Kamerstuk 35350-B-3

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Renkema over continuering beschut werk bonus

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 5 december 2019
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-B-3.html
ID: 35350-B-3

Nr. 3 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN RENKEMA

Ontvangen 5 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 4.499.369.000» vervangen door «€ 4.515.869.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 16.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners de beschut werk bonus continueren. Beschut werk is voor diegene die dat het hardst nodig hebben. De gerealiseerde beschutte werkplekken blijven echter ver achter bij de streefcijfers. Een reden voor de terughoudendheid van gemeenten ligt in het feit dat de beschut werk bonus afloopt per 2020. De indieners vinden het wenselijk dat de beschut werk bonus wordt gecontinueerd in 2020 en willen dat er volgend jaar toegewerkt wordt naar een structurele financiering. Voor de beschut werk bonus 2020 willen de indieners 16,5 miljoen euro gebruiken van de onderbesteding op Sociale Zaken & Werkgelegenheid in de suppletoire begroting SZW. Het geld kan nog dit jaar via het gemeentefonds weggezet worden. De indieners willen dat de beschut werk bonus over de gemeenten wordt verdeeld naar rato van het aantal gerealiseerde beschut werk plekken. De indieners zijn van mening dat het eerlijker is richting gemeenten die hard hun best doen om beschutte werkplekken te realiseren, als zij hier daadwerkelijk voor beloond worden. Daarom wordt bij de verdeel systematiek het aantal daadwerkelijk gerealiseerde beschut werk plekken maatgevend voor de beschut werk bonus.

Jasper van Dijk Renkema