Kamerstuk 35300-XVI-107

Motie van de leden Peters en Kuiken over een onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie van instellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): René Peters (CDA), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-107.html
ID: 35300-XVI-107

100,0 %
0,0 %

DENK

CU

SGP

VVD

Van Haga

GL

D66

PVV

50PLUS

FvD

PvdD

PvdA

vKA

CDA

SP


Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en vaak ook de wijkteams veel overlap in taken, rollen en verantwoordelijkheden hebben;

constaterende dat zij daardoor vaak min of meer hetzelfde werk opnieuw en na elkaar doen;

constaterende dat er tevens veel onderling verloop van personeel is tussen deze instellingen;

verzoekt de regering, om te komen tot een versimpeling van dit systeem door te onderzoeken of verregaande samenwerking dan wel fusie van instellingen mogelijk en wenselijk is, en de Kamer ieder halfjaar over de voortgang hiervan te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Kuiken