Kamerstuk 35122-24

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege

Dossier: Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Gepubliceerd: 20 juni 2019
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-24.html
ID: 35122-24

96,7 %
3,3 %

GL

CU

PVV

D66

50PLUS

PvdA

DENK

SP

CDA

FvD

PvdD

SGP

VVD


Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is een adviescollege in te stellen om, in complexe en lastige zaken, het Openbaar Ministerie te adviseren over de voorwaardelijke invrijheidstelling;

constaterende dat dit adviescollege zal worden samengesteld uit leden van het Openbaar Ministerie en onafhankelijk deskundigen;

verzoekt de regering, te bezien of ook een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel zou kunnen uitmaken van het adviescollege,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Wijngaarden