225

7.862

‒ 7.862

0

0

ANW uitkering nominaal

8.151

7.788

‒ 7.788

0

0

ANW tegemoetkoming nominaal

74

74

‒ 74

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,9 miljoen. Hiervan is -/- € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgested met -/- € 7,5 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door zowel een iets lager aantal gerechtigden als een iets lagere gemiddelde uitkering.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

 • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door een lager aantal nabestaanden dat een beroep doet op een Anw-uitkering.

3.10 Beleidsartikel 10

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

5.721.498

5.956.594

83.596

‒ 105.314

5.934.876

Uitgaven:

5.721.498

5.956.594

83.596

‒ 105.314

5.934.876

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

5.721.498

5.956.594

83.596

‒ 105.314

5.934.876

Uitkeringslasten AKW

3.567.596

3.581.790

48.737

5.200

3.635.727

Uitkeringslasten WKB

2.151.031

2.372.007

34.825

‒ 110.514

2.296.318

Uitkeringslasten AKW CN

2.871

2.797

34

0

2.831

      

Ontvangsten

223.329

215.501

6.517

‒ 13.258

208.760

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,7 miljoen. Hiervan is € 83,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 105,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 13,3 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

 • 1. De uitgaven Kinderbijslag zijn met € 5,2 miljoen opwaarts bijgesteld. Het aantal kinderen komt iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast komt de gemiddelde prijs licht hoger uit.

Inkomensoverdrachten: WKB

 • 1. De uitgaven aan kindgebonden budget zijn met -/- € 27,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt doordat de gemiddelde uitkering aan kindgebonden budget in 2019 naar verwachting lager uitvalt. Daarnaast sluit het voorschot dat ouders ontvangen steeds beter aan op de definitieve toekenning, wat leidt tot minder overfinanciering. Verder zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren iets naar boven bijgesteld. Per saldo resteert een meevaller.

 • 2. Voor de herstelactie kindgebonden budget wordt in 2019 -/- € 83,0 miljoen minder uitgekeerd. Deze uitgaven schuiven door naar 2020. Het vormgeven van de herstelactie kostte meer tijd dan verwacht. Naast de omvang en complexiteit van de herstelactie speelt daarin ook dat het tijd kost om voor verschillende groepen en bijzondere situaties een zorgvuldige afweging te maken. Zoals oorspronkelijk is gepland is de afronding van de herstelactie voorzien in 2020.

Ontvangsten

 • 1. De terugontvangsten Kindgebonden budget nemen af met -/- € 13,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere terugontvangsten over toeslagjaar 2017.

3.11 Beleidsartikel 11

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

448.044

497.958

11.973

669

510.600

Uitgaven:

448.044

497.958

11.973

669

510.600

 

100,00%

   

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

447.362

497.276

11.955

669

509.900

Uitvoeringskosten UWV

339.284

378.038

9.228

928

388.194

Uitvoeringskosten SVB

101.524

112.652

2.550

‒ 2.459

112.743

Uitvoeringskosten IB

6.554

6.586

177

2.200

8.963

      

Bijdrage aan nationale organisaties

682

682

18

0

700

Landelijke Cliëntenraad

682

682

18

0

700

      

Ontvangsten

0

21.700

30.508

0

52.208

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,6 miljoen. Hiervan is € 12,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).

 • 2. Onder andere op basis van de uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,5 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,3 miljoen). de grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de extra uitvoeringskosten in 2019 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (-/- 0,5 miljoen). Dit vanwege meer dan verwachte indicatiestellingen door het CIZ.

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).

 • 3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 3,9 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).

Tabel 23 Bugettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

1.578.929

1.538.344

‒ 5.287

‒ 18.872

1.514.185

Uitgaven:

1.578.929

1.538.344

‒ 5.287

‒ 18.872

1.514.185

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.530.226

1.494.412

38.645

‒ 18.872

1.514.185

Uitvoeringskosten UWV

1.391.549

1.357.735

32.462

‒ 18.872

1.371.325

Uitvoeringskosten SVB

138.677

136.677

6.183

0

142.860

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

48.703

43.932

‒ 43.932

0

0

Uitvoering UWV nominaal

44.636

40.242

‒ 40.242

0

0

Uitvoering SVB nominaal

4.067

3.690

‒ 3.690

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,2 miljoen. Hiervan is -/- € 5,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrealaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen in 2019.

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).

 • 3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 16,4 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).

 • 2. Er is € 1,2 miljoen overgemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege een naheffing over 2019 voor het gebruik van Basis Registratie Personen door de SVB.

3.12 Beleidsartikel 12

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

14.245.954

17.358.728

71.365

‒ 4.998

17.425.095

Uitgaven:

14.245.954

17.358.728

71.365

‒ 4.998

17.425.095

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Bijdrage aan sociale fondsen

14.245.954

17.358.728

71.365

‒ 4.998

17.425.095

Rijksbijdrage:

     

In kosten heffingskortingen AOW

2.189.900

2.197.000

12.900

0

2.209.900

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.777.400

14.881.500

0

0

14.881.500

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

150.583

152.157

9.383

396

161.936

Zwangere zelfstandigen

128.071

128.071

49.082

‒ 5.394

171.759

      

Ontvangsten

0

0

8.410

0

8.410

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 66,4 miljoen. Hiervan is € 71,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 5,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,4 miljoen.

Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verlaagd met -/- € 5,4 miljoen. Er wordt minder beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.

3.13 Beleidsartikel 13

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

311.004

275.246

‒ 3.542

‒ 30.937

240.767

Uitgaven:

312.024

276.266

‒ 3.542

‒ 30.937

241.787

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

42.975

42.245

978

‒ 1.333

41.890

Remigratieregeling

42.975

42.245

978

‒ 1.333

41.890

      

Subsidies

11.988

16.488

‒ 3.900

1.037

13.625

Kennisinfrastructuur

2.736

2.736

0

37

2.773

Vluchtelingenwerk

1.032

1.032

0

0

1.032

Overige subsidies

8.220

12.720

‒ 3.900

1.000

9.820

      

Opdrachten

16.721

16.878

181

‒ 2.586

14.473

Inburgering en integratie

15.021

15.178

181

‒ 2.586

12.773

Remigratie

1.700

1.700

0

0

1.700

      

Bijdrage aan agentschappen

20.071

20.071

1.291

0

21.362

Dienst Uitvoering Onderwijs

20.071

20.071

1.291

0

21.362

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

23.709

16.763

‒ 2.657

‒ 3.669

10.437

Centraal orgaan opvang asielzoekers

23.709

16.763

‒ 2.657

‒ 3.669

10.437

      

Bijdrage aan medeoverheden

39.020

6.413

565

‒ 6.978

0

Gemeenten

39.020

6.413

565

‒ 6.978

0

      

Leningen

157.540

157.408

0

‒ 17.408

140.000

Dienst uitvoering onderwijs

157.540

157.408

0

‒ 17.408

140.000

      

Ontvangsten

1.000

1.000

204

0

1.204

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 34,5 miljoen. Hiervan is -/- € 3,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,9 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

 • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2019 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,3 miljoen).

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RTW's

 • 1. Er zijn in totaal 8 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- 1,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatieuitkering pilots verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) (-/- 0,9 miljoen).

 • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van € 1 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen de SZW-begroting.

 • 3. Op basis van de uitvoeringsgegevens van het COA wordt er een onderuitputting verwacht (-/- € 3,7 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: Gemeenten

 • 1. Op basis van realisatiecijfers over 2018 wordt er in 2019 (bijdrage achteraf) een onderuitputting van -/- € 7,0 miljoen verwacht.

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

 • 1. De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 17,4 miljoen).

4 De niet-beleidsartikelen

4.1 Algemeen

Tabel 26 Artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

39.461

38.173

6.424

‒ 4.250

40.347

Uitgaven:

34.771

34.238

3.328

‒ 4.250

33.316

      

Subsidies

3.139

3.139

0

55

3.194

      

Opdrachten

23.498

23.069

2.660

‒ 3.076

22.653

Handhaving

6.307

4.121

1.850

‒ 3.271

2.700

Opdrachten overig

17.191

18.948

810

195

19.953

      

Bekostiging

5.251

5.147

765

0

5.912

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.251

5.147

765

0

5.912

      

Bijdrage aan agentschappen

683

683

‒ 97

‒ 279

307

Rijksdienst Ondernemend Nederland

521

521

‒ 99

‒ 190

232

Agentschap CJIB

162

162

2

‒ 89

75

      

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

2.200

0

‒ 950

1.250

Financiën

2.200

2.200

0

‒ 950

1.250

      

Ontvangsten

387

387

742

0

1.129

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,9 miljoen. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan andere begrotingen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,6 miljoen).

 • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,7 miljoen verwacht.

 • 3. Er is een overboeking van het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een gezamenlijk onderzoek naar ZZP-ers (€ 0,03 miljoen).

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 27 Apparaatsuitgaven kerndepartement artikel 96 (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

332.063

343.303

17.919

4.392

365.614

Uitgaven:

332.063

343.303

17.919

4.392

365.614

      

Personele uitgaven

263.339

268.496

9.213

6.598

284.307

Eigen personeel

255.918

258.484

6.347

4.443

269.274

Externe inhuur

4.636

7.278

2.866

2.255

12.399

Overig personeel

2.785

2.734

0

‒ 100

2.634

      

Materiele uitgaven

68.724

74.807

8.706

‒ 2.206

81.307

ICT

12.551

12.647

‒ 878

5.894

17.663

Bijdrage aan SSO's

43.065

45.041

9.732

‒ 7.877

46.896

Materieel

13.108

17.119

‒ 148

‒ 223

16.748

      

Ontvangsten

39.067

44.109

666

‒ 183

44.592

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 17,9 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de totale mutatie 2e suppletoire begroting € 0,5 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in de Miljoenennota en -/- € 0,2 miljoen in de Najaarsnota.

Onderstaand worden de mutaties van de Najaarsnota toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

 • 1. Er zijn in totaal 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,4 miljoen). De grootste twee overboekingen zijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties voor de dienstverlening FM Haaglanden (-/- 0,5 miljoen).

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,4 miljoen).

 • 3. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van personeel (€ 0,4 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,4 miljoen).

 • 2. De raming van de ontvangsten is aangepast met -/- € 0,6 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.

4.3 Nog onverdeeld

Tabel 28 Nog onverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

173.579

136.944

‒ 67.183

‒ 57.994

11.767

Uitgaven:

173.579

133.955

‒ 67.183

‒ 57.994

8.778

      

Overige beleidsuitgaven

173.579

133.955

‒ 67.183

‒ 57.994

8.778

Onvoorzien

173.579

133.955

‒ 67.183

‒ 57.994

8.778

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 125,2 miljoen. Hiervan is -/- € 67,2 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 58,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Overige beleidsuitgaven: Onvoorzien

 • 1. Er zijn drie overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 27,7 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds voor de doeluitkering perspectief op werk (-/- € 26,0 miljoen) .

 • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,1 miljoen).

 • 3. Er wordt -/- € 29,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de Fraudewet en voor uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2019.