Kamerstuk 35316-8

Amendement van het lid Renkema over keuzevrijheid gemeente aanbieden eerste gesprek

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


32,0 %
68,0 %

CDA

Van Haga

PvdD

50PLUS

PvdA

VVD

FvD

SGP

DENK

PVV

GL

vKA

SP

D66

CU


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA

Ontvangen 5 maart 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, komt het eerste subonderdeel te luiden:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd «Het college kan een inwoner een aanbod doen tot een eerste gesprek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, als een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen signaal van schuldeisers is ontvangen door het college over betalingsachterstanden, dat een goede indicatie vormt voor meer schulden.».

Toelichting

Indiener is van mening dat een verplichting om elk signaal op te pakken nadelig is voor een effectieve uitvoering van de wet. Gemeenten moeten effectief om kunnen gaan met capaciteit en middelen en deze alleen inzetten op signalen waarbij een interventie daadwerkelijk effect heeft. Dit amendement zorgt ervoor dat gemeenten zelf de afweging kunnen maken hoe zij een signaal oppakken.

Renkema