Gepubliceerd: 16 december 2019
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-51.html
ID: 35282-51
Wijzigingen: 35282-57

Nr. 51 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 16 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel La, komt het voorgestelde artikel 6.13, eerste lid, onderdeel y te luiden:

  • y. of toepassing is gegeven aan artikel 7.53a, tweede lid.

II

In artikel I, onderdeel Lb, wordt «, artikel 6.2, eerste lid, en artikel 7.53a, tweede lid» vervangen door «en artikel 6.2, eerste lid».

III

In artikel I, onderdeel Lc, wordt in het voorgestelde artikel 6.15, vijfde lid «overeenkomstig het besluit, bedoeld in artikel 7.53a, zevende lid» vervangen door «overeenkomstig de aanwijzing, bedoeld in artikel 7.53a, 2b-de en derde lid».

IV

In artikel I, onderdeel BB, wordt het voorgestelde artikel 7.53a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «; ministeriële toestemming».

2. Het eerste lid vervalt.

3. In het tweede lid wordt «Onze Minister verleent op aanvraag toestemming aan het instellingsbestuur om een capaciteitsfixus vast te stellen» vervangen door «Het instellingsbestuur kan een capaciteitsfixus vaststellen», wordt «naar zijn oordeel» vervangen door «naar haar oordeel» en wordt «In het toestemmingsbesluit» vervangen door «Daarbij».

4. Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2a. Het instellingsbestuur deelt de vaststelling, bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk mee aan Onze Minister met vermelding van de beweegredenen die aan de vaststelling ten grondslag hebben gelegen en de procedure die is gevolgd om tot de vaststelling te komen.

  • 2b. Indien de beschikbare onderwijscapaciteit naar zijn oordeel toereikend is om een onbeperkte inschrijving van studenten mogelijk te maken, kan Onze Minister aan het instellingsbestuur een aanwijzing geven die ertoe strekt dat de vaststelling, bedoeld in het tweede lid, het volgende studiejaar niet opnieuw zal geschieden.

5. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «Onze Minister weigert de toestemming indien» wordt vervangen door «Indien».

b. «naar zijn oordeel» wordt vervangen door «naar het oordeel van Onze Minister».

c. «waarin de aanvraag is ingediend» wordt vervangen door «waarin de vaststelling, bedoeld in het tweede lid, is geschied».

d. «kan worden opgeheven» wordt vervangen door «kan hij aan het instellingsbestuur een aanwijzing geven die ertoe strekt dat de vaststelling, bedoeld in het tweede lid, het volgende studiejaar uitsluitend opnieuw geschiedt als het instellingsbestuur kan aantonen dat zij voldoet aan de verplichtingen, gesteld in artikel 7.53».

6. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «De toestemming» wordt telkens vervangen door «De vaststelling, bedoeld in het tweede lid,».

b. In de tweede zin wordt «en geldt voor drie opeenvolgende studiejaren» vervangen door «, geschiedt voor de duur van een studiejaar en geschiedt niet vaker dan drie maal achtereenvolgens».

7. Het vijfde tot en met het zevende lid vervallen.

8. In het achtste lid vervalt «, waarvoor een capaciteitsfixus kan worden vastgesteld zonder toestemming van Onze Minister» en wordt «waarop artikel 7.53 niet van toepassing is» vervangen door «waarop het 2a-de tot en met vierde lid en artikel 7.53 niet van toepassing zijn».

V

In artikel I, onderdeel BB, komt het voorgestelde artikel 7.53b als volgt te luiden:

Artikel 7.53b. Uitvoeringsregels mededeling capaciteitsfixus

Voor de mededeling, bedoeld in artikel 7.53a, lid 2a, kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de wijze waarop deze geschiedt.

VI

In artikel I, onderdeel BB, wordt het voorgestelde artikel 7.53c als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «toestemming heeft verkregen om voor een opleiding of voor een anderstalig traject een capaciteitsfixus vast te stellen, of daartoe in verband met artikel 7.53a, zevende lid, geen toestemming nodig heeft» vervangen door «een capaciteitsfixus heeft vastgesteld».

2. In het tweede lid wordt «het maximum aantal, bedoeld in artikel 7.53a, eerste lid,» vervangen door «het bij de capaciteitsfixus vastgestelde maximum aantal».

Toelichting

De indiener is van mening dat een numerus fixus alleen zal worden ingesteld bij een onverwachte grote groei van het aantal studenten, waarvoor faciliteiten op instellingen op korte termijn echt tekortschieten. Omdat de studentengroei niet voorzien is ligt het dus ook niet voor de hand dat een heel proces van toestemming vooraf kan worden gevolgd. Vandaar een amendement om toestemming achteraf in te bouwen. Een numerus fixus mag maximaal drie jaar gevoerd worden. Instellingen hebben dan ruim de tijd om het capaciteitsprobleem op te lossen.

Futselaar