Kamerstuk 35047-(R2108)-15

Amendement van de leden Middendorp en Van Toorenburg over toevoegen van een grond tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument

Dossier: Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten


Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN VAN TOORENBURG

Ontvangen 23 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23bis

Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk een misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd dat naar het recht van een van de landen binnen het Koninkrijk een terroristisch misdrijf oplevert of daarvoor is veroordeeld.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een grond om de verstrekking van een reisdocument te weigeren of een reisdocument vervallen te verklaren indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk een terroristisch misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd. Dit betreft in ieder geval alle onderkende Nederlandse uitreizigers. Omdat deze personen bij terugkeer een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, moet hun terugkeer worden voorkomen. En hoewel feitelijke terugkeer niet in alle gevallen kan worden voorkomen, neemt dit niet weg dat niet al het mogelijke moet worden gedaan om terugkeer naar Nederland te voorkomen, indien betrokkene een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De huidige Paspoortwet biedt geen grond om bij verdenking van of veroordeling voor een terroristisch misdrijf de verstrekking van een reisdocument te weigeren. Dit amendement dient om die grond aan de Paspoortwet toe te voegen.

Middendorp Van Toorenburg