Kamerstuk 34957-54

Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 7 oktober 2019
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-54.html
ID: 34957-54

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2019

Bijgaand treft u de resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld1. Eerder heb ik aangekondigd de resultaten hiervan met uw Kamer te zullen delen (Kamerstuk 34 957, nr. 53).

SodM stelt dat de wijziging van de Mijnbouwregeling uitvoerbaar en handhaafbaar is. Wel geeft SodM enkele aandachtspunten. In de bijlage licht ik toe hoe ik de resultaten van de toets door SodM heb verwerkt in de regeling2.

In de behandeling van dit onderwerp in het algemeen overleg van 12 september jl. heeft de commissie bij monde van lid Harbers geïnformeerd naar het communicatieprotocol dat door SodM is geadviseerd. Ook hierop ga ik in de bijlage nader in.

SodM heeft aangegeven mij op korte termijn nader te adviseren over de definities van de parameters en de daarbij horende grenswaarden. Op basis van dat advies zal ik deze in de Mijnbouwregeling aanpassen. Ik zal u hierover te zijner tijd informeren, evenals over de afspraken over het communicatieprotocol.

De gewijzigde Mijnbouwregeling heb ik inmiddels vastgesteld en deze zal de dag na publicatie in de Staatscourant in werking treden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes