Kamerstuk 35300-XV-24

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 27 november 2019
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Bart Smals (VVD), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XV-24.html
ID: 35300-XV-24

82,7 %
17,3 %

vKA

SP

D66

PVV

CU

DENK

PvdD

50PLUS

Van Haga

GL

FvD

PvdA

CDA

VVD

SGP


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Ontvangen 27 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Arbeidsmarkt wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem met grote impact op de mensen die het treft. De kans op een baan of een topfunctie hangt nog te vaak af van afkomst, geslacht, keuze van leefvorm, leeftijd, handicap, ziekte of zwangerschap. In het recent verschenen SER-advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling wordt het belang benadrukt van een inclusieve bedrijfscultuur en de rol die charters zoals het Charter Diversiteit kunnen betekenen.

De afgelopen vier jaar is er met het project Diversiteit in Bedrijf een impuls gegeven aan het stimuleren van brede diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer (D&I) onder bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De evaluatie laat zien dat het Charter de deelnemende bedrijven gericht heeft aangezet tot het investeren in diverser personeel en een inclusief bedrijfsklimaat. Op dit moment zijn er 201 ondertekenaars. Zij hebben ieder een plan van aanpak ingediend voor hun specifieke opgave voor diversiteit en rapporteren ieder jaar over de gerealiseerde voortgang, successen en knelpunten.

Sociale partners en charterbedrijven dragen bij aan de continuering van het project. Dit amendement beoogt de subsidie aan het project Diversiteit in Bedrijf de komende vier jaar te continueren om zo ook bij te dragen aan het verankeren van de rol die het Charter speelt in het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur en het uitbreiden van het aantal bedrijven dat zich aansluit. De SER werkt aan een voorstel voor een infrastructuur waarin het Charter en andere initiatieven duurzaam verankerd kunnen worden.

Dekking wordt gevonden uit een resterende LPO-reeks op artikel 99. Beoogd wordt de subsidie voor vier jaar (2020–2023) te verlenen en de middelen te verdelen over de jaren 2020–2023 (elk jaar € 500.000).

Van Weyenberg Gijs van Dijk Smals Bruins