Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-XV-1.html
ID: 35350-XV-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), voor het jaar 2019 en vastgesteld bij de wet van 19 december 2018, Stb. 14, laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 2019, Stb 273;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

  
           
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

36.096.842

36.132.349

1.870.949

2.846.349

2.834.982

9.262

199.070

179.186

66.647

 

Beleidsartikelen

         

1

Arbeidsmarkt

952.905

951.468

24.000

‒ 139.570

‒ 139.542

‒ 7.000

8.196

7.896

‒ 4.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.031.743

7.073.146

2.572

‒ 197.832

‒ 206.293

9.549

88.733

72.508

15.103

3

Arbeidsongeschiktheid

799

799

0

40

40

0

316

316

0

4

Jonggehandicapten

3.359.378

3.359.378

0

‒ 84.269

‒ 84.269

22.211

60.425

60.425

1.815

5

Werkloosheid

158.993

158.104

0

‒ 33.414

‒ 33.914

8.410

3.312

3.192

2.362

6

Ziekte en zwangerschap

7.427

7.527

0

4.656

4.456

0

‒ 3.919

‒ 4.062

0

7

Kinderopvang

3.286.740

3.286.740

1.580.594

‒ 37.195

‒ 37.195

‒ 42.822

119.386

119.386

17.761

8

Oudedagsvoorziening

26.057

26.057

0

‒ 1.323

‒ 1.323

0

474

474

0

9

Nabestaanden

1.197

1.197

0

‒ 87

‒ 87

0

27

27

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.721.498

5.721.498

223.329

235.096

235.096

‒ 7.828

‒ 21.718

‒ 21.718

‒ 6.741

11

Uitvoeringskosten

448.044

448.044

0

49.914

49.914

21.700

12.642

12.642

30.508

12

Rijksbijdragen

14.245.954

14.245.954

0

3.112.774

3.112.774

0

66.367

66.367

8.410

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

311.004

312.024

1.000

‒ 35.758

‒ 35.758

0

‒ 34.479

‒ 34.479

204

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

332.063

332.063

39.067

11.240

11.240

5.042

22.311

22.311

483

98

Algemeen

39.461

34.771

387

‒ 1288

‒ 533

0

2.174

‒ 922

742

99

Nog onverdeeld

173.579

173.579

0

‒ 36.635

‒ 39.624

0

‒ 125.177

‒ 125.177

0