Gepubliceerd: 30 januari 2020
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-70.html
ID: 35300-XIV-70

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2020

In mijn brief van 23 november 2018 (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 63) heb ik naar aanleiding van de droogte in de zomer van 2018 aangekondigd te komen met een Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw. Over de stand van zaken hiervan heb ik u op 3 juli 2019 (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 95) geïnformeerd, waarbij ik heb aangegeven u na de bestuurlijke afstemming hierover te informeren.

Hierbij bied ik u het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw aan1. In dit kader gaat mijn dank uit naar LTO, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Verbond van Verzekeraars die hiervoor in 2019 intensief met mijn departement hebben samengewerkt. Het actieprogramma is daarnaast besproken in de bestuurlijke gremia van de Deltaprogramma’s Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater en het Bestuurlijk Overleg Open teelt en veehouderij. De aanbevelingen over landbouw van de Beleidstafel Droogte (Kamerstuk 27 625, nr. 489) en dit actieprogramma sluiten op elkaar aan.

Het doel is dat in 2030 alle ondernemers in de land- en tuinbouw voorbereid zijn om duurzaam en effectief te kunnen omgaan met veranderingen in het klimaat. Een gebiedsgerichte aanpak met betrokken regionale partijen is een belangrijk onderdeel in dit programma. Effecten van klimaatverandering kunnen regionaal sterk verschillen en oplossingen vragen daarom om een aanpak op maat.

Het actieprogramma is opgebouwd uit de vijf pijlers water- en bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en de pijler met ondersteunende instrumenten: regionale aanpak, kennis en innovatie en risicomanagement.

Evenals bij de ontwikkeling van dit actieprogramma zal de uitvoering hiervan een samenspel zijn van de betrokken partijen en programma’s.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten