Kamerstuk 35300-X-14

Rectificatie t.a.v. de personeelsrapportage midden 2019,het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 en het Rijksjaarverslag Defensie 2018 en stand van zaken van de projecten binnen het programma Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 22 oktober 2019
Indiener(s): Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-14.html
ID: 35300-X-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2019

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de feitelijke vragen (Kamerstuk 35 300 X, nr. 4) over de personeelsrapportage over midden 2019, aangeboden bij brief van 17 september 2019 met Kamerstuk 35 300 X, nr. 4.

Tevens informeer ik u over 3 zaken, te weten:

  • 1. een rectificatie t.a.v. de personeelsrapportage midden 2019;

  • 2. een rectificatie t.a.v. het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 (Kamerstuk 35 000 X, nr. 37) en het Rijksjaarverslag Defensie 2018 (Kamerstuk 35 200 X, nr. 1);

  • 3. de stand van zaken van de projecten binnen het programma Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020), zoals door mij toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 3 juli jl. over de over de jaarverslagen van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) en Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) en het programmaoverzicht MGZ2020 (Kamerstuk 35 000 X, nr. 151).

Rectificatie personeelsrapportage midden 2019

In personeelsrapportage midden 2019 (pag. 3 en 19) is abusievelijk gemeld dat in het eerste half jaar 94 werknemers zijn doorgestroomd van FPS-fase 2 naar FPS-fase 3. Dit aantal moet echter 322 zijn; dit laat een positieve trend zien. In de bijlage bij deze brief treft u de gecorrigeerde versie van de personeelsrapportage midden 2019 aan1.

Rectificatie Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 en Rijksjaarverslag Defensie 2018

In het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 (pagina 18, subparagraaf met betrekking tot de Kmar) en het Rijksjaarverslag Defensie 2018 (pag 133, subparagraaf met betrekking tot de Kmar) is per abuis een onjuiste tekst opgenomen. De oorzaak daarvan was een misverstand over de definities van verschillende soorten onderzoeken die de KMar uitvoert, t.w. interne integriteitsonderzoeken en rechtspositionele trajecten. Hierdoor zijn getallen over die verschillende soorten onderzoeken bij elkaar opgeteld.

Onderstaand vindt u de juiste tekst.

In 2018 zijn 134 vermoedelijke integriteitsschendingen onderzocht. In de onderzochte meldingen zijn de geweldsaanwendingen niet opgenomen. Van de 134 onderzochte meldingen:

  • waren 102 incidenten een integriteitsschending;

  • konden 28 meldingen worden weerlegd niet worden aangetoond;

  • is van 4 onderzoeken de conclusie (nog) niet vastgesteld.

De rectificatie wordt ook opgenomen op de betreffende pagina op Defensie.nl.

Stand van zaken van de 8 projecten in het programma MGZ 2020

Tijdens het Algemeen Overleg over de jaarverslagen van de IGK en IMG en het programmaoverzicht MGZ 2020 van 3 juli jl. heb ik aan uw Kamer toegezegd nader in te zullen gaan op de voortgang van de acht samenhangende projecten uit het programma MGZ 2020. Met de hiernavolgende stand van zaken geef ik invulling aan deze toezegging.

De ambitie is om met het programma MGZ 2020 de randvoorwaarden te realiseren waarmee de kwaliteit van de militair geneeskundige zorg- en dienstverlening structureel kan worden bewaakt, beheerst en verbeterd. Het programma MGZ 2020 richt zich primair op de operationeel geneeskundige keten. De aanbevelingen en eindproducten uit het programma zijn echter van toepassing op de gehele militaire gezondheidszorg. De gewenste eindsituatie is een militaire gezondheidszorg die blijvend in staat is goede zorg te leveren, nu, maar ook voor de toekomst. Voor het programma is extra capaciteit vrijgemaakt. De extra capaciteit in de vorm van het programmabureau en de projectleiders en -medewerkers is tot eind 2020 aanwezig. In deze periode wordt de bestaande organisatie zodanig vorm gegeven (zowel uitgebreid als omgevormd) dat de in gang gezette initiatieven van het programma verder kunnen worden uitgevoerd of overgenomen.

Het halen van de gestelde deadlines is afhankelijk van enkele randvoorwaarden zoals voldoende projectmedewerkers, draagvlak op de werkvloer en beschikbare tijd en middelen.

Doelen programma MGZ 2020

  • 1. Duidelijkheid en eenduidigheid over wat er nodig is om de geneeskundige keten te verbeteren.

  • 2. Bijdragen aan de inzetbaarheid van de operationeel geneeskundige eenheden.

  • 3. Opzetten en in gebruik nemen van kwaliteitsmanagementsystemen voor de MGZ.

In mijn brief aan uw Kamer van 12 december 2018 (Kamerstuk 35 000 X, nr. 73) heb ik u een overzicht van het Programma MGZ 2020 toegezonden. Daarin is de opzet van het programma en de eerste planning van acht onderling samenhangende projecten toegelicht. Gedurende de periode dat MGZ 2020 loopt, zullen indien nodig aanvullende projecten starten als gevolg van de voortdurende verbeter- en innovatiecycli.

Hieronder ga ik graag in op de resultaten tot nu toe. Ik ben verheugd om u te kunnen melden dat binnen het programma de eerste resultaten zijn gehaald.

1. Operationeel Planningsproces Geneeskundige Dienst

Het project Operationeel Planningsproces Geneeskundige Dienst heeft tot doel om eind 2019 de integratie van het planningsproces te hebben verbeterd. Dit project ligt op schema. Het vervolg van dit project richt zich op het verbeteren van de aansluiting van de interne processen en het doorlopen van de medische behandelprotocollen die van toepassing zijn gedurende operationele omstandigheden, met de bestaande NAVO-documentatie als uitgangspunt.

2. Operationeel geneeskundige keten: mensen, middelen en manieren

Ten behoeve van het project Operationeel geneeskundige keten: mensen, middelen en manieren is samen met de geneeskundige eenheden van de krijgsmachtdelen de operationeel geneeskundige keten geanalyseerd, waarbij de bestaande risico's in die operationeel geneeskundige keten zijn onderkend. Een volgende stap is het samenvoegen en eenduidig zichtbaar maken van de bestaande documentatie en het verder ontwikkelen van normen, processen en protocollen. De capaciteit die benodigd is voor het ontwikkelen van deze documentatie is schaars en wordt daarom zo efficiënt mogelijk ingezet, gerelateerd aan het tijdspad van andere projecten waar deze documentatie voor nodig is. Het doel om de voornaamste normen, processen en protocollen in 2020 te hebben vastgesteld is echter nog steeds haalbaar.

3. Opleiden, trainen en, certificeren

Het project Opleiden, trainen, certificeren ziet op de specifieke koppeling van de genormeerde (operationele) gezondheidszorg met het geneeskundig curriculum. Dat levert de informatie ten behoeve van het kwaliteitsmanagementsysteem voor de militaire gezondheidszorg. Dit project loopt vertraging op, omdat de instructies die de kaders aangeven voor opleidingsbeleid nog niet actueel zijn. De opleidingsmatrix, waarmee het geneeskundig curriculum beschikbaar komt, is hierdoor vertraagd en is niet eerder dan in het voorjaar 2020 gereed.

4. Materieellogistiek

Ten behoeve van het project materieellogistiek zijn voor het assortiment geneeskundige ge- en verbruiksartikelen, afspraken gemaakt voor het inrichten van systeemmanagement. De ontwerp producten- en dienstencatalogus voor de militaire gezondheidszorg is eind 2019 gereed. Voor het binnen de militaire gezondheidszorg operationaliseren van de veilige toepassing medische technologie is recent een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker heeft als opdracht het organiseren van de benodigde werkprocessen (o.a. het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en het toekomstbestendig zorgdragen voor compliancy op (Europese) regelgeving en nieuwe en vigerende bedrijfsvoeringsprocessen voor onder meer beheer van medisch materieel, materieellogistiek, kwaliteitsmanagement en veiligheidsbeleid.

5. Kwaliteitsmanagementsysteem

Binnen het project kwaliteitsmanagementsysteem zijn er conform de planning functies ingericht, zodat vanaf 2020 21 nieuwe kwaliteitsmedewerkers worden aangesteld om kwaliteitsmanagement binnen de operationele geneeskundige eenheden en de staf van de DGO in te richten en daarna te gebruiken. Verder zijn de opleidings- en trainingstrajecten voor kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg samen met de krijgsmachtdelen vastgesteld. De hiervoor benodigde opleidingen zijn ingekocht en de eerste opleidingen zijn gegeven. Daarmee ligt het project op schema om in 2022 als eerste stap in dit kader de eerste onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem voor de operationele zorg te hebben geïmplementeerd, waarna het kwaliteitsmanagementsysteem stapsgewijs verder kan worden uitgerold.

6. Leren en verbeteren

Binnen het project Leren en verbeteren is duidelijk geworden dat binnen de militaire gezondheidszorg de processen voor behandeling van klachten en geschillen op orde zijn. Het veilig kunnen melden van incidenten zal samen met een systeem voor het indienen van verbetervoorstellen in de loop van 2020 onderdeel worden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Op basis van een analyse van het lessons learned proces in het geneeskundig domein zijn voor 2020 een aantal procesmatige verbeteringen voorzien vooral op de onderwerpkeuze en de doorlooptijd voor het doorvoeren van verbeteringen. Daarmee loopt dit project op schema.

7. Planning & Control cyclus

In het project Planning & Control cyclus is een strategische kaart ontwikkeld die helpt de militaire gezondheidszorg richting te geven. Deze kaart ondersteunt leiderschap, bedrijfsvoering en regie over de diverse entiteiten van de militaire gezondheidszorg. Nadat de laatste validatie is uitgevoerd kan de strategische kaart, met enige vertraging, vanaf het eind van 2019 worden gebruikt. De afstemming van de activiteiten vanuit de reguliere cycli voor beleid, planning en begroting op de doelen zoals die op de strategische kaart zijn genoteerd, ligt op schema.

8. Verbeteren perspectief personeel

Voor het vergroten van het inzicht in de wensen en de behoeften van het geneeskundig personeel is een team van ervaren (onder)officieren ingesteld. Dit Adviesteam gaat begin 2020 aan de slag. Het team verzamelt de inbreng van de medewerkers. Deze informatie wordt daarna gebruikt voor de strategische personeelsplanning binnen de militaire gezondheidszorg. Dit neemt vanaf 2020 zijn aanvang. Strategische personeelsplanning betekent voor de militaire gezondheidszorg het voorzien in de juiste capaciteiten en kwaliteiten voor de militaire zorg, in de juiste aantallen personeelsleden op de juiste plek.

Verder worden voor zowel de Algemeen Militair Artsen als voor de Algemeen Militair Verpleegkundigen nieuwe, defensiebrede loopbaanmogelijkheden gecreëerd. Ten slotte wordt er voor de opbouw van deskundigheid op het gebied van militair leiderschap en management in de militaire gezondheidszorg een gestructureerd traject opgezet.

De ontwikkeling van een nieuw HR-model voor Defensie zal ook invloed hebben op het medisch functiegebied. Voor de ontwikkeling van dit HR-model is recent een aantal proeftuinen opgestart, waaronder een voor het medisch domein. In deze proeftuin wordt onder meer gekeken naar flexibele contractvormen die beter aansluiten op de behoeften van nieuw en huidig personeel, de begeleiding van de individuele medewerker in hun loopbaanontwikkeling en intensieve samenwerking met aanbieders in de gezondheidszorg in de regio.

Programma Medische Informatievoorziening

Zoals ook in de eerder genoemde brief met het Programma overzicht Militaire Gezondheidszorg van 12 december 2018 is beschreven, werkt Defensie in een separaat (langer lopend) programma aan de verbetering van de medische informatievoorziening, genaamd Smart Band-Aid. Inmiddels zijn de doelen van het programma verbreed. Smart Band-Aid moet voorzien in moderne en wendbare IV en ICT voor zowel de operationele als de reguliere militaire gezondheidszorg. Onderdeel van het programma is om de zorgbedrijven van Defensie aan te sluiten op de civiele zorgsystemen. In het operationele domein ligt de nadruk bij het veel meer digitaal beschikbaar worden van operationele geneeskundige en medische informatie. Ook zal ook de interoperabiliteit met de (NAVO-)partners onderdeel van het programma zijn.

In de afgelopen periode zijn in de reguliere zorg de eerste projecten afgerond. Zo is de digitale uitwisseling van medisch specialistische informatie tussen de eerstelijns en de tweedelijns zorgbedrijven gerealiseerd en zijn de patiëntendossiers van het Centraal Militair Hospitaal inmiddels voor de militairen digitaal in te zien. Ondertussen loopt het project Delight, tevens binnen het programma Smart Band-Aid, dat voorziet in de vervanging van het elektronische patiëntendossier in de eerste lijn, door. De planning is dat dit systeem eind 2020 is geïmplementeerd. Dit is onder andere afhankelijk van de resultaten van het aanbestedingsproces.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser