Kamerstuk 35213-16

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over het wetsvoorstel eerst laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Gepubliceerd: 30 oktober 2019
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-16.html
ID: 35213-16

32,9 %
67,1 %

D66

PVV

PvdD

vKA

50PLUS

DENK

SP

CDA

CU

Van Haga

VVD

GL

PvdA

FVD

SGP


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering reeds een korting op de Wajong-uitkering heeft doorgevoerd van € 80 per maand;

overwegende dat het voorliggende wetsvoorstel in combinatie met de reeds doorgevoerde korting mogelijk strijdig is met het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap en daarmee een inbreuk vormt op fundamentele mensenrechten;

verzoekt de regering, eerst het wetsvoorstel in samenhang met de korting te laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens, en daarna pas in stemming te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk