Kamerstuk 34957-24

Amendement van het lid Van der Lee over geen nieuwe vergunningen en geen uitbreiding winningsplan Waddengebied

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 28 juni 2018
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-24.html
ID: 34957-24
Wijzigingen: 34957-42

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 28 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II worden voor onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende:

aA

Artikel 7a, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdelen a of b, wordt niet verleend voor zover de vergunning zou gelden voor activiteiten in een gebied, of een gedeelte daarvan:

  • a. in de op grond van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aangewezen Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone,

  • b. in een gebied, of een gedeelte daarvan, dat is gelegen binnen de Waddenzee als aangewezen krachtens de Wet ruimtelijke ordening,

  • c. in het op grond van de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (Trb. 1973, 155) aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee, of

  • d. op de Waddeneilanden.

bA

In artikel 9, eerste lid, aanhef, wordt «de artikelen 7 en 8» vervangen door «de artikelen 7, 7a en 8».

cA

In artikel 10, eerste lid, aanhef, wordt «de artikelen 7 en 8» vervangen door «de artikelen 7, 7a en 8».

II

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 36a

Onze Minister weigert zijn instemming met het opgestelde winningsplan indien Onze Minister niet eerder met een winningsplan voor het betreffende voorkomen heeft ingestemd en met een gewijzigd winningsplan indien dat strekt tot een verhoging van de hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen, en voor zover het winningsplan betrekking heeft:

 • a. op de op grond van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aangewezen Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone,

 • b. op een gebied, of een gedeelte daarvan, dat is gelegen binnen de Waddenzee als aangewezen krachtens de Wet ruimtelijke ordening,

 • c. op het op grond van de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (Trb. 1973, 155) aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee, of

 • d. op de Waddeneilanden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen nieuwe vergunningen meer worden verleend voor het winnen van delfstoffen onder de Waddeneilanden, de Waddenzee en de daaraan overlappende en grenzende Natura 2000 gebieden. Daarnaast regelt dit amendement dat op grond van bestaande vergunningen geen uitbreiding meer kan plaatsvinden van bestaande delfstofwinningsprojecten door wijziging van het winningsplan.

Het is goed dat het oprichten van een mijnbouwwerk op de eilanden, in de Waddenzee of in de kwetsbare Noordzeekustzone nu al bij wet verboden is. Echter, effecten als bodemdaling treden niet enkel op onder en in de buurt van de locatie waar het mijnbouwwerk («de boortoren») zich fysiek bevindt. Deze effecten kunnen tot vele kilometers afstand van het mijnbouwwerk optreden. De oprichting van een mijnbouwwerk buiten de juridische grenzen van een Natura 2000 gebied of het Werelderfgoed blijkt geen garantie te zijn om schadelijke effecten als gevolg van delfstofwinning onder het Werelderfgoed, de bovenvermelde Natura 2000 gebieden en de Waddeneilanden te voorkomen.

Met dit amendement wordt in het bijzonder recht gedaan aan de noodzaak tot behoud van het unieke karakter van zowel de eilanden als de bijzondere status van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Van der Lee