Gepubliceerd: 29 mei 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35210-XVI-1.html
ID: 35210-XVI-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 29 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutatie (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.235.749

16.471.358

87.563

– 410.916

976.214

46.710

               
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.622.071

7.832.424

85.770

– 204.999

1.175.682

40.710

1

Volksgezondheid

719.488

768.844

11.903

49.791

7.150

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.240.778

5.165.018

3.441

– 173.821

916.126

2.250

4

Zorgbreed beleid

993.873

1.230.086

58.660

– 89.380

– 6.800

4.590

5

Jeugd

101.104

101.104

4.508

55.186

55.186

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

260.435

260.760

901

– 231.108

6.086

0

9

Algemeen

25.589

25.589

0

17.875

17.875

0

10

Apparaatsuitgaven

311.973

312.192

6.357

65.027

78.628

33.870

11

Nog onverdeeld

– 31.169

– 31.169

0

101.431

101.431

0

               
 

Medische Zorg

8.613.678

8.638.934

1.793

– 205.917

– 199.468

6.000

2

Curatieve Zorg

3.152.861

3.177.587

1.053

– 7.748

– 11.079

6.000

6

Sport en bewegen

408.968

409.498

740

– 77.569

– 67.789

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

0

– 120.600

– 120.600

0