Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 5.6a, zesde lid, «wordt voor onbepaalde tijd verleend» vervangen door «is geldig tot aan het moment waarop de eerstvolgende accreditatiebeoordeling, bedoeld in artikel 5.11 of 5.16 plaatsvindt».

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de toestemming voor het verzorgen van onderwijs in een andere taal die afgegeven wordt met de toets anderstaligheid met elke heraccreditatie meeloopt. De meerwaarde voor het aanbieden van onderwijs in een andere taal kan immers wegvallen of juist ontstaan.

Van der Molen