Gepubliceerd: 9 april 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid reizen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35047-6.html
ID: 35047-(R2108)-6

Nr. 6 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN

Vastgesteld 9 april 2019

De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennisgenomen van het voorstel van rijkswet.

De bespreking van de onderhavige voorstel van rijkswet heeft dezerzijds aanleiding gegeven tot het maken van de navolgende op- en aanmerkingen.

De United St. Maarten Party-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van rijkswet. Kijkend naar wat er zich in de Europese Unie afspeelt met deze beveiligingschip, is het in feite een sterk beveiligde chip. Eén van de weinige opmerkingen die in sommige van de rapporten zowel binnen deze wet als ook in Europa te zien was, is dat er enige zorgen zijn over de privacy. Er zijn een aantal black market tools die vonkend zijn die de informatie kunnen lezen, kopiëren en mogelijk misbruiken. De fractie gelooft niet dat dat voldoende is behandeld in de rapporten met betrekking tot deze wet. De fractie zou graag zien dat deze bezorgdheid binnen het rapport naar voren wordt gebracht en dat er een toelichting wordt gegeven omtrent de waarborging van de privacy van burgers binnen het hele Koninkrijk, maar met name Sint Maartenaren. Het wordt aangeprezen als hoogst beveiligd, maar gezien de manier waarop de technologie zich tegenwoordig ontwikkelt weten we nooit wat sommige slechte appels in onze wereld ook met technologie kunnen doen.

De fractie vermeldt verder dat het lijkt dat verschillende organisaties de procedure hebben doorgelicht. De fractie zag dat deze wet even goed werd doorgelicht als op het niveau van de Europese Unie en de Verenigde Naties. De fractie zou graag zien dat dit zo doorgaat. Met andere woorden, het feit dat Nederland voor zoiets zo ver zou gaan om meningen te krijgen van de Europese Unie, de Verenigde Naties en allerlei internationale organisaties, welnu, dit is een standaard die de fractie hoopt te zien bij andere voorstellen tot rijkswet, vooral als het gaat om de geschillenregeling.

Hoeveel tijd zal Sint Maarten hebben om zich aan te passen aan de praktische uitvoering, indien van toepassing? Is het nog steeds zo simpel als dat de paspoorten in Nederland worden gemaakt en het is gewoon een beveiligd pakket dat naar de gouverneur gaat? Zal dit proces veranderen en moet er nieuwe technologie worden gekocht door immigratie, door de regering, door het bevolkingsregister, door het kantoor van de gouverneur? Dit deel is niet erg duidelijk voor de fractie. Zal dit een budgetneutrale beslissing zijn? De budgettaire neutraliteit hiervan moet verder worden onderzocht door de Centrale Commissie. Misschien kan een vertegenwoordiger van het kantoor van de gouverneur en iemand van het Ministerie van Algemene Zaken komen om aan te geven vanuit hun perspectief wat voor invloed dit voorstel zal hebben. Ook het Ministerie van Justitie op het gebied van immigratie, moeten ze nu nieuwe paspoortscanners kopen om deze nieuwe chips te kunnen lezen? De fractie hoopt dat dit niet iets is dat bijdraagt aan een zeer krap budget dat we al hebben. De fractie is op de hoogte van het feit dat deze wetswijziging voorlopig alleen van toepassing zal op Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen en in de toekomst op de paspoorten.

De National Alliance-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van rijkswet. De fractie zou graag willen weten of de Staten een presentatie kan krijgen omtrent de voor- en nadelen van deze wet zodat een discussie kan worden gevoerd in de Centrale Commissie, en dat een groter deel van de Staten op de hoogte is van dit voorstel. De fractie zou graag zien dat de presentatie aangeeft wat de toevoegingen zijn en dat het een veelomvattend wat is, wat er zal veranderen en wat de gevolgen van deze wet zullen zijn omschrijft.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 5de april 2019.

De Rapporteur, S.A. Wescot-Williams