Kamerstuk 35000-VIII-25

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 26 oktober 2018
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-25.html
ID: 35000-VIII-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2018

In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. Tijdens dit debat hebben wij toegezegd een overzicht te sturen van de indicatoren uit de vorige begroting die niet meer terug te vinden zijn in deze begroting. Het gaat hier met name om de indicatoren die eerder door uw Kamer voorzien waren van een rood stoplicht.

Uitgangspunten nieuwe indicatoren

In het jaarverslag 2017 hebben we aangekondigd de indicatoren in de begroting en het jaarverslag te gaan vernieuwen (Kamerstuk 34 950 VIII, nr. 1). Deze sluiten daarmee beter aan bij de beleidsprioriteiten van het kabinet. We hebben daarbij een onderscheid aangebracht tussen indicatoren en kengetallen. Indicatoren zijn direct gekoppeld aan beleidsprioriteiten (te vinden in de beleidsagenda en beïnvloedbaar door beleid) en kengetallen staan in het beleidsartikel en zijn bedoeld als monitoringsinformatie. Deze zijn als regel niet of nauwelijks beïnvloedbaar door beleid, maar wel relevant voor het beeld.

Overzicht vorige indicatoren

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten hebben we de begrotingsindicatoren vernieuwd. Daardoor zijn sommige indicatoren die in de vorige begroting waren opgenomen niet meer terug te vinden in deze begroting. In de begroting 2018 stonden 64 indicatoren. Hiervan komen er 28 terug in de huidige begroting. In de begroting staan verder 26 nieuwe indicatoren en kengetallen. Onder de 36 indicatoren die niet meer terug komen in deze begroting, waren er tien door uw Kamer voorzien van een rood stoplicht.

In bijlage 1 bij deze brief hebben we deze tien indicatoren weergegeven met daarbij de huidige vindplaats. We hebben per indicator aangegeven of deze nog gemeten wordt. Dit is voor vier indicatoren niet meer het geval, bijvoorbeeld als gevolg van het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. In twee gevallen is de vorige indicator vervangen door een betere indicator, ook dat staat in de tabel weergeven.

Daarnaast zijn twee voormalige indicatoren met een rood stoplicht als kengetallen opgenomen in de nieuwe begroting en vindbaar in het dashboard verantwoordingscijfers. Deze zijn ook opgenomen in de tabel.

In bijlage 2 hebben we de overige indicatoren die niet meer terugkomen in de begroting 2019 op een rij gezet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE 1: INDICATOREN DIE NIET MEER TERUGKOMEN IN DE BEGROTING MET ROOD STOPLICHT

Indicator

Sector

Vindplek

Laatste jaar gegevens

Bijzonderheden

Aandeel scholen dat leerlingen begeleidt in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten

po

Dashboard bestuursakkoord

2017

Wordt nog gemeten

Aandeel thuiszittende leerlingen dat drie of meer maanden thuis zit zonder passend onderwijsaanbod

po

Dashboard verantwoordingscijfers

2016/2017

Zit in de nieuwe begroting als kengetal

Aandeel zittenblijvers

vo

Dashboard verantwoordingscijfers

2016/2017

Zit in de nieuwe begroting als kengetal

Aandeel leraren met tenminste drie jaar ervaring dat de algemeen didactische vaardigheden beheerst

vo

Dashboard lerarenagenda

2016

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met tenminste tien jaar ervaring dat de differentiatie vaardigheden beheerst

po

Dashboard lerarenagenda

2015

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met tenminste tien jaar ervaring dat de differentiatie vaardigheden beheerst

vo

Dashboard lerarenagenda

2015

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren dat is geregistreerd in het Lerarenregister

po/vo/

mbo

Dashboard lerarenagenda

2017

Deze indicator wordt niet langer op deze manier gemeten als gevolg van wijzigingen rondom het lerarenregister. Het nieuwe register is nog niet volledig operationeel en er wordt op dit moment wordt er gewerkt aan de opzet van een monitor die naar verwachting een indicator oplevert die goed bruikbaar is in begrotingsverband.

Aandeel scholen dat Vensters volledig heeft ingevuld

po

Dashboard bestuursakkoord

2017

Wordt nog gemeten

Aandeel (zeer) zwakke scholen dat zich binnen één jaar verbetert

po

Dashboard bestuursakkoord

2016

Wordt nog gemeten

Aandeel (zeer) zwakke afdelingen dat zich binnen de gestelde termijn verbetert

vo

Dashboard sectorakkoorden

2017

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leerlingen in de beroepsgerichte leerweg van het vmbo dat kiest voor techniek

vo

DUO

2017

Thema is overgenomen in nieuwe begroting

Percentage gediplomeerden dat aangaf dat de opleiding voldoende basis was om te starten op de arbeidsmarkt1

ho

Thema is overgenomen in nieuwe begroting

X Noot
1

Op 12 juli 2018 hebben we een brief gestuurd over het schrappen van deze indicator (Kamerstukken 31 288 en 29 544, nr. 652). Er wordt een nieuwe indicator voor zowel hbo als wo ontwikkeld.

BIJLAGE 2: OVERIGE INDICATOREN DIE NIET MEER TERUGKOMEN IN DE BEGROTING

 

Sector

Vindplek

Laatste jaar gegevens

Bijzonderheden

Aandeel toptalentleerlingen dat zich vaak of bijna altijd verveelt omdat de lesstof te makkelijk is of omdat hij/zij eerder klaar is dan de rest

vo

Rapportage «toptalenten in het onderwijs»

2017

Wordt niet meer gemeten

Aandeel scholen dat aandacht heeft voor toptalenten in de vorm van uitdagend aanbod of talentprogramma’s

vo

Rapportage «toptalenten in het onderwijs»

2017

Wordt niet meer gemeten

Percentage studenten dat tevreden is over uitdagend onderwijs

hbo

Studenten monitor

2016

Thema is overgenomen in nieuwe begroting

Percentage studenten dat tevreden is over uitdagend onderwijs

wo

Studenten monitor

2016

Thema is overgenomen in nieuwe begroting

Percentage mbo-deelnemers per niveau dat met diploma de instelling verlaat, jaarresultaat per niveau

mbo

Sectorrapportage studiesucces

2016

Wordt nog gemeten

Switchen na het eerste jaar

hbo

Staat van het onderwijs

2016/2017

Wordt nog gemeten

Switchen na het eerste jaar

wo

Staat van het onderwijs

2016/2017

Wordt nog gemeten

Aandeel leraren met een afgeronde wo-bachelor of hbo-/wo masteropleiding

po

Dashboard lerarenagenda

2016

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met een afgeronde hbo of wo masteropleiding

vo

Dashboard lerarenagenda

2016

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met een afgeronde hbo of wo masteropleiding

Boven-bouw vwo

Dashboard sectorakkoorden

2016

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met een afgeronde master- of Phd-opleiding

hbo

Dashboard lerarenagenda

2016

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren met tenminste drie jaar ervaring dat de algemeen didactische vaardigheden beheerst

po

Dashboard lerarenagenda

2015

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren dat deelneemt aan peer review

po

Dashboard lerarenagenda

2016/2017

Wordt niet meer gemeten

Aandeel leraren dat deelneemt aan peer review

vo

Dashboard lerarenagenda

2016/2017

Wordt niet meer gemeten

Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister

po

Dashboard bestuursakkoord

2017

Wordt nog gemeten

Aandeel scholen dat Vensters volledig heeft ingevuld

vo

Dashboard sectorakkoorden

2017

Wordt nog gemeten

Aandeel scholen dat op alle indicatoren van kwaliteitszorg voldoende scoort

po

Dashboard bestuursakkoord

2015

Komt in andere vorm terug in dashboard bestuursakkoord.

Aandeel scholen dat opbrengstgericht werkt

vo

Dashboard sectorakkoorden

2016/2017

Wordt niet meer gemeten

Oordeel ouders over betrokkenheid

po

Monitor ouderbetrokkenheid

2014

Wordt niet meer gemeten

Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores

wetenschap

Monitor streefdoelen wetenschap

2015

Wordt nog gemeten

Aantal bezoeken gesubsidieerde podiumkunsten (inclusief buitenland)

cultuur

OCW in cijfers1

2016

Wordt nog gemeten

Aantal bezoekers gesubsidieerde musea

cultuur

OCW in cijfers2

2016

Wordt nog gemeten

media

Staat indicator voor in nieuwe begroting

X Noot
1

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde podiumkunsten en musea.

X Noot
2

Zie voetnoot 1.