Gepubliceerd: 2 december 2019
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-141.html
ID: 35300-XVI-141

Nr. 141 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

         
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

     

1

Volksgezondheid

841.380

1.039.958

13.903

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

4

Zorgbreed beleid

950.840

1.072.559

70.655

5

Jeugd

95.773

95.773

26.085

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

9

Algemeen

23.374

26.572

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

11

Nog onverdeeld

19.369

19.369

0

         
 

Medische Zorg

     

2

Curatieve Zorg

3.087.725

3.124.356

5.053

6

Sport en bewegen

343.274

373.866

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

TOELICHTING

Algemeen

Door middel van deze nota van wijziging worden de middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (Buurtsportcoaches) toegevoegd aan de begroting van het Gemeentefonds. De middelen zijn afkomstig vanaf de begrotingen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII). Hiermee wordt invulling gegeven aan de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

De middelen voor buursportcoaches werden tot op heden al vanaf 1 januari door middel van bevoorschotting uitgekeerd. De budgettaire verwerking vond vervolgens plaats bij Voorjaarsnota. Hiermee werd voorkomen dat gemeenten de salarissen van buurtsportcoaches gedurende ongeveer een half jaar moeten bevoorschotten. Aan Rijkszijde leidt deze werkwijze echter tot een onrechtmatigheid. Daarom worden de middelen nu reeds toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dit kon nog niet ten tijde van Miljoenennota, omdat de Brede Regeling Combinatiefuncties op dat moment nog niet was aangepast.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 6 – Sport en Bewegen

De middelen voor buurtsportcoaches worden als decentralisatie-uitkering verstrekt vanaf artikel 6 – sport en bewegen van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze worden beschikbaar gesteld ten behoeve van gemeenten via het Gemeentefonds. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de ontvangsten in de begroting van 2020.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór de nota van wijziging, de mutatie en de standen ontwerpbegroting 2020 na de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x 1000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

6

Sport en Bewegen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

405.574

415.723

439.541

442.512

442.523

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken – Sportakkoord

62.300

62.300

62.300

0

0

 

Stand na nota van wijziging

343.274

353.423

377.241

442.512

442.523

             

Totaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

         
 

Stand voor nota van wijziging

18.678.755

19.946.796

23.403.980

24.142.712

24.817.381

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken – Sportakkoord

62.300

62.300

62.300

0

0

 

Stand na nota van wijziging

18.616.455

19.884.496

23.341.680

24.142.712

24.817.381

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

             

6

Sport en Bewegen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

436.166

439.735

440.466

442.512

442.523

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken – Sportakkoord

62.300

62.300

62.300

0

0

 

Stand na nota van wijziging

373.866

377.435

378.166

442.512

442.523

             

Totaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

         
 

Stand vóór nota van wijziging

18.908.595

20.054.657

23.216.779

24.271.979

24.832.799

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken – Sportakkoord

62.300

62.300

62.300

0

0

 

Stand na nota van wijziging

18.846.295

19.992.357

23.154.479

24.271.979

24.832.799

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins