Gepubliceerd: 13 december 2019
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-67.html
ID: 35300-XIV-67

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Met deze brief informeren we u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2019 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (Kamerstuk 35 350 XIV, nr. 1). Het betreft de nu voorziene wijzigingen die leiden tot een verhoging van het verplichtingen- en uitgavenbudget. Op basis van de definitieve realisatiecijfers kunnen de exacte begrotingswijzigingen, die worden verwerkt in de Slotwet 2019, mogelijk afwijken. Het totaal aan verplichtingen, uitgaven en ontvangsten blijft binnen het plafond van de LNV-begroting 2019.

UITGAVEN

Artikel 11

Naar verwachting vindt er op het totaal van artikel 11 onderuitputting plaats (t.o.v. de najaarsnotastand). Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Hieronder worden verwachte verhogingen van het uitgavenbudget binnen artikel 11 toegelicht.

Subsidies

Er worden meeruitgaven op subsidies Visserij ad € 0,5 mln. verwacht. Bij de 2e suppletoire begroting is het budget voor het nationaal innovatieprogramma visserij verlaagd als gevolg van een verwachte onderuitputting. De opengestelde regeling IPC VIS heeft op het laatste moment inschrijvingen ontvangen, die waarschijnlijk worden toegekend door RVO. Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers in de visserijsector samenwerken en een subsidie krijgen om een innovatieproject uit te voeren. De dekking hiervoor wordt gevonden middels onderuitputting binnen het subsidiebudget.

Opdrachten

De uitgaven bij plantaardige productie vallen € 0,7 mln. hoger uit in verband met een opdracht binnen de innovatieagenda energie. Dit hangt samen met een aardwarmteproject in het Westland. De dekking hiervoor wordt gevonden middels onderuitputting binnen het opdrachtenbudget.

Artikel 12

Naar verwachting vindt er op het totaal van artikel 12 onderuitputting plaats (t.o.v. de najaarsnotastand). Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Hieronder wordt een verwachte verhoging van het uitgavenbudget binnen artikel 12 toegelicht.

Subsidies

Het subsidiebudget bij natuur en biodiversiteit op land wordt naar verwachting verhoogd met € 0,3 mln. Dit als gevolg vanwege hogere uitgaven aan onderzoek in relatie tot agrarisch natuurbeheer, waaronder een onderzoek naar maatregelen die noodzakelijk zijn om een populatie akkervogels in stand te houden. Hier staat tegenover staat dat er juist onderuitputting wordt verwacht op het opdrachtenbudget voor hetzelfde agrarisch natuurbeheer.

VERPLICHTINGEN

Artikel 11

Naar verwachting worden er op het totaal van artikel 11 minder verplichtingen aangegaan dan begroot (t.o.v. de najaarsnotastand). Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Hieronder worden verwachte verhogingen van het verplichtingenbudget binnen artikel 11 toegelicht.

Subsidies

Het verplichtingenbudget bij duurzame veehouderij wordt met € 1,2 mln. verhoogd. Het betreft hier in 2019 aangegane verplichtingen die samenhangen met de uitkering van een bonus aan veehouders die niet bij ZuivelNL zijn aangesloten in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan. Dekking wordt gevonden binnen de voorziene ruimte op het verplichtingenbudget elders op het artikel.

Het verplichtingenbudget bij plantaardige productie wordt met € 6,1 mln. verhoogd. Dit hangt samen met het vastleggen van in 2019 aangegane verplichtingen in het kader van de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG). Dekking wordt gevonden binnen voorziene ruimte op het verplichtingenbudget elders op het artikel.

Het verplichtingenbudget bij kennisontwikkeling en innovatie wordt met € 5,9 mln. verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verplichting voor de toekenning van diverse onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden in 2020 door WR in 2019 wordt aangegaan. Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit 2020 naar voren gehaald. De kasuitgaven volgen in 2020 en daar is voldoende budget voor.

In verband met het vastleggen van de opdracht 2020 aan de NWO wordt het verplichtingenbudget bij visserij verhoogd met € 2,6 mln. Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit 2020 naar voren gehaald. Het NWO stelt de middelen ter beschikking aan onderzoeksprojecten die passen binnen drie innovatiedomeinen (selectief vissen, verkleinen footprint van de visserijsector en alternatieve vismethoden) en waarvoor door de onderzoeksorganisaties onafhankelijk onderzoek wordt verricht dat bredere toepasbare kennis oplevert ten behoeve van innovatie in de visserijsector.

Opdrachten

Het verplichtingenbudget bij mestbeleid wordt met € 5 mln. verhoogd vanwege een verstrekking van een subsidie voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dekking wordt gevonden binnen voorziene ruimte op het verplichtingenbudget elders op het artikel.

Het verplichtingenbudget bij plantaardige productie wordt met € 3,8 mln. verhoogd in verband met het vastleggen van een meerjarige verplichting in 2019 met betrekking tot een aardwarmteproject in het Westland. Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit 2020 naar voren gehaald. Dekking wordt gevonden binnen voorziene ruimte op het verplichtingenbudget elders op het artikel.

Het verplichtingenbudget bij kennisontwikkeling en innovatie wordt met € 3 mln. verhoogd. Dit hangt samen met het vastleggen van in 2019 aangegane verplichtingen. Dekking wordt gevonden binnen voorziene ruimte op het verplichtingenbudget elders op het artikel.

Artikel 12

Naar verwachting vindt er op het totaal van artikel 12 een verhoging plaats van het verplichtingenbudget (t.o.v. de najaarsnotastand). Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Hieronder worden verwachte verhogingen van het verplichtingenbudget binnen artikel 12 toegelicht.

Subsidies

Het verplichtingenbudget voor de Regiodeals wordt met € 72,8 mln. opgehoogd. Dit hangt samen met het in 2019 vastleggen van de meerjarige verplichting Regiodeal Rotterdam Zuid. Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit 2020 en 2021 naar voren gehaald. De kasuitgaven volgen in 2020 in 2021.

Opdrachten

Het verplichtingenbudget bij overige stelselactiviteiten wordt verhoogd met € 11,3 mln. Dit hangt samen met het aangaan van een meerjarige verplichting met betrekking tot het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Hiertoe wordt verplichtingenruimte uit volgende jaren naar voren gehaald.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten