Kamerstuk 35300-XV-88

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels(t.v.v. 35300-XV-74)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-88.html
ID: 35300-XV-88
Origineel: 35300-XV-74
Wijzigingen: 35300-XV-89

Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VON MARTELS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 74

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aantoonbaar veilige, innovatieve methoden voor sanering van asbest ondanks aangenomen moties nog steeds niet zijn toegelaten;

constaterende dat steeds opnieuw onderzoek gevraagd wordt, terwijl onderzoek van het onafhankelijke TNO op basis van meetgegevens de veiligheid van sommige methoden al heeft bevestigd;

overwegende dat volgens de Europese regels de certificerende instellingen geaccrediteerd moeten worden door de Raad van Accreditatie en zij vervolgens – na benoeming door de Staatssecretaris – verantwoordelijk zijn voor het certificeren van bedrijven, dat de certificerende instellingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het schemabeheer, waarvoor zij een schemabeheerder aan stellen, en dat de Raad van Accreditatie verantwoordelijk is voor toetsing van de certificatieschema’s;

constaterende dat het huidige stelsel nog niet zo ingericht is omdat de certificatieschema’s beheerd worden door Ascert en zij een convenant met SZW hierover heeft opgesteld;

overwegende, dat het risicoclassificatiesysteem SMA-rt een belangrijke rol speelt voor de op de werkvloer te hanteren voorschriften, terwijl de juridische positie onduidelijk is;

verzoekt de regering, het convenant dat met Ascert in 2012 is afgesloten te ontbinden en de Arbeidsomstandighedenregeling, inclusief artikel 4.27, zo spoedig mogelijk zo aan te passen dat voor het toezicht relevante normen integraal opgenomen worden in de Arbeidsomstandighedenregeling en dat de gezamenlijke certificerende instellingen en hun schemabeheerder verantwoordelijk worden voor het vaststellen van de certificatieschema’s en de onderliggende protocollen, mits deze getoetst door de Raad voor Accreditatie, gelijkwaardig zijn en voldoen aan de betreffende doelvoorschriften;

verzoekt de regering, ten het aanzien van het beheer van risicoclassificatiesysteem SMA-rt bij het afsluiten van een convenant met de schemabeheerder ervoor te zorgen dat deze alleen de taak krijgt om in opdracht van de overheid het SMART-systeem te beheren en zij dus geen enkele inhoudelijke invloed hebben of innovatieve werkwijzen wel of niet doorgevoerd kunnen worden, en eveneens een convenant te sluiten met TNO over inhoudelijke advisering voor invulling van SMA-rt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Von Martels