Kamerstuk 35300-X-55

Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 21 januari 2020
Indiener(s): Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-55.html
ID: 35300-X-55

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2020

Hierbij bied ik u het Jaarplan 2020 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied aan1. De Rijksministerraad heeft dit jaarplan op 17 januari 2020 vastgesteld.

Het Jaarplan is een weergave van de taken van de Kustwacht, de algemene beleidskaders, de prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan, de actuele omgevingsomstandigheden en de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken landen en ministeries. Op basis van het jaarplan is de Directeur Kustwacht in staat zijn operationele inzet, inclusief de bijbehorende bedrijfsvoeringaspecten, te plannen en uit te voeren. Het plan vormt de basis voor de Kustwacht om ook in 2020 haar taken als maritieme rechtshandhavingsorganisatie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland te kunnen blijven uitvoeren.

Om een verdere kwaliteitsslag te maken binnen de organisatie wil de Kustwacht in 2020 het zogenaamde Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP) in het maritieme domein nog nadrukkelijker borgen. Binnen maritiem IGP spelen het Maritiem Informatieknooppunt (MIK), een goede informatiehuishouding en opsporingscapaciteit een essentiële rol. Daarvoor is een door alle Landen geaccepteerde formatie en verdere structurele samenwerking met de ketenpartners nodig. Verder zal de Kustwacht in 2020 het vorig jaar ontwikkelde integriteitsbeleid continueren, waarbij de focus ligt op verdere bewustwording van (het belang van) integer handelen.

De nieuwe fast interceptors, de zgn. Metal Sharks, zijn inmiddels op alle steunpunten operationeel en krijgen in 2020 hun eerste jaarlijkse onderhoud.

In 2020 levert het projectteam «vervanging waldetectie Benedenwinden» in nauwe samenwerking met de Kustwacht zijn eerste producten op. Tevens worden in 2020 de masten van de walradars vervangen. De Kustwacht kan na oplevering van het gehele systeem vanaf 2021 weer beschikken over een vernieuwd waldetectiesysteem, waarin verschillende sensoren met elkaar verbonden een actueel omgevingsbeeld aanbieden. Tevens zal het vervangingstraject van de luchtverkenningscapaciteit in 2020 worden voortgezet.

Bij Voorjaarsnota 2019 (Kamerstuk 35 210, nr. 1) heeft het Nederlandse kabinet incidenteel geld vrijgemaakt om de Benedenwindse eilanden te ondersteunen bij Venezuela-gerelateerde (migratie)problematiek. Van de ter beschikking gestelde financiële middelen zal de Kustwacht mobiele radars, camera’s en drones aanschaffen, alsook een botensteiger op Bonaire aanleggen. In 2020 wordt een studie uitgevoerd die inzicht moet bieden in wat er nodig is om in 2025 op basis van 24/7 operationele inzet, informatie-gestuurd optreden in het maritieme domein te realiseren. Eventuele intensiveringen die zouden voortkomen uit dit onderzoek dienen, na akkoord van de Landen, financieel gedekt te zijn binnen de begroting van de Kustwacht.

De samenwerking met ketenpartners wordt in 2020 zowel binnen het Koninkrijk als buiten het Koninkrijk verder versterkt. Lokale samenwerking wordt onder meer vormgegeven door de participatie in fusion cells, binnen het opsporingsdomein met de lokale politiekorpsen en uiteraard met het Openbaar Ministerie. Internationale samenwerking krijgt verder gestalte door het verdiepen van de relaties met Colombia en het bestendigen van de operationele samenwerking met o.a. de Verenigde Staten en Frankrijk.

Het kabinet maakt de investeringen in de Kustwacht mogelijk door het besluit om met ingang van 2018 jaarlijks structureel € 10 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de taakuitoefening door de Kustwacht. Het Lange Termijn Plan (LTP) 2019–2028 geeft inzicht in de beleidsvoornemens voor de periode 2019–2028, zet uiteen hoe de Kustwacht zich op de langere termijn dient te ontwikkelen en welke capaciteiten incl. uitgaven daarvoor nodig zijn. De besluitvorming over de (extra) bijdrage aan de financiering door de afzonderlijke Landen van het Koninkrijk bepaalt de reikwijdte en de mate waarin de toekomstige taakinvulling kan worden uitgevoerd. Aruba en Sint Maarten hebben inmiddels toegezegd vanaf resp. 2022 en 2021 financiële middelen te begroten voor hun bijdrage aan het Lange Termijn Plan. Curaçao heeft, anders dan in het Jaarplan wordt benoemd, recent mijn aanbod voor een «ingroeimodel» eveneens geaccepteerd. Daarmee wordt dekking gevonden voor de benodigde vervangingsinvesteringen.

De financieringsafspraken met de Landen zullen worden uitgewerkt in bilaterale Bestuursakkoorden, waarna het LTP definitief kan worden vastgesteld in de Rijksministerraad en aan uw Kamer kan worden aangeboden.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten