Gepubliceerd: 3 februari 2020
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-156.html
ID: 35300-XVI-156

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Een van de belangrijkste kinderrechten is het recht om gehoord te worden, zoals beschreven in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Wij hebben er daarom voor gekozen om voor de periode van een jaar drie kinderbewindspersonen aan te stellen, die ons geadviseerd hebben over een aantal inhoudelijke thema’s om het beleid beter en kindvriendelijker te maken. Het past ook in de lijn van de waarde die het kabinet aan kinderparticipatie hecht. In deze brief treft u per bewindspersoon een terugkoppeling aan van de activiteiten en adviezen van hun kinderbewindspersoon in 2019.

Kernpunten

  • Kinderminister Mariam Yousfi heeft advies gegeven dat het belangrijk is om jonge mantelzorgers beter te ondersteunen.

  • Kinderminister Floris Vooren heeft aandacht gevraagd voor het belang van sporten voor kinderen en jongeren, die het thuis niet breed hebben.

  • Kinderstaatssecretaris Mookie Saluna heeft geadviseerd hoe kinderen en jongeren het belang van herdenken kunnen gaan inzien en wat daarvoor nodig is. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor gezonde voeding op scholen.

Kinderminister Mariam

Kinderminister Mariam is voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de slag gegaan met de vraag hoe jonge mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Ze heeft met haar klas een gastles gevolgd over jonge mantelzorgers en heeft hier op het congres Volwaardig leven ook een workshop over gegeven. Daarnaast heeft ze samen met Minister de Jonge de toneelvoorstelling «Lastige ouders» bezocht over een gezin met een gehandicapt kind. Toen ze bij de Minister van VWS op bezoek was heeft ze een moodboard met adviezen aangeboden, dat zij met jonge mantelzorgers samen heeft gemaakt.

Uit de veldbezoeken van Mariam, de verhalen die zij gehoord heeft, en naar aanleiding van recent SCP-onderzoek blijkt dat de landelijke overheid zich nog meer moet inzetten op het veilig laten voelen van kinderen. Zorg ervoor dat zij zich gehoord en gewaardeerd voelen, is de boodschap. Tijdens de gastles van Mariam werd duidelijk dat kinderen vaak niet weten wat een «jonge mantelzorger» precies is. De jonge mantelzorgers zelf willen niet dat zij worden gezien als het zielige broertje of zusje van het zieke, of gehandicapte broertje of zusje. Wel is het van belang dat ze herkend worden als jonge mantelzorger en gerichte aandacht van leraren of zorgprofessionals krijgen. Het moet met name duidelijk(er) worden waar en hoe jonge mantelzorgers aan de bel kunnen trekken, indien het teveel wordt.

Naar aanleiding van de adviezen van Mariam en de jongeren die zij heeft gesproken, gaan wij ons komend jaar extra inzetten voor betere ondersteuning van deze belangrijke groep. Wij zijn gestart met de Strategische Alliantie jonge mantelzorgers – waarin met landelijke kennisinstituten, lokale partijen en koepelorganisaties een samenwerking is begonnen om de juiste verbindingen te leggen tussen kennis, onderzoek, beleid en uitvoering. Ook om hiermee de twee doelstellingen van de Kamerbrief over kinderen van een langdurig zieke ouder (Kamerstuk 30 169, nr. 70) te kunnen realiseren. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving van deze Alliantie, die een paraplu van activiteiten/ thema’s moet vormen. Vanuit de Alliantie zullen verschillende werkgroepen van start gaan, en zal een actieprogramma worden opgesteld waarin lacunes worden vastgesteld. Wij zijn ook actief betrokken bij de Week van de Jonge Mantelzorger, die jaarlijks in de eerste week van juni plaatsvindt. Dit jaar zullen we aandacht geven aan betere ondersteuning middels bewustwordingscampagnes, activiteiten op scholen en bijeenkomsten voor professionals.

Kinderminister Floris

De Minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) heeft kinderminister Floris gevraagd om te onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat meer kinderen gaan sporten. Floris, die zelf sport hoog in het vaandel heeft staan, had hier zelf ideeën over. Om deze ideeën meer vorm te geven is hij samen met zijn klas actief aan de slag gegaan met dit thema. Ook is Floris samen met de Minister voor MZS bij de opening van de Koningsspelen geweest en heeft hij een ijshockeywedstrijd van Floris zelf bijgewoond. Daarnaast heeft de Minister voor MZS een gastles gegeven aan Floris en zijn klasgenoten.

De klas van Floris is ook bij de Minister voor MZS op bezoek geweest. Ze hebben aandacht gevraagd voor sporten voor kinderen die het thuis minder breed hebben. Floris en zijn klas hadden het idee dat het goed zou zijn om een lokale sportdag voor deze kinderen te organiseren. Hierop volgend heeft Floris met zijn klas op 29 oktober jongstleden een sportdag georganiseerd voor twee basisscholen uit Malden. Circa 150 kinderen uit groep 6, 7 en 8 konden door Floris en zijn klas meedoen met de sportdag, welke zij zelf georganiseerd hebben. Het doel van deze dag was om aan jonge kinderen te laten zien hoe leuk en laagdrempelig sport en bewegen kan zijn en hoeveel plezier dat op kan leveren. Daarnaast kon deze gehele groep kinderen mee doen, Floris vond het namelijk belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten, ook als zij het thuis minder breed hebben. Het is een mooi initiatief en wij hebben veel waardering voor de werkzaamheden die Floris in het afgelopen jaar verzet heeft. De goede ideeën die hij en zijn klas geopperd hebben, zullen worden meegenomen onze plannen om nog meer kinderen te laten sporten.

Kinderstaatssecretaris Mookie

Het afgelopen jaar heeft kinderstaatssecretaris Mookie op verzoek van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) actief nagedacht over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dit deed de kinderstaatssecretaris samen met zijn klas en vriendenkring. Mookie heeft deelgenomen aan verschillende activiteiten in het kader van herdenken rond 4 en 5 mei, maar ook de Holocaust-herdenking in het Wertheimpark, waar hij samen met premier Rutte en de Staatssecretaris van VWS een krans heeft gelegd. Hij heeft een speech gegeven bij de herdenking van de Kindertransporten in National Monument Kamp Vught. Ook heeft de Staatssecretaris van VWS een gastles gegeven voor zijn klas over de herinnering van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid. Daarnaast heeft hij met de klas gesproken over pesten op school, meelopers en politieke partijen die onderscheid maken tussen verschillende mensen. Mookie en zijn klasgenoten hebben een drietal waardevolle adviezen gegeven over hoe je jongeren kan betrekken bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste door een spelelement aan herdenken toe te voegen. Jongeren lijken het herdenken nu als iets van volwassenen te ervaren. Om hen beter te kunnen betrekken bij herdenking, zou een spelelement de jongeren kunnen helpen zich beter in te leven in de periode van de Tweede Wereldoorlog en voor te bereiden op de herdenking. Ten tweede zouden jongeren herinneringscentra en oorlogsmusea meer kunnen bezoeken om het «on the spot» te voelen: ook hier gaat het om de jongeren te helpen zich in te leven in de tijd van toen. Ten derde zouden er meer films in de klas kunnen worden getoond die het oorlogsleed belichten. Deze adviezen nemen we mee in ons educatiebeleid om jongeren beter te kunnen betrekken bij het herdenken.

Naast het thema herdenken van de Tweede Wereldoorlog, heeft Mookie ook nagedacht over het thema Gezonde Voeding. Hierbij is het Voedingscentrum langs geweest bij Mookie en zijn klas om samen te sparren over gezonde voeding. Ook heeft Mookie samen met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en de kinderen van de Juvat Dance Academy de week voor de Gezonde Jeugd geopend op de conferentie Vitaal Samen voor een Gezonder Nederland. Tot slot heeft Mookie de Zilveren Gezonde Schoolkantine Schaal voor zijn eigen school in ontvangst mogen nemen. Mookie heeft er aandacht voor gevraagd dat gezonde voeding ook op scholen zelf beschikbaar is, zodat jongeren niet allemaal ongezonde voeding kopen bij winkels tegenover de school.

Afsluiting

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zullen aandacht blijven vragen voor het belang van kinderparticipatie. Het is ontzettend belangrijk om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren en hen te betrekken in het beleid dat we maken dat hen raakt. Middels rondetafelgesprekken, maar ook verschillende projecten in het land blijven we kinderen en jongeren bij ons beleid betrekken. Inmiddels hebben we het stokje kinderbewindspersonen overgedragen aan de bewindspersonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar zijn kinderbewindspersonen Nilaya Holwijn en Luca Ripolli benoemd die aan de slag gaan met het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over democratie en digitale inclusie.

Het kabinet blijft zich ervoor inzetten dat de stem van kinderen en jongeren gehoord blijft worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis