Kamerstuk 35304-10

Amendement van de leden Leijten en Beckerman over het verhogen van de belastingvermindering met € 50

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)


43,0 %
57,0 %

VVD

SGP

PvdA

PvdD

GL

vKA

SP

D66

Van Haga

FVD

CDA

50PLUS

CU

PVV

DENK


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

Ontvangen 11 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel XXI, onderdeel B, worden na onderdeel 1 zes onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,05370.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,04115.

1c. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,02838.

1d. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00733.

1e. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00174.

1f. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,01282, onderscheidenlijk € 0,00641.

II

Artikel XXI, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, eerste aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00642.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,02024.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,04115.

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,02838.

III

Artikel XXI, onderdeel D, komt te luiden:

D

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verhoogd met € 228,14.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat energie een recht is. In een welvarend land is het essentieel bepaalde voorzieningen en diensten voor een ieder te verzekeren. Ook een toegankelijke energievoorziening behoort tot deze basisprincipes. Iedereen heeft het recht op een warm huis.

Dit recht komt door politieke keuzes van het kabinet steeds verder onder druk te staan, de energierekening is de afgelopen jaren fors gestegen en zal dat in de toekomst ook blijven doen door de maatregelen van het kabinet. Dat het kabinet de belastingvermindering verhoogt met € 178,14 zien de indieners als een pleister op de wonde. Het kabinet gaat uit van een veel lager gemiddeld verbruik dan realistisch is. Ook wordt de energierekening hoger door een stijgend tarief op gas, voor de meeste huishoudens de enige bron om te verwarmen. Deze politieke keuzes ondermijnen het recht op een toegankelijke energievoorziening. De door het kabinet voorgestelde belastingvermindering biedt onvoldoende compensatie. De indieners verhogen daarom de belastingvermindering met een extra € 50 voor huishoudens, naar € 485,68. Zij zien dit als eerste stap naar het verder omlaag brengen van de energierekening, met als uiteindelijk doel het publiek maken van de energievoorziening.

De indieners zijn van mening dat huishoudens onevenredig hard worden getroffen door het huidige en toekomstige klimaatbeleid, zij draaien nu op voor schade aangericht door de vervuilende industrie. De industrie dient dan ook een veel groter deel van de kosten te dragen. De indieners verhogen daarom de tarieven van de hoogste drie schijven van gas en elektriciteit in de energiebelasting.

Dit amendement zorgt voor een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting met € 50. De totale verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting in het wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord komt daarmee op € 228,14. De derving als gevolg van deze maatregel bedraagt € 400 miljoen. Deze derving wordt gedekt door de tarieven voor elektriciteit en aardgas in de tweede, derde en vierde schijf te verhogen. De verhoging is gelijk verdeeld over de schijven. Het verlaagde tarief voor aardgas in de tweede schijf, gebruikt in de glastuinbouw, wordt daarbij met hetzelfde percentage verhoogd als het reguliere aardgastarief in de tweede schijf. Dit zodat de verhouding tussen het reguliere tarief voor aardgas in de tweede schijf en het glastuinbouwtarief voor aardgas in de tweede schijf hetzelfde blijft.

Leijten Beckerman