Gepubliceerd: 29 mei 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35210-XVI-2.html
ID: 35210-XVI-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

00

B.

Begrotingstoelichting

00

 

1.

Leeswijzer

00

 

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

00

 

3.

De beleidsartikelen

00

 

4.

De niet-beleidsartikelen

00

 

5.

Financieel Beeld Zorg

00

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Uitgavenplafond Zorg (UPZ).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • 2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire begroting geen begrotingsstaten van de agentschappen opgenomen.

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

16.471.358

       

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1)

Rijksbijdrage Wlz

3

900.000

2)

Maatschappelijke diensttijd

4

35.000

3)

SectorPlanPlus

4

– 53.167

4a)

Transitie Jeugd

5

43.566

4b)

Jeugdautoriteit

5

20.000

5)

Buurtsportcoaches

6

– 60.800

6)

Zorgtoeslag

8

– 124.600

7)

Loonbijstelling

11

82.080

8)

Overige mutaties

 

134.135

       

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

17.447.572

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
   

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

87.563

       

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1)

Wanbetalers en onverzekerden

2

6.000

2)

Terugontvangsten aan CAK verstrekte lening

4

4.590

3)

Afromen vermogen CIBG

10

11.534

4)

Desaldering bijdrage CIBG

10

6.735

5)

Desaldering PD Alt

10

11.510

6)

Overige mutaties

 

6.341

       

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

134.273

3. De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

681.398

38.090

719.488

49.791

769.279

25.005

12.090

3.185

4.764

                       

Uitgaven

730.754

38.090

768.844

7.150

775.994

37.736

20.811

7.436

8.780

Waarvan juridisch verplicht (%)

93,7%

     

99%

       
                       

1. Gezondheidsbescherming

125.386

3.000

128.386

284

128.670

1.107

– 258

624

624

                       
 

Subsidies

20.026

3.000

23.026

– 4.313

18.713

– 562

– 1.650

– 497

– 497

   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

19.551

3.000

22.551

– 4.313

18.238

– 562

– 1.650

– 497

– 497

   

Overig

475

0

475

0

475

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

1.827

0

1.827

358

2.185

223

231

– 1

– 1

   

Overig

1.827

0

1.827

358

2.185

223

231

– 1

– 1

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

103.396

0

103.396

4.355

107.751

1.438

1.160

1.121

1.121

   

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

86.720

0

86.720

700

87.420

0

0

0

0

   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.831

0

15.831

4.389

20.220

1.669

1.392

1.121

1.121

   

Overig

845

0

845

– 734

111

– 231

– 232

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

137

0

137

– 116

21

8

1

1

1

   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

126

0

126

– 116

10

8

1

1

1

   

Overig

11

0

11

0

11

0

0

0

0

                       

2. Ziektepreventie

521.403

1.000

522.403

8.036

530.439

6.529

10.886

8.486

9.830

                       
 

Subsidies

262.109

0

262.109

13.103

275.212

– 2.734

3.200

2.500

3.300

   

Ziektepreventie

26.294

0

26.294

14.953

41.247

– 5.834

0

0

0

   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

211.225

0

211.225

5.050

216.275

9.700

9.700

9.700

9.700

   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

24.590

0

24.590

– 6.900

17.690

– 6.600

– 6.500

– 7.200

– 6.400

                       
 

Opdrachten

11.050

– 500

10.550

– 2.288

8.262

– 976

– 744

– 744

– 200

   

(Vaccin)onderzoek

11.027

0

11.027

– 2.765

8.262

0

0

0

0

   

Overig

23

– 500

– 477

477

0

– 976

– 744

– 744

– 200

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

247.226

1.500

248.726

– 2.779

245.947

10.239

8.430

6.730

6.730

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

247.226

1.500

248.726

– 2.779

245.947

10.239

8.430

6.730

6.730

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.018

0

1.018

0

1.018

0

0

0

0

   

Overig

1.018

0

1.018

0

1.018

0

0

0

0

                       

3. Gezondheidsbevordering

64.571

33.390

97.961

– 3.677

94.284

27.785

8.813

– 3.044

– 3.044

                       
 

Subsidies

45.217

25.925

71.142

– 2.866

68.276

23.668

7.213

– 2.721

– 2.579

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

10.037

10.200

20.237

2.235

22.472

127

127

127

127

   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

15.052

9.200

24.252

– 633

23.619

0

0

0

0

   

Letselpreventie

4.151

0

4.151

275

4.426

0

0

0

0

   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.598

0

4.598

37

4.635

37

37

0

0

   

Bevordering van seksuele gezondheid

11.287

6.525

17.812

– 4.296

13.516

3.354

– 351

– 3.171

– 3.171

   

Overig

92

0

92

– 484

– 392

20.150

7.400

323

465

                       
 

Opdrachten

4.120

7.465

11.585

770

12.355

5.500

2.200

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

0

6.865

6.865

– 60

6.805

– 1.060

0

0

0

   

Overig

1.020

600

1.620

830

2.450

6.560

2.200

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

643

0

643

– 584

59

594

739

169

130

   

Overig

643

0

643

– 584

59

594

739

169

130

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

191

0

191

– 96

95

– 633

0

0

0

   

Overig

191

0

191

– 96

95

– 633

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.400

0

14.400

– 901

13.499

– 1.344

– 1.339

– 492

– 595

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.303

0

13.303

0

13.303

0

0

0

0

   

Overig

1.097

0

1.097

– 901

196

– 1.344

– 1.339

– 492

– 595

                       

4. Ethiek

19.394

700

20.094

2.507

22.601

2.315

1.370

1.370

1.370

                       
 

Subsidies

17.709

500

18.209

1.617

19.826

1.755

1.235

1.235

1.235

   

Abortusklinieken

16.092

0

16.092

1.000

17.092

1.000

1.000

1.000

1.000

   

Beleid Medische Ethiek

1.617

500

2.117

617

2.734

755

235

235

235

                       
 

Opdrachten

341

200

541

755

1.296

425

0

0

0

   

Overig

341

200

541

755

1.296

425

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

1.344

0

1.344

135

1.479

135

135

135

135

   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.344

0

1.344

135

1.479

135

135

135

135

                       

Ontvangsten

11.903

0

11.903

0

11.903

0

0

0

0

   

Bestuurlijke boetes

5.400

0

5.400

0

5.400

0

0

0

0

   

Overig

6.503

0

6.503

0

6.503

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Subsidies

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

Er is € 2,9 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds. Via een decentralisatie-uitkering worden deze middelen beschikbaar gesteld aan GIDS-gemeenten (Gezond in de stad), voor het vormen van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. De overige € 1,4 miljoen betreft een overheveling naar de instrumenten subsidies en opdrachten van het subartikelonderdeel Ethiek. Voor het uitvoeren van maatschappelijke discussies en onderzoeken op medisch ethische onderwerpen zijn extra middelen nodig.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor een groot aantal aanvullende opdrachten is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,7 miljoen), Beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,2 miljoen), Sport (€ 0,4 miljoen), Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 1,1 miljoen) en Risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 1 miljoen).

2. Ziektepreventie

Subsidie

Ziektepreventie

De tegemoetkoming Q-koortspatiënten wordt in 2019 uitgekeerd. De hiervoor in 2020 gereserveerde middelen zijn naar 2019 overgeheveld (€ 5,8 miljoen). Voorts is het budget voor de tegemoetkoming Q-koorts patiënten verhoogd, zodat iedereen die recht heeft op de tegemoetkoming een bedrag van € 15.000 ontvangt. Het totale budget voor de tegemoetkoming bedraagt daarmee € 11,5 miljoen. Tot slot is budget overgeheveld naar het instrument RIVM voor de opdrachtverlening Centra voor de aanpak van antibioticaresistentie (€ 1,8 miljoen) zodat zij uitvoering kunnen geven aan deze aanpak. De overige mutaties bedragen € 0,2 miljoen.

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

In verband met de gekozen wijze van uitvoering van de vergoeding voor de zorgkosten PrEP-gebruik worden binnen artikel 1 de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld van het instrument subsidies seksuele gezondheid naar het instrument subsidies RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid (€ 3,4 miljoen). De overige mutaties bedragen € 1,6 miljoen.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De kosten van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) zijn lager dan eerder was geraamd door een lager deelnemingspercentage en een lagere kostprijs (€ 6,9 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Op basis van de uitgaven in de laatste jaren zijn de ramingen voor een aantal programma's die worden uitgevoerd door het RIVM (Rijksvaccinatieprogramma, PSIE, Neonatale hielprikscreening en het Nationaal Programma Griep) verlaagd. Tevens is het budget verlaagd in verband met de vertraging van de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (de invoering staat gepland voor december 2019 (TK 32 793, nr. 371)). Tegelijkertijd is het budget verhoogd om het quadrivalente vaccin aan te bieden aan zorgverleners en de doelgroepen van het Nationaal Programma Griep. De daarmee samenhangende mutaties leiden uiteindelijk tot een bijstelling van het budget van € 5,3 miljoen.

Ten slotte is budget overgeheveld naar dit instrument voor de aanpak van antibioticaresistentie (€ 1,8 miljoen). De overige mutaties bedragen € 0,7 miljoen.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Bevordering van seksuele gezondheid

In verband met de gekozen wijze van uitvoering van de vergoeding voor de zorgkosten PrEP-gebruik worden, binnen artikel 1, de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld van het instrument subsidies seksuele gezondheid naar het instrument subsidies RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid (€ 3,4 miljoen). Verder heeft het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen (TK 32 279, nr. 123) veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daardoor in 2019 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden doorgeschoven naar 2021. Voorts is vanuit artikel 3 Langdurige Zorg budget overgeheveld voor de zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap (€ 1,5 miljoen). De overige mutaties bedragen € 0,2 miljoen.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

3.152.861

0

3.152.861

– 7.748

3.145.113

– 22.846

– 12.263

– 26.506

– 9.800

                       

Uitgaven

3.177.587

0

3.177.587

– 11.079

3.166.508

– 19.958

– 9.540

– 26.506

– 9.800

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

     

99,3%

       
                       

1. Kwaliteit en veiligheid

241.563

0

241.563

– 605

240.958

4.617

4.571

5.617

4.718

                       
 

Subsidies

215.995

0

215.995

6.145

222.140

6.589

2.895

1.731

1.331

   

IKNL en NKI

54.323

0

54.323

1.601

55.924

0

0

0

0

   

Zwangerschap en geboorte

3.104

0

3.104

0

3.104

0

0

0

0

   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.712

0

3.712

0

3.712

0

0

0

0

   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

28.844

0

28.844

5.100

33.944

0

0

0

0

   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

39.074

0

39.074

0

39.074

0

0

0

0

   

Nederlandse transplantatie stichting

7.500

0

7.500

1.278

8.778

0

0

0

0

   

Orgaandonatie en transplantatie

4.413

0

4.413

0

4.413

0

0

0

0

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Antibioticaresistentie

15.100

0

15.100

– 4.500

10.600

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

0

4.114

0

4.114

0

0

0

0

   

Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg

4500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord MSZ

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord GGZ

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

18.000

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

2.800

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

   

Overig

12.511

0

12.511

2.666

15.177

11.089

7.395

6.231

5.831

                       
 

Opdrachten

15.020

0

15.020

– 3.512

11.508

1.897

744

3.046

3.046

   

Publiekscampagne orgaandonatie

10.000

0

10.000

– 1.880

8.120

0

0

0

0

   

Overig

5.020

0

5.020

– 1.632

3.388

1.897

744

3.046

3.046

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

8.756

0

8.756

– 2.106

6.650

– 3.928

– 2.200

– 3.620

– 3.920

   

aCBG

0

0

0

0

0

2.200

2.200

300

0

   

CIBG: Donorregister

3.040

0

3.040

621

3.661

– 3.098

0

0

0

   

Overig

5.716

0

5.716

– 2.727

2.989

– 3.030

– 4.400

– 3.920

– 3.920

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.792

0

1.792

– 1.132

660

59

3.132

4.460

4.261

   

Overig

1.792

0

1.792

– 1.132

660

59

3.132

4.460

4.261

                       

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.858.118

0

2.858.118

2.266

2.860.384

– 57.785

– 61.396

– 97.128

– 91.828

                       
 

Subsidies

52.385

0

52.385

– 2.732

49.653

– 3.480

– 3.823

– 6.083

– 6.083

   

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

17.581

0

17.581

– 430

17.151

2.700

2.500

2.500

2.500

   

Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers

2888

0

2.888

0

2.888

0

0

0

0

   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.686

0

6.686

0

6.686

0

0

0

0

   

Suïcidepreventie

9.056

0

9.056

0

9.056

0

0

0

0

   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

0

4.200

– 319

3.881

0

0

0

0

   

Overig

11.974

0

11.974

– 1.983

9.991

– 6.180

– 6.323

– 8.583

– 8.583

                       
 

Bekostiging

2.787.715

0

2.787.715

0

2.787.715

– 57.500

– 59.300

– 90.900

– 85.600

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.749.100

0

2.749.100

0

2.749.100

– 57.500

– 59.300

– 90.900

– 85.600

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.615

0

38.615

0

38.615

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

14.308

0

14.308

2.543

16.851

1.559

541

963

963

   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

   

Implementatie wet verplichte GGZ

5.437

0

5.437

0

5.437

0

0

0

0

   

Overig

7.971

0

7.971

2.543

10.514

1.559

541

963

963

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

2.739

0

2.739

3.126

5.865

1.694

1.276

976

976

   

CIBG: WPG/GVS/APG

2.739

0

2.739

3.126

5.865

1.694

1.276

976

976

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

971

0

971

– 671

300

– 58

– 90

– 2.084

– 2.084

   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

971

0

971

– 671

300

– 58

– 90

– 2.084

– 2.084

                       

3. Ondersteuning van het stelsel

77.906

0

77.906

– 12.740

65.166

33.210

47.285

65.005

77.310

                       
 

Subsidies

34.272

0

34.272

– 15.519

18.753

27.331

46.331

65.081

78.081

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.270

0

1.270

0

1.270

0

0

0

0

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

32.727

0

32.727

– 16.000

16.727

0

0

0

0

   

Overig

275

0

275

481

756

27.331

46.331

65.081

78.081

                       
 

Inkomensoverdrachten

17.696

0

17.696

3.500

21.196

3.500

0

0

0

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

17.570

0

17.570

3.500

21.070

3.500

0

0

0

   

Overig

126

0

126

0

126

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

5.006

0

5.006

3.460

8.466

4.560

3.135

2.105

1.410

   

Risicoverevening

1.954

0

1.954

0

1.954

0

0

0

0

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

915

0

915

290

1.205

300

0

0

0

   

Overig

2.137

0

2.137

3.170

5.307

4.260

3.135

2.105

1.410

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

15.595

0

15.595

– 4.100

11.495

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.595

0

15.595

– 4.100

11.495

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.256

0

5.256

0

5.256

0

0

0

0

   

SVB: Onverzekerden

3.781

0

3.781

0

3.781

0

0

0

0

   

Overig

1.475

0

1.475

0

1.475

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

81

0

81

– 81

0

– 81

– 81

– 81

– 81

   

VenJ: Bijdrage C2000

81

0

81

– 81

0

– 81

– 81

– 81

– 81

                       

Ontvangsten

1.053

0

1.053

6.000

7.053

4.000

2.000

0

0

   

Overig

1.053

0

1.053

6.000

7.053

4.000

2.000

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiënt-gegevens te ontsluiten, is het bedrag dat in 2018 is overgebleven, € 5,1 miljoen, naar 2019 doorgeschoven.

Antibioticaresistentie

Op grond van onderzoek naar de structurele bekostiging van de zorgnetwerken1 antibioticaresistentie vallen de uitgaven van deze zorgnetwerken lager uit dan geraamd. De vrijvallende middelen (€ 4,5 miljoen) worden voor een deel ingezet voor (internationale) onderzoeksprogramma’s ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe antibioticageneesmiddelen en alternatieve behandelwijzen.

Overig

De hogere uitgaven hangen onder meer samen met de overbruggingsfinanciering van het programma Topzorg. Om de periode tussen de afloop van het oude programma en de aanvang van het nieuwe programma Topzorg te overbruggen zijn aanvullende middelen nodig (€ 3 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020). Anderzijds worden lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.

Bijdragen aan agentschappen

Overig

De uitgaven naar aanleiding van bij de komst van EMA afgesloten Memoranda of Understanding met diverse EU-lidstaten, worden gedaan over een langere periode dan eerder geraamd. De verlaging van het budget in 2019 (ca. € 3 miljoen) betreft een kasschuif naar de jaren 2020 (€ 2,2 miljoen), 2021 (€ 0,5 miljoen) en 2022 (€ 0,3 miljoen) om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Overig

Deze post betreft een verzameling van een groot aantal mutaties, met als belangrijkste een bijdrage aan een landelijk telefoonnummer voor personen met verward gedrag. In 2017 heeft het Schakelteam een advies uitgebracht dat er een landelijk dekkend netwerk van regionale advies- en meldpunten voor niet-acute meldingen moet komen, met 24/7 bereikbaarheid, bedoeld voor personen met verward gedrag (of personen die de grip op leven dreigen te verliezen). Hier bovenop moet een landelijk telefoonnummer ingericht worden dat doorschakelt naar de regionale/lokale meldpunten. De kosten hiervoor worden in 2019 geraamd op € 1,2 miljoen en vanaf 2020 € 2,5 miljoen per jaar. Daarnaast is er sprake van een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het CIZ (€ 1 miljoen in 2019 en € 0,5 miljoen in 2020) op grond van het wetsvoorstel toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: WPG/GVS/APG

De hogere uitgaven dan geraamd hangen onder meer samen met de hogere kosten van € 1,3 miljoen voor het uitvoeren van taken rond wet op de Geneesmiddelenprijzen (WGP) en het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) door het agentschap CIBG. Daarnaast is er sprake van hogere kosten in verband met een bijdrage (€ 1,3 miljoen) aan het aCBG voor toegankelijke informatie over geneesmiddelen aan patiënten, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

De middelen die in het regeerakkoord voor 2019 zijn gereserveerd voor stimulering van medisch specialisten in loondienst/participatiemodel komen in 2019 niet tot besteding in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van de subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ en onderzoek naar de bevordering van gelijkgerichtheid (€ 16 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

De uitgaven voor de overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen in 2019 € 3,5 miljoen hoger uit dan begroot.

Opdrachten

Overig

Voor ondersteuning in het kader van «De Juiste Zorg op de Juiste Plek» wordt het budget met € 3,2 miljoen verhoogd. Het betreft onder meer ondersteuning in de vorm van de organisatie van regionale- en themabijeenkomsten, het creëren van een kennisplatform, de ontwikkeling van een basisdataset door het RIVM ten behoeve van het gedeelde beeld in de regio en een subsidieregeling via ZonMw waarmee regionale partijen expertise kunnen inhuren bij het ontwikkelen van het gedeelde beeld en procesondersteuning voor het opzetten of intensiveren van samenwerking in de regio (zie ook TK 29 689, nr. 938).

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten (€ 4,1 miljoen) in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. De meevallende uitgaven zijn mede het gevolg van lagere deurwaarderskosten als gevolg van het vervallen van de eindafrekening.

Ontvangsten

Overig

Het CAK heeft de raming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is per abuis verwerkt op artikel 2 in plaats van artikel 4. Dit zal bij ontwerpbegroting 2020 gecorrigeerd worden.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

5.240.778

0

5.240.778

– 173.821

5.066.957

– 365.486

52.721

461.386

– 153.345

                       

Uitgaven

5.165.018

0

5.165.018

916.126

6.081.144

– 365.486

52.721

461.386

– 153.345

Waarvan juridisch verplicht (%)

95,5%

     

96,2%

       
                       

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

236.402

0

236.402

– 11.090

225.312

– 15.786

– 8.121

– 7.832

– 8.895

                       
 

Subsidies

121.506

0

121.506

– 37.830

83.676

– 44.536

– 36.871

– 6.582

– 7.645

   

Movisie

7.378

0

7.378

0

7.378

0

0

0

0

   

Onbeperkt meedoen

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Sociale werkplaatsen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

   

Ondersteuning vrijwilligers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Mezzo

2.300

0

2.300

0

2.300

0

0

0

0

   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.546

0

1.546

0

1.546

0

0

0

0

   

Waardig ouder worden

21.238

0

21.238

4.766

26.004

– 11.363

– 2.084

– 4.238

– 5.346

   

Opvang slachtoffers loverboys

2.731

0

2.731

326

3.057

0

0

0

0

   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

13.920

0

13.920

– 9.191

4.729

– 1.500

– 1.500

0

0

   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

0

1.200

775

1.975

0

0

0

0

   

Gratis VOG

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

30.000

0

30.000

– 818

29.182

– 760

– 888

0

0

   

Woonzorgarrangementen

30.000

0

30.000

– 30.000

0

– 30.000

– 30.000

0

0

   

Overig

5.093

0

5.093

– 3.688

1.405

– 913

– 2.399

– 2.344

– 2.299

                       
 

Opdrachten

100.636

0

100.636

– 2.010

98.626

0

0

0

0

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

62.707

0

62.707

0

62.707

0

0

0

0

   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

600

0

600

0

600

0

0

0

0

   

Doventolk en luisterend oor

4.174

0

4.174

0

4.174

0

0

0

0

   

Waardig ouder worden

10.300

0

10.300

0

10.300

0

0

0

0

   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

2.000

– 2.000

0

0

0

0

0

   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.200

0

1.200

0

1.200

0

0

0

0

   

Gratis VOG

7.450

0

7.450

0

7.450

0

0

0

0

   

Overig

12.205

0

12.205

– 10

12.195

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

13.010

0

13.010

0

13.010

0

0

0

0

   

Doventolkvoorzieningen

13.010

0

13.010

0

13.010

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.250

0

1.250

– 1.250

0

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

   

Overig

1.250

0

1.250

– 1.250

0

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

                       
 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

0

0

   

Stimulerings regeling wonen en zorg

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

0

0

                       

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

4.928.616

0

4.928.616

927.216

5.855.832

– 349.700

60.842

469.218

– 144.450

                       
 

Subsidies

145.644

– 1.200

144.444

– 15.520

128.924

15.841

17.247

– 3.447

– 215

   

Vilans

4.771

0

4.771

702

5.473

122

122

122

122

   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.382

0

11.382

1.388

12.770

1.388

1.388

1.388

1.388

   

InVoorZorg! (IVZ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Joodse en Indische instellingen

2.115

0

2.115

0

2.115

0

0

0

0

   

Palliatieve zorg

32.803

0

32.803

– 304

32.499

12.015

12.576

13.088

11.688

   

Dementie

3.412

0

3.412

– 2.000

1.412

– 2.000

0

0

0

   

Thuis in het verpleeghuis

29.851

0

29.851

12.042

41.893

10.946

– 7.969

– 7.969

– 300

   

Volwaardig leven

9.800

3.500

13.300

– 2.533

10.767

5.749

2.235

0

0

   

Kennisinfrastructuur

6.615

0

6.615

– 2.499

4.112

– 1.383

– 691

370

– 474

   

VIPP care

30.000

0

30.000

– 21.100

8.900

0

20.000

0

0

   

Overig

14.895

– 4.700

10.195

– 1.216

8.983

– 10.997

– 10.413

– 10.446

– 12.639

                       
 

Bekostiging

4.676.100

0

4.676.100

911.900

5.588.000

– 402.300

37.200

467.900

– 148.500

   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.676.100

0

3.676.100

11.900

3.688.000

– 2.300

– 62.800

– 132.100

– 248.500

   

Bijdrage Wlz

1.000.000

0

1.000.000

900.000

1.900.000

– 400.000

100.000

600.000

100.000

                       
 

Opdrachten

7.805

1.200

9.005

15.163

24.168

16.880

3.520

3.068

3.168

   

Overig

7.805

1.200

9.005

15.163

24.168

16.880

3.520

3.068

3.168

                       
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

99.067

0

99.067

15.673

114.740

19.879

2.875

1.697

1.097

   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

35.647

0

35.647

8.612

44.259

8.118

2.114

936

936

   

Centrum Indicatiestelling Zorg

63.420

0

63.420

7.061

70.481

11.761

761

761

161

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

3.441

0

3.441

2.250

5.691

0

0

0

0

   

Overig

3.441

0

3.441

2.250

5.691

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Waardig ouder worden

Deze mutatie bestaat uit een saldo van diverse technische (over)boekingen in het kader van Waardig ouder worden. Het gaat met name om het opnieuw beschikbaar stellen van niet ingezette middelen in 2018 voor onder andere versteviging respijtzorg en dagopvang (€ 1,6 miljoen) en landelijke vrijwilligersorganisaties (€ 2,9 miljoen).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Dit betreft met name de overboeking naar het Gemeentefonds van € 8 miljoen voor cliëntondersteuning. In het Regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt om deze functie te versterken. Gemeenten moeten hun burgers op grond van de Wmo 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De middelen worden ingezet voor het zogenaamde koplopertraject cliëntondersteuning van de VNG. Hiervoor zijn 24 gemeenten geselecteerd als koploper om de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning verder door te ontwikkelen. Daarnaast zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz, onder meer binnen het programma Volwaardig Leven.

Woonzorgarrangementen

Voor de borgstelling van de stimuleringsregeling woonzorg arrangementen is voor 2019, 2020 en 2021 binnen artikel 3 € 30 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies naar het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimulerings regeling wonen en zorg

Dit betreft de overheveling binnen artikel 3 van de € 30 miljoen van de stimuleringsregeling woonzorg arrangementen naar het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Thuis in het verpleeghuis

Het programma Waardigheid en Trots op locatie – waar aanbieders geholpen worden om te voldoen aan kwaliteitskader – is later gestart dan beoogd. De middelen die in 2018 gereserveerd waren, ter hoogte van € 8,3 miljoen, zijn doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is bij eerste suppletoire € 15,3 miljoen uit de jaren 2021 en 2022 overgeheveld naar 2019 (€ 4,1 miljoen) en 2020 (€ 11,2 miljoen) zodat instellingen in de jaren 2019 en 2020 ondersteund worden vanuit het programma om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuis.

Volwaardig leven

Voor het programma Volwaardig leven, zijn bij het Regeerakkoord additionele middelen beschikbaar gesteld voor pilots cliëntondersteuning (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is een ander kasritme voor de uitvoering van amendement 35 000 XVI, nr. 16 Innovatie-impuls gehandicaptenzorg (€ 1,5 miljoen). Met de innovatie-impuls gaan we de toepassing van technologie bij aanbieders versterken. Tevens heeft een ramingsbijstelling op dit begrotingsinstrument plaatsgevonden (€ 1,5 miljoen). Per saldo leidt dit tot een verlaging van het beschikbare budget van € 2,5 miljoen in 2019.

ViIPP care

De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – wordt in de loop van 2019 opengesteld. De subsidieregeling is pas halverwege 2019 beschikbaar en de verwachting is dat de aanvragen zullen toenemen in de tijd. Hierop is het kasritme aangepast. Bij eerste suppletoire is een kasschuif verwerkt waarbij € 20 miljoen uit 2019 is doorgeschoven naar 2021. Voor de ondersteuningsstructuur is daarnaast € 1 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenkader.

Bekostiging

Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 11,9 miljoen).

Bijdrage Wlz

Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake de uitgaven en inkomsten van het Flz) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 900 miljoen. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.

Opdrachten

Overig

Dit betreft een mutatie van € 12 miljoen per jaar in 2019 en 2020 voor de doorontwikkeling en het beheer van het PGB2.0-systeem en voor de inzet van het PGB2.0-team dat het opdrachtgeverschap voert. Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor de pgb actieagenda (€ 2,2 miljoen) en leiden een aantal ramingsbijstellingen per saldo tot een mutatie van € 1 miljoen. Het gaat hierbij om een kasschuif voor de challenge verpleeghuizen (€ – 0,8 miljoen), een mutatie voor de regeling inzicht (€ 1 miljoen) en eindejaarsmargemutaties (€ 0,7 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

De SVB ontwikkelt en beheert het financieel domein van het PGB2.0-systeem, hiervoor is € 6,7 miljoen benodigd in 2019. Daarnaast maakt de SVB kosten voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor het Zvw-domein. Hiervoor is bij eerste suppletoire € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Er is momenteel een wetswijziging in behandeling om de Wlz open te stellen voor cliënten met een psychische stoornis. Voor het CIZ betekent dit vanaf 1 januari 2020 een toename in het aantal indicatiebesluiten voor de Wlz. Voorts krijgt het CIZ onder de Wet zorg en dwang (Wzd) als nieuwe taak de uitvoering van de verzoekersrol bij een (voorwaardelijke) rechterlijke machtiging (RM) of Inbewaringstelling (IBS). Hiervoor is het budget in 2019 bijgesteld met € 6,9 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen voor het Wzd-traject en € 3 miljoen voor het openstellen van de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

975.548

18.325

993.873

– 89.380

904.493

23.384

45.530

84.629

55.882

                       

Uitgaven

1.211.761

18.325

1.230.086

– 6.800

1.223.286

83.384

60.530

95.629

65.882

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

     

95,8%

       
                       

1. Positie cliënt

30.093

0

30.093

3.535

33.628

– 4.379

– 4.366

– 4.308

– 196

                       
 

Subsidies

21.446

0

21.446

3.132

24.578

– 4.368

– 4.366

– 4.308

– 196

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

21.000

0

21.000

– 4.000

17.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

0

   

Overig

446

0

446

7.132

7.578

– 368

– 366

– 308

– 196

                       
 

Opdrachten

8.647

0

8.647

403

9.050

– 11

0

0

0

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.850

0

3.850

0

3.850

0

0

0

0

   

Overig

4.797

0

4.797

403

5.200

– 11

0

0

0

                       

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

542.044

0

542.044

– 70.355

471.689

12.216

– 2.871

55.165

– 124

                       
 

Subsidies

520.045

0

520.045

– 65.120

454.925

13.444

– 1.643

56.393

1.104

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

0

112.000

0

112.000

0

0

0

0

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

0

21.000

0

21.000

0

0

0

0

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.000

0

38.000

0

38.000

0

0

0

0

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

0

11.500

0

11.500

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

0

67.500

– 55.400

12.100

3.700

– 3.300

55.000

0

   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

0

8.000

 

8.000

       
   

Overig

40.845

0

40.845

– 9.720

31.125

9.744

1.657

1.393

1.104

                       
 

Opdrachten

9.861

0

9.861

– 3.485

6.376

– 1.228

– 1.228

– 1.228

– 1.228

   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

0

5.000

– 1.485

3.515

0

0

0

0

   

Overig

4.861

0

4.861

– 2.000

2.861

– 1.228

– 1.228

– 1.228

– 1.228

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

12.138

0

12.138

– 1.750

10.388

0

0

0

0

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

11.638

0

11.638

– 1.750

9.888

0

0

0

0

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

                       

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

274.098

17.825

291.923

47.191

339.114

66.205

60.558

37.763

60.193

                       
 

Subsidies

48.979

150

49.129

– 1.165

47.964

5.550

1.625

1.350

1.350

   

Nivel

5.268

0

5.268

600

5.868

650

700

200

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

15.291

150

15.441

– 4.896

10.545

2.000

0

0

0

   

Nictiz

5.800

0

5.800

513

6.313

0

0

0

0

   

Transparantie kwaliteit van zorg

7.288

0

7.288

0

7.288

0

0

0

0

   

Uitkomstgerichte zorg

12.462

0

12.462

0

12.462

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

783

0

783

0

783

0

0

0

0

   

Overig

2.087

0

2.087

2.618

4.705

2.900

925

1.150

1.350

                       
 

Opdrachten

15.268

231

15.499

13.721

29.220

10.315

6.535

6.535

6.535

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.387

231

11.618

– 2.500

9.118

0

0

0

0

   

Verminderen ervaren regeldruk

345

0

345

0

345

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

78

0

78

0

78

0

0

0

0

   

Overig

3.458

0

3.458

16.221

19.679

10.315

6.535

6.535

6.535

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

18.823

0

18.823

440

19.263

1.200

1.200

1.200

1.200

   

CIBG: WTZi en JMV

18.823

0

18.823

0

18.823

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

440

440

1.200

1.200

1.200

1.200

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

191.028

17.444

208.472

34.195

242.667

49.140

51.198

28.678

51.108

   

ZonMw: programmering

191.028

17.444

208.472

34.195

242.667

49.140

51.198

28.678

51.108

                       

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

241.431

0

241.431

10.093

251.524

4.682

4.049

3.849

2.849

                       
 

Opdrachten

530

0

530

1.786

2.316

1.500

1.500

1.000

0

   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

530

0

530

1.786

2.316

1.500

1.500

1.000

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

239.901

0

239.901

8.307

248.208

3.182

2.549

2.849

2.849

   

CAK

116.449

0

116.449

5.024

121.473

1.363

730

730

730

   

NZa

57.455

0

57.455

600

58.055

600

600

600

600

   

Zorginstituut Nederland

60.454

0

60.454

2.269

62.723

1.400

1.400

1.700

1.700

   

CSZ

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

   

Overig

3.043

0

3.043

414

3.457

– 181

– 181

– 181

– 181

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

   

Overig

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

                       

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

                       
 

Bekostiging

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

   

Zorg en welzijn

124.095

500

124.595

2.736

127.331

4.660

3.160

3.160

3.160

                       

Ontvangsten

58.660

0

58.660

4.590

63.250

2.295

2.295

2.295

2.295

   

Wanbetalers en onverzekerden

53.802

0

53.802

0

53.802

0

0

0

0

   

Overig

4.858

0

4.858

4.590

9.448

2.295

2.295

2.295

2.295

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Subsidies

Patiënten- en gehandicapten organisaties

Overheveling van middelen (€ 4 miljoen) vanuit het per 2019 ingestelde nieuwe beleidskader voor publieke gezondheidsorganisaties (pg-organisaties) voor de uitvoering van het projectsubsidieprogramma Voor Elkaar! door ZonMW waarop niet alleen de bestaande pg-organisaties maar ook nieuwe organisaties/netwerken kunnen inschrijven.

Overig

Voor kosten die samenhangen met de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, zoals het bewaren en toegankelijk houden van medische dossiers van patiënten, wordt € 7,5 miljoen gereserveerd. Voorts is voor de uitvoeringskosten van ZonMw voor het programma Voor Elkaar! € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 3.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

Het arbeidsmarktprogramma Sectorplanplus kent tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Vanwege verschuiving van de middelen naar latere tijdvakken zijn een aantal kasschuiven tussen de jaren nodig. De grootste is de schuif van 2019 naar 2022 (€ 55 miljoen).

Overig

De via het Hoofdlijnenakkoord GGZ beschikbaar gestelde bijdragen voor extra opleidingsplaatsen GGZ worden via een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 t/m 2023.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

Door de latere inwerkingtreding van de subsidieregeling voor gebruikers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) ligt het zwaartepunt van de regeling in 2020 (€ 2 miljoen).

Daarnaast heeft er een interne herschikking plaatsgevonden voor het programma Zorg van nu (€ 1,1 miljoen). Tot slot hebben er diverse technische mutaties plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

Opdrachten

Overig

De post opdrachten overig bestaat uit diverse mutaties:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bouwt en ontwikkelt een routeringsdienst voor de zorg. Deze voorziening is nodig voor de veilige authenticatie in het zorgdomein, zonder veel administratieve lasten en kosten voor zorgaanbieders. Voor de bouw en-, ontwikkeling van deze routeringsdienst en aansluiting van zorgaanbieders is € 5,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019. Voor 2020 en verder is structureel € 2,5 miljoen euro per jaar gereserveerd voor beheer- en onderhoudskosten.

  • Voor de jaren 2019 en verder tot 2024 is geld beschikbaar gesteld voor internationale ontwikkelingen in uitwisseling van medische gegevens. In dit programma wordt invulling gegeven aan randvoorwaarden om te voldoen aan een internationale verplichting, waarvoor een voorziening wordt gerealiseerd. Het doel is dat iemand uit een ander land zich in Nederland kan melden bij een ziekenhuis en dat zijn/haar gegevens uit zijn/haar eigen land kunnen worden opgevraagd. Voor 2019 is hiervoor € 3,1 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 1 miljoen euro.

  • In 2018 en 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over activiteiten voor het benutten van data in de zorg (TK 27 529, nr. 164) en het opstellen en uitvoeren van een roadmap voor gegevensuitwisseling onder regie van VWS (TK 27 529, nr. 183). Hiervoor zijn meerdere actielijnen uitgezet en is voor 2019 € 2,2 miljoen euro gereserveerd, in 2020 € 2 miljoen euro en vanaf 2021 structureel € 0,4 miljoen euro.

  • In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigiD in de zorg. In 2018 is besloten dat een aantal niet-transactiegerichte Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen worden doorbelast aan departementen op basis van een verdeelsleutel. Voor 2019 en verder is structureel € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld.

  • Het overige bedrag is het saldo van verschillende technische mutaties.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Het programma maatschappelijke diensttijd wordt in 2020 voortgezet (€ 35 miljoen). Hierbij is voorzien in een afzonderlijke mogelijkheid om projecten voor gemeenten te starten. Verder zijn middelen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Positie Cliënt voor de uitvoering van het programma Voor Elkaar! (4,3 miljoen). Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Wat werkt voor de jeugd, Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, Voor Elkaar! en Maatschappelijke diensttijd aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw (€ 11,8 miljoen). Voor de uitvoering van diverse andere programma’s is in totaal € 6,7 miljoen overgeheveld.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Door een administratieve fout is een aan het CAK in 2018 toegekend bedrag van € 5 miljoen niet tot betaling gekomen. Dit bedrag is nu opnieuw beschikbaar gekomen, zodat het in 2019 nabetaald kan worden aan het CAK.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Er is € 5 miljoen toegevoegd aan het zorgbudget op Caribisch Nederland in verband met de hogere raming van de zorguitgaven in 2019. Daarnaast is de wijze van bekostiging van naschoolse activiteiten en dagbesteding op Caribisch Nederland gewijzigd van een VWS-subsidie naar een bijzondere uitkering via het Ministerie van BZK. Een bedrag van € 1,7 miljoen is hiertoe overgeboekt van VWS naar BZK. Tevens is als gevolg van een andere dan veronderstelde wisselkoers sprake van lagere uitgaven aan zorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland van € 0,8 miljoen en zijn de kosten aan de shared-service organisatie van het Rijk op Caribisch Nederland gedaald met € 0,2 miljoen vanwege het lagere aantal werkplekken. Hierdoor vindt een structurele budgetoverheveling plaats vanuit BZK

Ontvangsten

Overig

In 2017 heeft VWS aan het CAK een lening verstrekt zodat het CAK de openstaande schuld aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) kon voldoen. Met het CAK is afgesproken dat deze lening in de jaren vanaf 2019 zal worden terugbetaald aan VWS (€ 4,6 miljoen).

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

101.104

0

101.104

55.186

156.290

– 5.495

– 4.734

– 617

– 350

                       

Uitgaven

101.104

0

101.104

55.186

156.290

– 5.495

– 4.734

– 617

– 350

Waarvan juridisch verplicht (%)

86%

     

96,4%

       
                       

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

101.104

0

101.104

55.186

156.290

– 5.495

– 4.734

– 617

– 350

                       
 

Subsidies

90.542

0

90.542

60.895

151.437

– 1.617

– 1.122

– 384

– 350

   

Schippersinternaten

17.824

0

17.824

0

17.824

0

0

0

0

   

Kennis en beleidsinformatie

6.656

0

6.656

499

7.155

– 4

0

0

0

   

Kindermishandeling

18.385

0

18.385

– 2.295

16.090

– 408

– 142

– 34

0

   

Transitie jeugd

0

0

0

43.566

43.566

0

0

0

0

   

Jeugdautoriteit

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

   

Zorg voor jeugd

47.677

0

47.677

– 875

46.802

– 1.205

– 980

– 350

– 350

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

9.048

0

9.048

– 5.524

3.524

– 3.878

– 3.612

– 233

0

   

Kennis en beleidsinformatie

1.621

0

1.621

– 570

1.051

0

0

0

0

   

Kindermishandeling

458

0

458

– 278

180

– 278

– 12

– 233

0

   

Zorg voor jeugd

6.969

0

6.969

– 4.676

2.293

– 3.600

– 3.600

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

1.302

0

1.302

0

1.302

0

0

0

0

   

Overig

1.302

0

1.302

0

1.302

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

212

0

212

– 185

27

0

0

0

0

   

Overig

212

0

212

– 185

27

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

4.508

0

4.508

0

4.508

24.000

7.097

0

0

   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

   

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

0

24.000

7.097

0

0

   

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Transitie jeugd

Het budget voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet, bedoeld voor dekking van onvermijdelijke kosten door instellingen om essentiële jeugdzorg te continueren, is met de suppletoire begroting aangevuld met € 43,6 miljoen. Deze € 43,6 miljoen wordt ingezet om de (herziene) subsidieaanvragen die eind 2018 zijn ingediend, te kunnen financieren en instellingen van tijdelijke liquiditeitssteun te voorzien.

Jeugdautoriteit

In een bestuurlijk overleg tussen VWS en de VNG is overeengekomen om in 2019 € 20 miljoen bij de Jeugdautoriteit te positioneren. Hiermee kan de Jeugdautoriteit een tijdelijk vangnet bieden om continuïteit van essentiële jeugdhulp te garanderen.

Opdrachten

Zorg voor jeugd

Vanuit het programma «Geweld hoort nergens thuis», is € 2,6 miljoen via een decentrale uitkering aan het Gemeentefonds uitgekeerd ten behoeve van het aanstellen van regionale projectleiders. De projectleiders zijn aangesteld om uitvoering te geven aan de aanpak zoals in het programmaplan omschreven, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling worden gestopt, worden teruggedrongen en de schade ervan wordt beperkt. De cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie moet hiermee doorbroken worden. Ook is er vanuit het programma «Geweld hoort nergens thuis», € 1 miljoen via het Gemeentefonds uitgekeerd, ter financiering van een aantal regionale pilots voor multidisciplinaire centra voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Daarnaast is er een aanvullend bedrag van € 0,1 miljoen via het gemeentefonds uitgekeerd ten behoeve van de tegemoetkoming van het transformatiefonds.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

408.968

0

408.968

– 77.569

331.399

– 3.830

– 1.030

– 70

0

                       

Uitgaven

409.498

0

409.498

– 67.789

341.709

– 1.500

– 80

– 70

0

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,9%

     

100%

       
                       

1. Passend sport- en beweegaanbod

1.772

0

1.772

167

1.939

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

1.772

0

1.772

0

1.772

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

1.041

0

1.041

0

1.041

0

0

0

0

   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

731

0

731

0

731

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

0

0

0

167

167

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

167

167

0

0

0

0

                       

2. Uitblinken in sport

2.850

0

2.850

582

3.432

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

2.850

0

2.850

582

3.432

0

0

0

0

   

Topsportevenementen

2.850

0

2.850

582

3.432

0

0

0

0

                       

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

0

0

0

146

146

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

0

0

0

146

146

0

0

0

0

   

Kennis als fundament

0

0

0

146

146

0

0

0

0

                       

4. Sport verenigt Nederland

404.876

0

404.876

– 68.684

336.192

– 1.500

– 80

– 70

0

                       
 

Subsidies

169.442

0

169.442

– 7.999

161.443

– 9.365

– 9.280

– 570

– 500

   

Inclusief sporten

3.227

0

3.227

– 1.310

1.917

– 1.595

– 2.825

– 570

– 500

   

Vaardig in bewegen

5.300

0

5.300

– 4.815

485

– 5.190

– 4.690

– 1.000

– 1.000

   

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

87.000

0

87.000

0

87.000

0

0

0

0

   

Positief sportklimaat

7.016

0

7.016

– 5.730

1.286

– 6.525

– 6.605

– 3.000

– 3.000

   

Vitale sportaanbieders

8.971

0

8.971

5.775

14.746

5.445

4.840

4.000

4.000

   

Topsportevenementen

9.793

0

9.793

– 1.582

8.211

– 1.500

0

0

0

   

Topsportprogramma’s

39.499

0

39.499

0

39.499

0

0

0

0

   

Kennis en innovatie sportbeleid

8.636

0

8.636

– 337

8.299

0

0

0

0

                       
 

Inkomensoverdrachten

13.406

0

13.406

0

13.406

0

0

0

0

   

Stipendiumregeling

13.406

0

13.406

0

13.406

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

213

0

213

4.095

4.308

3.860

2.000

500

500

   

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

0

0

0

3.240

3.240

2.730

950

0

0

   

Kennis en innovatie sportbeleid

213

0

213

0

213

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

855

855

1.130

1.050

500

500

                       
 

Bijdragen aan ZBO/RWT’s

1.808

0

1.808

0

1.808

0

0

0

0

   

Dopingautoriteit

1.808

0

1.808

0

1.808

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

152.000

0

152.000

0

152.000

0

0

0

0

   

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

152.000

0

152.000

0

152.000

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

0

230

0

230

0

0

0

0

   

Dopingbestrijding

230

0

230

0

230

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

67.777

0

67.777

– 64.780

2.997

4.005

7.200

0

0

   

GF: Inclusief sporten

61.000

0

61.000

– 60.800

200

0

0

0

0

   

EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

6.714

0

6.714

– 6.660

54

– 6.660

– 6.665

0

0

   

BZ: Internationaal

63

0

63

0

63

0

0

0

0

   

Sportakkoord

0

0

0

2.680

2.680

10.665

13.865

0

0

                       

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

   

Overig

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

Vorig jaar zomer heeft VWS samen met de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Sportakkoord gesloten. De afgelopen periode is bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan het Sportakkoord en hoe de middelen ingezet kunnen worden om de grootst mogelijke impact te realiseren. De Tweede Kamer wordt over het sportakkoord geïnformeerd in juni en november. Hierdoor vindt een aantal budgettair neutrale overhevelingen plaats tussen de instrumenten op artikel 6 die zichtbaar zijn in deze suppletoire begroting.

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Vaardig in bewegen

Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 4,8 miljoen overgeheveld naar andere instrumenten (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken € 3,8 miljoen en subsidie Vitale sportaanbieders € 1 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden.

Positief sportklimaat

Binnen artikel 6 is budgettair neutraal € 5,7 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies naar de instrumenten bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Sportakkoord (€ 1 miljoen) en subsidie Vitale sportaanbieders (€ 5,2 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Daarnaast heeft een aantal kleinere mutaties van in totaal € 0,5 miljoen plaatsgevonden.

Vitale sportaanbieders

Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 5,8 miljoen overgeheveld tussen de instrumenten subsidies en opdrachten om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Hierdoor kan de integrale subsidieaanvraag vanuit het programma «sportlijn» binnen het Sportakkoord (NOC*NSF) verder uitgewerkt en gefinancierd worden.

Opdrachten

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Er is budgettair neutraal binnen artikel 6 € 3,2 miljoen overgeheveld van het financiële instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Hiermee kunnen opdrachten zoals een de oproep om te komen tot meer innovatieve sportaccommodaties en een challenge energieneutrale sportaccommodaties uitgezet worden.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

GF: Inclusief sporten

Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2019 € 60,8 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.

EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Er is € 4,9 miljoen overgeheveld van het instrument bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar de instrumenten opdrachten duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (€ 3,2 miljoen) en bijdrage aan andere hoofdstukken Sportakkoord (€ 1,6 miljoen) om de uitgaven vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Dit betreft budgettair neutrale mutaties op artikel 6. Daarnaast heeft een mutatie van € 1,8 miljoen naar apparaatskosten plaatsgevonden voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling en specifieke uitkering voor duurzame en toegankelijke sportaccommodaties.

Sportakkoord

Er is budgettair neutraal binnen de sportbegroting € 7,6 miljoen overgeheveld van andere instrumenten (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken € 1,6 miljoen en subsidies € 6,0 miljoen) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Vanaf dit instrument worden middelen beschikbaar gesteld voor lokale overheden om een procesbegeleider aan te kunnen stellen en om lokale coalities te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

260.435

0

260.435

– 231.108

29.327

13.682

– 3.515

– 4.841

– 5.151

                       

Uitgaven

260.760

0

260.760

6.086

266.846

13.682

– 3.515

– 4.841

– 5.151

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

     

99,2%

       
                       

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

22.108

0

22.108

6.910

29.018

14.000

0

0

0

                       
 

Subsidies

21.271

0

21.271

6.910

28.181

14.000

0

0

0

   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.150

0

5.150

0

5.150

0

0

0

0

   

Herdenken 75 jaar vrijheid

1.400

0

1.400

5.000

6.400

10.000

0

0

0

   

Nationale herinneringscentra

3.144

0

3.144

0

3.144

0

0

0

0

   

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

   

Namenmonument

0

0

0

2.000

2.000

4.000

0

0

0

   

Zorg- en dienstverlening

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

   

Overig

3.977

0

3.977

– 90

3.887

0

0

0

0

                       
 

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

   

Overig

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

413

0

413

0

413

0

0

0

0

   

Overig

413

0

413

0

413

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

0

24

0

24

0

0

0

0

   

Overig

24

0

24

0

24

0

0

0

0

                       

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

238.652

0

238.652

– 824

237.828

– 318

– 3.515

– 4.841

– 5.151

                       
 

Inkomensoverdrachten

227.069

0

227.069

– 334

226.735

0

– 1.548

– 2.583

– 2.676

   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

227.069

0

227.069

– 334

226.735

0

– 1.548

– 2.583

– 2.676

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

11.583

0

11.583

– 490

11.093

– 318

– 1.967

– 2.258

– 2.475

   

SVB

9.163

0

9.163

0

9.163

0

0

0

0

   

PUR

1.542

0

1.542

0

1.542

0

0

0

0

   

Overig

878

0

878

– 490

388

– 318

– 1.967

– 2.258

– 2.475

                       

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

   

Overig

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

Subsidies

Herdenken 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Om het belang hiervan te benadrukken stelt het kabinet eenmalig € 15 miljoen extra beschikbaar waarvan € 5 miljoen in 2019 en € 10 miljoen in 2020. Het geld is bedoeld voor de modernisering van een aantal oorlogsmusea, voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

5.051.849

0

5.051.849

– 120.600

4.931.249

– 49.500

– 55.300

– 198.400

– 192.800

                       

Uitgaven

5.051.849

0

5.051.849

– 120.600

4.931.249

– 49.500

– 55.300

– 198.400

– 192.800

Waarvan juridisch verplicht (%)

100%

     

100%

       
                       
 

Inkomensoverdrachten

5.051.849

0

5.051.849

– 120.600

4.931.249

– 49.500

– 55.300

– 198.400

– 192.800

   

1. Zorgtoeslag

5.014.400

0

5.014.400

– 124.600

4.889.800

– 53.500

– 59.300

– 202.400

– 196.800

   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

0

37.449

4.000

41.449

4.000

4.000

4.000

4.000

                       

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming 2019 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 124,6 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 250 miljoen) lager uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 47 lager hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2019. Deze daling wordt beperkt doordat het CPB de inkomensontwikkeling in de CEP lager raamt dan in de MEV. Hierdoor hebben veel bovenminimale huishoudens recht op een hogere zorgtoeslag.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Uit de realisatiecijfers over 2017 en 2018 blijkt dat het aantal TSZ-tegemoetkomingen gestegen is. Vanwege de stijging in het aantal tegemoetkomingen wordt het budget voor de TSZ structureel verhoogd met € 4 miljoen.

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

25.589

0

25.589

17.875

43.464

100

0

0

0

                       

Uitgaven

25.589

0

25.589

17.875

43.464

100

0

0

0

                       

1. Internationale samenwerking

4.896

0

4.896

– 59

4.837

0

0

0

0

                       
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.896

0

4.896

– 59

4.837

0

0

0

0

   

World Health Organization

3.868

0

3.868

0

3.868

0

0

0

0

   

Overig

1.028

0

1.028

– 59

969

0

0

0

0

                       

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

15.693

0

15.693

17.934

33.627

100

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

15.693

0

15.693

17.934

33.627

100

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

15.693

0

15.693

5.900

21.593

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

500

500

100

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

11.534

11.534

0

0

0

0

                       

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                       
 

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Overig

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

Ter aflossing van de laatste tranche van een langlopende vordering van het RIVM op VWS wordt een bijdrage vanuit de eigenaar gedaan (€ 5,9 miljoen).

Eigenaarsbijdrage CIBG

Door middel van een desaldering (zie ook artikel 10) worden onder meer voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren, die geboekt waren op het eigen vermogen, terugbetaald (€ 11,5 miljoen).

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

310.823

1.150

311.973

65.027

377.000

34.299

27.195

18.773

17.460

                       

Uitgaven

311.042

1.150

312.192

78.628

390.820

34.631

27.375

18.817

17.460

 

– Personele uitgaven

240.167

1.150

241.317

41.076

282.393

17.764

17.139

12.552

11.369

   

waarvan eigen personeel

226.701

1.150

227.851

31.373

259.224

17.059

17.259

12.672

11.489

   

waarvan externe inhuur

10.064

0

10.064

9.703

19.767

705

– 120

– 120

– 120

   

waarvan overige personele uitgaven

3.402

0

3.402

0

3.402

0

0

0

0

 

– Materiële uitgaven

70.875

0

70.875

37.552

108.427

16.867

10.236

6.265

6.091

   

waarvan ICT

5.310

0

5.310

3.556

8.866

2.843

1.492

938

938

   

waarvan bijdrage SSO's

43.623

0

43.623

17.126

60.749

8.946

4.492

4.413

4.253

   

waarvan overige materiële uitgaven

21.942

0

21.942

16.870

38.812

5.078

4.252

914

900

                       

Ontvangsten

6.357

0

6.357

33.870

40.227

0

0

0

0

   

Overig

6.357

0

6.357

33.870

40.227

0

0

0

0

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

311.042

1.150

312.192

78.628

390.820

34.631

27.375

18.817

17.460

                       

Personele uitgaven kerndepartement

148.134

1.150

149.284

32.196

181.480

12.192

12.164

8.520

7.881

   

waarvan eigen personeel

136.746

1.150

137.896

23.810

161.706

11.507

12.284

8.640

8.001

   

waarvan externe inhuur

8.751

0

8.751

8.386

17.137

685

– 120

– 120

– 120

   

waarvan overige personele uitgaven

2.637

0

2.637

0

2.637

0

0

0

0

                       

Materiële uitgaven kerndepartement

49.838

0

49.838

32.545

82.383

14.424

9.144

5.727

5.553

   

waarvan ICT

3.070

0

3.070

– 435

2.635

400

400

400

400

   

waarvan bijdrage SSO's

39.298

0

39.298

17.126

56.424

8.946

4.492

4.413

4.253

   

waarvan overige materiële uitgaven

7.470

0

7.470

15.854

23.324

5.078

4.252

914

900

                       

Personele uitgaven inspecties

74.148

0

74.148

4.557

78.705

4.644

4.412

3.512

2.968

   

waarvan eigen personeel

72.395

0

72.395

4.747

77.142

4.644

4.412

3.512

2.968

   

waarvan externe inhuur

988

0

988

– 190

798

0

0

0

0

   

waarvan overige personele uitgaven

765

0

765

0

765

0

0

0

0

                       

Materiële uitgaven inspecties

14.565

0

14.565

3.200

17.765

2.300

800