Kamerstuk 34957-55

Actualisering monitoringsparameters Groningenveld

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-55.html
ID: 34957-55

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2020

Per 13 oktober 2020 zijn, conform het advies1 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), enkele bepalingen in de Mijnbouwregeling gewijzigd die zien op de parameters waarmee de seismiciteit in het Groningenveld wordt gemonitord (Stcrt. 2020, nr. 53207). Met deze brief informeer ik uw Kamer hierover1. Daarnaast worden de parameters op de website van de rijksoverheid gepubliceerd en zijn hiermee vanaf vandaag voor het publiek dagelijks te volgen.

De Mijnbouwregeling voorziet in de verplichting voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om doorlopend de seismiciteit rondom het Groningenveld te monitoren. Concreet gebeurt dit aan de hand van de parameters en bijbehorende grenswaarden uit het Meet- en Regelprotocol (MRP) die sinds 8 oktober 2019 in de Mijnbouwregeling zijn opgenomen (Stcrt. 2019, nr. 53405). Zoals toen aangekondigd (Kamerstuk 34 957, nr. 53), heeft het SodM de definities en grenswaarden van de trendparameters uit het MRP geanalyseerd en mij geadviseerd over de actualisering van deze parameters2. Op basis van het advies van SodM heb ik de Mijnbouwregeling aangepast. Door de actualisatie van de parameters kunnen ontwikkelingen in de seismiciteit beter worden geduid. In de toelichting bij de regeling ga ik hier uitgebreid op in.

Conform het advies van SodM wordt voor de ontwikkeling van seismiciteit gekeken naar het aantal aardbevingen en de aardbevingsdichtheid, waarbij alle aardbevingen vanaf magnitude 1,2 op de schaal van Richter van de laatste zes maanden worden beschouwd. Verder worden er drie niveaus van seismiciteit onderscheiden. Onder het gemiddelde activiteitsniveau in de periode 2006–20203 wordt gesproken over «lage (lokale) activiteit». Daarboven wordt gesproken van «bovengemiddelde (lokale) activiteit». Er is sprake van «hoge (lokale) activiteit» wanneer de waarde van een parameter hoger is dan tijdens historische perioden met hogere (lokale) seismiciteit (bijvoorbeeld 2012–2013)4.

Bij overschrijding naar het niveau hoge (lokale) activiteit is NAM verplicht een analyse te doen van de seismiciteit en daarover te rapporteren aan mij en de inspecteur-generaal der mijnen. Deze analyse is aanvullend op de reeds verplichte halfjaarlijkse rapportages over seismiciteit. De rapportages geven inzicht in de betrouwbaarheid van de modellen waarmee de verwachte seismiciteit wordt bepaald. Daarnaast geeft een dergelijke rapportage mij inzicht of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de seismiciteit verder te beperken. Gelet op de versnelde afbouw van de gaswinning zoals die momenteel wordt gerealiseerd, stelt SodM dat de seismiciteit niet verder beperkt kan worden door de gasproductie tussentijds aan te passen. Ik blijf het onverminderd van belang vinden dat er een analyse wordt gemaakt op het moment dat een hoog niveau van (lokale) seismiciteit wordt bereikt, juist nu de verwachting is dat een dergelijk niveau door de afbouw van de gaswinning nog maar zelden of niet zal voorkomen.

Aardbevingen in 2020

Ondanks dat de gaswinning wordt afgebouwd, vinden er helaas nog aardbevingen plaats. Ik begrijp dat dit tot onrust leidt, zeker als er meerdere relatief grotere aardbevingen kort na elkaar plaatsvinden, zoals in juli met de aardbevingen bij Loppersum (magnitude 2,7 op de schaal van Richter) en Startenhuizen (magnitude 2,3 op de schaal van Richter). De geactualiseerde parameters laten zien dat de seismiciteit in deze periode bovengemiddeld was, want de parameter aantal aardbevingen had een bovengemiddelde waarde (zie figuur 1 en 2). Er was nog geen sprake van hoge activiteit, waarbij NAM verplicht is een analyse te doen5. Inmiddels is de seismiciteit weer laag.

Figuur 1: De waarde van de geactualiseerde parameter aantal aardbevingen vanaf 1 augustus 2012 tot 1 oktober 2020 met als achtergrond de verschillende niveaus van seismische activiteit.

Figuur 1: De waarde van de geactualiseerde parameter aantal aardbevingen vanaf 1 augustus 2012 tot 1 oktober 2020 met als achtergrond de verschillende niveaus van seismische activiteit.

Figuur 2: De waarde van de geactualiseerde parameter aardbevingsdichtheid vanaf 1 augustus 2012 tot 1 oktober 2020 met als achtergrond de verschillende niveaus van seismische activiteit.

Figuur 2: De waarde van de geactualiseerde parameter aardbevingsdichtheid vanaf 1 augustus 2012 tot 1 oktober 2020 met als achtergrond de verschillende niveaus van seismische activiteit.

Seismiciteit online volgen

De actuele stand van de parameters is vanaf vandaag te vinden op rijksoverheid.nl. Op deze nieuwe pagina kan iedereen de trends in seismiciteit zelf volgen, evenals de voortgang van de afbouw van de gaswinning. Bovendien staat op de website een extract van het dashboard van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over de schade-afhandeling en van het dashboard van de National Coördinator Groningen (NCG) over de versterking. Met dit overzicht publiceer ik geen nieuwe data. Het doel is om op één toegankelijke manier inzicht te geven in de voortgang van verschillende ontwikkelingen in Groningen met gebruik van diverse reeds openbare bronnen. Het online overzicht is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes