Kamerstuk 35300-XVI-8

Stand van zaken veranderproces secretariaat Gezondheidsraad

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 september 2019
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-8.html
ID: 35300-XVI-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2019

Op 5 juli 2018 heb ik u geïnformeerd over mijn beleidsreactie bij de evaluatie van de Gezondheidsraad1. In die brief is aangegeven dat de evaluatiecommissie constateert dat de Gezondheidsraad baat kan hebben bij een sterkere interne organisatie en de daarbij behorende sturing. De Gezondheidsraad had toen al een veranderingstraject ingezet binnen het secretariaat om meer ruimte te bieden aan initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en versnelling van de adviezen.

Dit veranderproces en de bijbehorende reorganisatie van het secretariaat blijkt een lastige en complexe opgave die langere tijd in beslag neemt en veel vraagt van de medewerkers van het secretariaat. Ik wil u daarom hierover informeren.

Binnen het secretariaat bestaan helaas al langere tijd verschillen van mening over de oorzaken en oplossingen voor het vernieuwen en versnellen van de adviezen. In het veranderproces zijn door het management van de Gezondheidsraad initiatieven ontplooid gericht op deze vernieuwing. Hierbij worden de medewerkers betrokken. Aanvullend op het veranderproces wordt met de reorganisatie het bijpassende sturingsmodel ingericht en de communicatiefunctie versterkt. De Ondernemingsraad van het secretariaat van de Gezondheidsraad heeft negatief geadviseerd op het voorgenomen reorganisatiebesluit. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het organisatiebesluit en de OR heeft daarop beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer tegen dit besluit. Medio oktober vindt de behandeling van het beroep plaats en de uitkomst wordt afgewacht, alvorens te beslissen over het vervolg van de voorgenomen reorganisatie. Tevens hebben de vakbonden FNV en CNV onlangs een enquête gehouden onder hun leden over de werksfeer bij het secretariaat van de Gezondheidsraad en het ministerie hierover in kennis gesteld. Zij hebben verzocht de reorganisatie te heroverwegen of op te schorten, omdat zij een duidelijk verband zien tussen de huidige slechte werksfeer, de rol van het management en de reorganisatie.

Het realiseren van de veranderingen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, waar de reorganisatie mede aan bijdraagt, is een langdurig en veelomvattend proces dat nog geruime tijd in beslag zal nemen. De door de bonden geuite zorgen illustreren dit en hebben de aandacht van de leiding van het secretariaat.

Ik neem waar dat bij het secretariaat van de Gezondheidsraad met veel inzet wordt gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwingen. Ik heb vertrouwen in de ingezette koers en beschouw het heroverwegen van de reorganisatie op dit moment niet als oplossing voor de huidige slechte werksfeer. Mijn verwachting is dat het zeker nog langere tijd vergt om deze vernieuwingen te realiseren en de rust terug te laten keren in het secretariaat. Ik stel overigens vast dat ook in de afgelopen periode de adviezen van de Gezondheidsraad onverminderd van hoge kwaliteit waren.

Ik zal de ontwikkelingen blijven volgen en uw kamer informeren wanneer daar aanleiding toe is.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge