Gepubliceerd: 5 april 2022
Indiener(s): Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35101-6.html
ID: 35101-6
Origineel: 35101-2

Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen om de positie van het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan te versterken teneinde het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen meer in lijn te brengen met de voorkeuren van de deelnemers van deze fondsen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 115a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel j vervalt «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

B

Artikel 115c, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

C

Aan artikel 135, vierde lid, wordt, na de eerste zin, toegevoegd «Indien een pensioenfonds afwijkt van het advies van het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 115a, derde lid, derde lid, onderdeel l, of van het advies van het belanghebbendenorgaan zoals bedoeld in artikel 115c, tweede lid, onder k, wordt dit nader gemotiveerd.»

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET VERPLICHTE BEROEPSPENSIOENREGELING

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 110e wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel i vervalt «en»

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

B

Aan artikel 130, vierde lid, wordt, na de eerste zin, toegevoegd «Indien een beroepspensioenfonds afwijkt van het advies van het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 110e , derde lid, onderdeel k, wordt dit nader gemotiveerd.»

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet eigen strategie pensioenfonds.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,