Kamerstuk 35004-15

Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

Dossier: Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

Gepubliceerd: 15 november 2018
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-15.html
ID: 35004-15

85,3 %
14,7 %

VVD

GL

50PLUS

SGP

SP

CU

FVD

PvdA

D66

PVV

PvdD

DENK

CDA


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN SIENOT

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de opslag duurzame energie de uitgaven worden bekostigd van de SDE+-regeling;

overwegende dat de SDE+-regeling wordt verbreed om naast de stimulering van duurzame energie ook andere technieken te stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en daarmee ook de regeling breder toegankelijk wordt voor bedrijven;

verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat de verkenning naar de verdeling van de financiering van de SDE+ als aangekondigd in de kabinetsappreciatie van het klimaatakkoord op hoofdlijnen kan worden betrokken bij de wetswijziging betreffende de verbreding van de SDE+,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Sienot