Kamerstuk 35300-XII-88

Opzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 december 2019
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-88.html
ID: 35300-XII-88

Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2019

Op 11 november jl. heb ik u geïnformeerd over de internationale benchmark tarieven transportsectoren (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 80). In deze brief informeer ik u nader over het vervolg met betrekking tot de opzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren.

Stelselherziening

In Nederland is nu sprake van grote differentiatie in het huidige stelsel dat bestaat uit meerdere regelingen en in totaal ruim 600 tarieven voor de verschillende IenW-sectoren kent. Het huidige stelsel wordt zowel juridisch als bedrijfsmatig als complex en ondoorzichtig ervaren.

Het nieuwe tariefstelsel zal het aantal tarieven en tariefregelingen drastisch terugbrengen en introduceert een nieuwe opbouw van de tarieven. De nieuwe tariefregeling wordt daarmee eenvoudiger, beter uitlegbaar en transparanter.

Voor het ontwerpen van het nieuwe stelsel is het kabinetsbeleid op basis van het interdepartementale rapport Maat houden 2014 leidend.1 Op basis hiervan mogen de kosten voor de dienstverlening waar de stelselherziening betrekking op heeft, worden doorberekend. Mijn uitgangspunt voor het nieuwe stelsel is om tarieven te hanteren die de kosten dekken. De situatie waarbij tarieven niet zuiver op de kostprijs zijn gebaseerd vind ik voor Nederland onwenselijk en wil ik daarom niet in stand houden.

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel zullen tarieven die op dit moment boven de kostprijs liggen in één keer verlaagd worden naar een kostendekkend niveau. Dit betreft onder meer het tarief voor de digitale tachograafkaart, dat dan wijzigt van 101 euro naar 92 euro (prijspeil 2020).

Tegelijk zal bij de ingang van het nieuwe stelsel met een eerste stap een verhoging van alle niet kostendekkende tarieven plaatsvinden, en in de jaren daarna zullen deze tarieven geleidelijk verder omhoog gaan naar kostendekkend niveau.

De stelselherziening en de ermee gepaard gaande verlaging en verhoging van tarieven staat los van de nu lopende jaarlijkse bijstelling van de tarieven per 1 januari 2020 voor de inflatie en efficiency-verbetering van Kiwa.

Vervolg

Zoals in mijn brief van 11 november aangegeven start begin 2020 de (internet) consultatie voor de stelselherziening. Ik zal u op dat moment hierover informeren. Voorafgaand aan de internetconsultatie worden tevens de sectoren nog nader geïnformeerd over opzet van het nieuwe stelsel en het verdere proces.

Na de internetconsultatie zal ik u informeren over mijn voorgenomen besluit na verwerking van de zienswijzen in de regeling. Ik ga ervan uit dat de nieuwe regeling per 1 juli 2020 in werking kan treden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga