Kamerstuk 35300-X-18

Correctie in het antwoord op vraag 92 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 1 november 2019
Indiener(s): Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-18.html
ID: 35300-X-18

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2019

In de antwoorden op de feitelijke vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 X), die ik uw Kamer op 22 oktober jl. heb aangeboden (Kamerstuk 35 300 X, nr. 15) is een foutieve tabel opgenomen in het antwoord bij vraag 92. Hierbij stuur ik u de juiste tabel.

92

Kunt u schematisch weergeven hoeveel geld er in de jaren 2018 tot en met 2024 precies wordt uitgegeven aan investeringen en instandhouding van het vastgoed van defensie?

De volgende bedragen worden uitgegeven aan investeringen en instandhouding van vastgoed.

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringen infrastructuur (artikel 6)1

258.273

272.823

286.461

297.730

332.932

322.730

292.838

Instandhouding infrastructuur (artikel 8)2

366.914

377.335

254.536

234.372

238.625

241.457

239.901

Totaal

625.187

650.158

540.997

532.102

571.557

564.187

532.739

X Noot
1

Deze reeks is inclusief de middelen die zijn gereserveerd om te kunnen starten met het revitaliseringsplan (25 miljoen in 2020 en 2021 en 50 miljoen structureel vanaf 2022) zoals beschreven in het antwoord op vraag 93.

X Noot
2

Onder deze reeks zijn voor de jaren 2018 en 2019 de instandhoudingsuitgaven (circa 150 miljoen) en de exploitatieuitgaven (schoonmaak, energie en water, beveiliging, huren en inrichting van ruimten) opgenomen. Vanaf 2020 zijn met het oog op de fondsvorming de uitgaven voor schoonmaak, energie en water en beveiliging opgenomen binnen de regel «overige materiele exploitatie» binnen artikel 8.

Tijdens de technische briefing over de begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2020 op 2 oktober jl. heeft u gevraagd om inzicht te geven in de absolute uitgaven aan Defensie van de Europese NAVO lidstaten. De gegevens hiervoor zijn beschikbaar. Een deel van deze gegevens is echter vertrouwelijk. De gevoegde bijlage bevat de gegevens in grafiek vorm1.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten