Gepubliceerd: 25 november 2019
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-25.html
ID: 35300-XV-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2019

Tijdens het Wetgevingsoverleg integratie van 18 november 2019, heb ik aan uw commissie een brief toegezegd waarmee inzicht wordt gegeven in de juridische verplichtingen en toezeggingen binnen de subsidies onder artikel 13 (Integratie en maatschappelijke samenhang) van de SZW begroting.

Dit naar aanleiding van een vooralsnog aangehouden motie van de leden Becker en Jasper van Dijk om binnen dit begrotingsartikel financieel vrijkomende ruimte als gevolg van aflopende verplichtingen voor de begroting SZW 2021 e.v. te reserveren voor ondersteuning van activiteiten die culturele onderdrukking tegengaan en zelfbeschikking bevorderen (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 12).

In artikel 13 uit de SZW begroting 2020 is de post subsidies als volgt opgebouwd:

Subsidies (x 1.000)

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Ruimte

Opbouw kennisfunctie integratie

2.736

2.736

2.600

2.250

2.250

0

Meerjarig 100% toegezegd

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

0

Meerjarig 100% toegezegd

Overige subsidies

5.350

5.350

3.400

3.400

3.400

15% ruimte in 2021, circa 0,75 mln.

Toelichting t.a.v. Opbouw Kennisfunctie integratie en Vluchtelingenwerk Nederland

De subsidies voor de opbouw kennisfunctie integratie en voor Vluchtelingenwerk Nederland zijn geoormerkte bedragen ten behoeve van meerjarige toezeggingen voor de uitvoering van respectievelijk het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en voor de Vluchtweb en helpdesk integratie, functies van Vluchtelingenwerk.

Toelichting overige subsidies

Het beeld voor de post overige subsidies ad 5,35 mln. ziet er voor 2020 als gevolg van juridische verplichtingen en voorlopige toezeggingen (o.a. in het kader van de inburgering) als volgt uit:

Toezeggingen en verplichtingen 2020

Ontvanger

Toezegging

Juridisch verplicht

Opmerking

COA VRIP (inburgering)

3.395.000

 

Jaarlijkse toezegging op basis van een toegewezen claim 2018

Bijdrage AMIF COA taallessen (inburgering)

400.000

 

Voorlopige toezegging

Blik op Werk (inburgering)

200.000

 

Voorlopige toezegging

Viso, organisatie voor asielzoekers met een visuele beperking (inburgering)

150.000

 

Voorlopige toezegging

Leerstoel KIS

50.000

 

Voorlopige toezegging

Bijdrage slavernijverleden

50.000

 

Via OC&W

NJI (preventie radicalisering)

 

18.926

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

COA VRIP 2019

 

768.086

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

Het begint met taal/Meepraten Taal3

 

17.000

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

NInsee slavernij verleden 2018 en 2019

 

69.661

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

Ninsee onderzoek

 

20.000

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

St. Blik op werk (fin toezichtinstrumenten)

 

107.320

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

Pr. Bernard Fonds (Decade projecten)

 

60.000

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

Oranjefonds (Decade projecten

 

60.000

Afrekendatum conform beschikking, in 2020

Totaal

4.245.000

1.120.993

 

Voor 2021 zijn van het budget ad 5,35 mln., reeds toezeggingen gedaan ad 3,8 mln. voor COA vroege integratie en participatie van kansrijke asielzoekers en statushouders (VRIP) en de bijdrage aan het AMIF voor taallessen aan deze doelgroepen. Daarnaast verwachten we dat voor de afwikkeling van uit 2019 en 2020 voortkomende subsidieverplichtingen die in 2021 afgewikkeld moeten worden 0,80 mln. nodig zal zijn ten behoeve van de bijbehorende slotbetalingen. In dat jaar zou er vooralsnog niet vastgelegde ruimte van circa 0,75 mln. kunnen zijn om in te zetten voor nieuwe voorstellen op het brede terrein van integratie en maatschappelijke samenhang.

Indien de Kamer zodanig beslist, zou dit bedrag (deels) kunnen worden ingezet voor activiteiten genoemd in voornoemde motie, vooralsnog alleen in 2021.

Vanaf 2022 neemt het budget overige subsidies verder af naar 3,4 mln., dat vooralsnog de dekking vormt voor o.a. de toezegging aan COA voor de vroege integratie en participatie van kansrijke asielzoekers en statushouders en mogelijke voortzetting van de toezeggingen met betrekking tot AMIF cofinanciering taallessen statushouders, herdenking slavernijverleden en de Decadeprojecten in het kader van aanpak discriminatie en racisme.

Op basis van voornoemde toelichting, dient geconcludeerd te worden dat met uitzondering van 2021 vooralsnog geen zicht is op het ontstaan van enige ruimte binnen het subsidiebudget van artikel 13. Eventuele voorstellen ter ondersteuning van het tegengaan van culturele onderdrukking en het bevorderen van zelfbeschikking, moeten worden afgewogen tegen de genoemde toezeggingen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees