Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 juni 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel III, onderdeel A, wordt «Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling «samenwerkingsverband» door een punt vervallen in artikel 1» vervangen door «In artikel 1 vervallen».

Toelichting

Deze nota van wijziging voorziet in een minimale technische aanpassing van artikel III, onderdeel A, van het wetsvoorstel. Na het aanhangig maken van dit wetsvoorstel zijn aan artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs nog enkele begripsbepalingen toegevoegd, als gevolg waarvan het niet langer nodig is de puntkomma aan het slot van de begripsbepaling van «samenwerkingsverband» te vervangen door een punt.

Bisschop Kwint