Gepubliceerd: 17 september 2019
Indiener(s): Wopke Hoekstra (minister financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-3.html
ID: 35300-XIV-3

Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 16 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2019, no. 2019001711, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2020 rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Het betreft de mededelingen van 2 september 2019, nummers 2019001698 tot en met 2019001718.

Blijkens de adviezen van 9 september 2019, nummers:

W01.19.0252/I

de Koning (I);

W04.19.0253/I

Staten Generaal (IIA);

W04.19.0256/I

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB);

W01.19.0254/I

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

W04.19.0255/I

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H);

W02.19.0259/II

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

W16.19.0262/II

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI);

W04.19.0257/I

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

W05.19.0258/I

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII);

W06.19.0263/III

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA);

W07.19.0261/II

Ministerie van Defensie (X);

W17.19.0267/IV

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

W18.19.0268/IV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

W11.19.0266/IV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F);

W12.19.0264/III

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

W13.19.0265/III

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI);

W02.19.0260/II

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII);

W17.19.0271/IV

Infrastructuurfonds (A);

W04.19.0269/I

Gemeentefonds (B)

W04.19.0270/I

Provinciefonds (C);

W17.19.0272/IV

Deltafonds (J)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2020 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2020 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. W11.19.0266/IV

  • In artikel 3 «het begrotingsfonds» vervangen door «het Diergezondheidsfonds, genoemd in artikel 95a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren,»