Kamerstuk 35300-XVI-82

Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over ervaringen uit de zorgpraktijk en het macrobeeld dichter bij elkaar brengen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-82.html
ID: 35300-XVI-82

100,0 %
0,0 %

SGP

GL

PvdA

PvdD

D66

CU

FvD

vKA

SP

VVD

PVV

CDA

Van Haga

DENK

50PLUS


Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BERGKAMP

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de praktijk blijkt dat zorg soms niet of slechts met moeite geleverd kan worden, zoals recent bleek uit bijvoorbeeld berichtgeving ten aanzien van hulpmiddelenbeleid of mensen die weken in een ziekenhuisbed wachten op een plek in het verpleeghuis;

overwegende dat dergelijke situaties niet altijd duidelijk en tijdig worden opgemerkt;

van mening dat de voortgangsrapportages van de diverse actieprogramma's voornamelijk een beeld op macroniveau opleveren;

verzoekt de regering om:

  • in samenspraak met in ieder geval de Nationale ombudsman, het Landelijk Meldpunt Zorg en Het Juiste Loket te bezien hoe de toekomstige voortgangsrapportages ervaringen vanuit de zorgpraktijk en het bestaande macrobeeld dichter bij elkaar gebracht kunnen worden;

  • aan de hand hiervan te bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Bergkamp