Kamerstuk 35300-XIV-24

Motie van het lid Futselaar over een oordeel over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 10 oktober 2019
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-24.html
ID: 35300-XIV-24

29,3 %
70,7 %

FVD

Van Haga

PvdA

PvdD

PVV

SGP

CDA

Van Kooten-Arissen

D66

GL

SP

VVD

CU

50PLUS

DENK


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er door verschillende politieke partijen en belangenorganisaties twijfels zijn geuit over de juistheid van de rekenmethodes die het RIVM hanteert ten aanzien van stikstofdepositie;

constaterende dat de onderzoeksresultaten van het RIVM een belangrijke pijler vormen onder het adviesrapport Niet alles kan van de commissie-Remkes en de daaruit voortvloeiende maatregelen van het kabinet om stikstofemissies te reduceren;

verzoekt de voor dit dossier verantwoordelijke bewindslieden van de ministeries van LNV, OCW en VWS om op korte termijn hun oordeel te geven over de wetenschappelijke correctheid van de rekenmethodes van het RIVM in dezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar