Kamerstuk 35300-XV-55

Motie van het lid Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020


98,7 %
1,3 %

CDA

CU

Van Haga

PvdA

SGP

vKA

D66

FvD

50PLUS

SP

PvdD

PVV

DENK

GL

VVD


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tienduizenden jongvolwassenen van 18 tot 21 nog altijd het minimumjeugdloon betaald krijgen;

constaterende dat er in 2016 reeds een SER-verkenning met betrekking tot het wettelijk minimumjeugdloon heeft plaatsgevonden;

overwegende dat jongerenorganisaties, vakbonden en politieke partijen het manifest «Volwassen loon, volwassen werk» hebben ondertekend;

overwegende dat met een stapsgewijze verlaging ongewilde negatieve effecten op scholingsdeelname en jeugdwerkeloosheid beter in de gaten gehouden kunnen worden;

verzoekt de regering, het SER Jongerenplatform een verkenning te vragen over de gevolgen van het recht op het volledige minimumloon voor iedere werkende van 18 jaar en ouder, hierbij de evaluaties van de twee eerder genomen stappen te betrekken, en de Kamer hierover uiterlijk voor het zomerreces 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Smeulders

Van Brenk

Van Weyenberg

Bruins