100,0 %
0,0 %

Van Haga

VVD

vKA

PvdD

D66

FvD

GL

DENK

PvdA

CU

PVV

SP

SGP

CDA

50PLUS


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «Twee leden» vervangen door «Drie leden».

2. In het voorgestelde zesde lid, aanhef, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door «worden regels gesteld».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De voordracht voor een krachtens het zesde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Onderdeel van de Wet taal en toegankelijkheid is dat het bevorderen van de taalvaardigheid in het Nederlands uitgebreid wordt van alleen Nederlandse studenten naar alle studenten.

Met dit amendement wordt geregeld dat de norm voor Nederlandse studenten in een amvb uitgewerkt moet worden die tevens wordt voorgehangen bij de Staten-Generaal.

Van der Molen