Kamerstuk 35300-XVI-113

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Martin Wörsdörfer (VVD), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-113.html
ID: 35300-XVI-113

100,0 %
0,0 %

50PLUS

DENK

GL

CDA

PvdD

Van Haga

FvD

PvdA

D66

SGP

PVV

vKA

SP

CU

VVD


Nr. 113 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de inzet van praktijkondersteuners wil versterken en er nog belemmeringen zijn voor de verdere doorontwikkeling van de functie van praktijkondersteuners, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, bij- en nascholing;

overwegende dat het SectorplanPlus een meerjarige subsidie is om scholing binnen de zorg een impuls te geven;

verzoekt de regering, om de aansluiting van de praktijkondersteuners, alsmede de bredere jeugdzorg, op het SectorplanPlus te versterken, en de Kamer bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Raemakers

Wörsdörfer