Kamerstuk 35300-XVI-112

Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020


87,2 %
12,8 %

PvdD

PVV

PvdA

D66

VVD

SGP

CDA

DENK

50PLUS

Van Haga

CU

vKA

FvD

GL

SP


Nr. 112 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de zorg veel verschillende regio-indelingen zijn;

overwegende dat regionalisering kan leiden tot versnippering van beleid en financieringsvormen, coördinatiekosten en minder democratische controle;

verzoekt de regering, de Raad voor het Openbaar Bestuur te vragen om in het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken reeds aangevraagde advies over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking specifiek aandacht te besteden aan de kansen en risico's van de huidige en toenemende regionalisering in de zorg, en of de schaal van de huidige regio's, inclusief het aantal regio's, past bij een doelmatige uitvoering en bestuurlijke inrichting van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Raemakers

Van der Staaij

Wörsdörfer