Gepubliceerd: 26 november 2018
Indiener(s): Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34956-8.html
ID: 34956-8
Origineel: 34956-2

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2018

Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 34 956, nr. 9) aan.

Ter uitvoering van de motie Nijkerken-Den Haan1 om in het huidige systeem geen onomkeerbare stappen te zetten, stel ik in deze nota van wijziging voor om de quotumregeling zoals deze in het huidige systeem zou moeten worden toegepast, op te schorten tot de vereenvoudigde quotumregeling operationeel is. Deze opschorting leidt ertoe dat er tot 1 januari 2022 geen quotumheffingen zullen worden opgelegd.

In mijn brief van 20 november jl. heb ik de contouren geschetst van de vereenvoudigde quotumregeling (Kamerstuk 34 352, nr. 137). Ik wil de eerste helft van 2019 benutten om de vormgeving van de vereenvoudiging met betrokken organisaties verder uit te werken. Uiteindelijk zal een wijziging van wet- en regelgeving nodig zijn. Ik verwacht voor de vier-meting Banenafspraak, die eind juni 2019 beschikbaar zal komen, uw Kamer te kunnen informeren over de inhoud van het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak. Ik wil vervolgens het nieuwe wetsvoorstel in de tweede helft 2019 naar uw Kamer toesturen.

Ter uw informatie wordt in de bijlage bij deze brief aangegeven welke wijzigingen er in het onderhavige wetsvoorstel (Kamerstuk 34 956) nog meer worden voorgesteld2. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk omdat het huidige systeem operationeel blijft totdat het wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak aangenomen is. De in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op wijzigingen in de doelgroep Banenafspraak. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan eerder geuite wensen van uw Kamer en werkgevers. Deze aanpassingen zal ik ook meenemen in het nieuwe systeem.

Omdat het huidige systeem operationeel blijft, moet ook aan de wettelijke voorwaarden worden voldaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat het, ondanks de in de tweede nota van wijziging voorgestelde opschorting van de quotumheffing, ook nodig is om over 2019 het geldende quotumpercentage te gaan publiceren. De quotumregeling in de sector overheid is immers nog steeds geactiveerd. Door de voorgestelde opschorting zullen er echter voorlopig geen quotumheffingen worden opgelegd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark