Gepubliceerd: 11 maart 2019
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35070-11.html
ID: 35070-11
Origineel: 35070-8

98,0 %
2,0 %

FvD

PVV

50PLUS

D66

VVD

PvdA

SGP

CDA

GL

SP

CU

DENK

PvdD


Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel D, wordt artikel 4.2.6, tweede lid, vervangen door:

  • 2. Het AMHK stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen, waarbij het er in ieder geval voor zorgt dat personen die bij een melding betrokken zijn, zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.

II

Artikel III, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «4.» geplaatst.

2. Voor het vierde lid (nieuw) worden drie leden ingevoegd, luidende:

  • 1. Het college informeert jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon.

  • 2. Het college stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen, waartoe het ten minste bij algemene maatregel van bestuur te bepalen verplichtingen nakomt.

  • 3. Het college draagt er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.

III

In artikel III, onderdeel F, wordt aan artikel 4.1.9 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling dragen er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.

IV

In artikel V wordt «Bijlage 2» vervangen door «Bijlage 1».

Toelichting

Dit amendement waarborgt dat kinderen en hun (pleeg)ouders in de jeugdhulp te allen tijde zelfstandig toegang hebben tot contact met een vertrouwenspersoon zonder tussenkomst van anderen. Het is belangrijk dat zij dat kunnen zonder tussenkomst van andere individuen, omdat dat het vertrouwenswerk bemoeilijkt. In de huidige wet is vastgelegd dat de gemeente, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en Veilig Thuis een vertrouwenspersoon in de gelegenheid stellen zijn taak uit te oefenen. In de praktijk blijkt echter dat dit niet toereikend is. Zo komt het voor dat kinderen in sommige situaties alleen vertrouwenspersonen spreken in groepsverband. Ook mogen zij in sommige situaties alleen spreken met een vertrouwenspersoon middels toestemming van hun ouders, mentor of begeleider.

Dit amendement zorgt ervoor dat in de wet verankerd wordt dat anderen niet het contact tussen cliënt en vertrouwenspersoon mogen verhinderen. Dit is belangrijk, omdat de vrije toegang tot een vertrouwenspersoon bijdraagt aan het welzijn van kinderen (en hun ouders) in de zorg. Kinderen kunnen zich namelijk zeer bezwaard voelen als zij bijvoorbeeld toestemming nodig hebben van het individu waar zij de desbetreffende klacht over willen indienen. Ook kunnen vertrouwenspersonen door dit amendement beter en efficiënter te werk gaan omdat hun werkzaamheden niet bemoeilijkt worden door tussenkomst van anderen.

In artikel V van het wetsvoorstel staat een onjuiste verwijzing naar Bijlage 2 van de Wet normering topinkomens. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze verwijzing te corrigeren (zie artikel IV van dit amendement).

Westerveld