Kamerstuk 35145-15

Bekrachtigen voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (Kamerstuk 35145)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Gepubliceerd: 18 februari 2022
Indiener(s): Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35145-15.html
ID: 35145-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2022

Hierbij bericht ik u dat de ministerraad mij heeft gemachtigd Z.M. de Koning te verzoeken het bovengenoemde door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen voorstel van wet te bekrachtigen.

Nadat het wetsvoorstel tot wet is verheven en is gepubliceerd in het Staatsblad, zal de wet in werking treden per 1 augustus 2022.

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat alle wettelijke bepalingen over het lerarenregister komen te vervallen. Na een zorgvuldige overweging komen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ik tot de conclusie dat in lijn met het initiatiefwetsvoorstel ook het vrijwillig lerarenportfolio als faciliteit van de overheid niet opportuun is. De hoge kosten van het vrijwillig portfolio en het zeer beperkt aantal actieve gebruikers maken dat het niet wenselijk is om het vrijwillig portfolio in stand te houden. Daarnaast is er weinig draagvlak in het onderwijsveld voor het continueren van het vrijwillige portfolio. Het overdragen van het vrijwillig portfolio aan een commerciële partij zal een langdurig proces zijn met hoge kosten en een onzekere uitkomst om eerdergenoemde redenen.

Ik vind het uiteraard van belang om de leraren die zich hebben aangemeld bij het vrijwillig portfolio op een zorgvuldige manier mee te nemen in de afbouw van het portfolio. Zodat zij bijvoorbeeld getuigschriften en andere documenten in hun portfolio vóór 1 augustus kunnen downloaden. Ik zal alle betrokkenen in het onderwijsveld tijdig informeren over de afbouw van het portfolio en alternatieve wijzen waarop leraren hun professionalisering vorm kunnen geven en vastleggen.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma