Gepubliceerd: 4 maart 2022
Indiener(s): Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34891-13.html
ID: 34891-13
Wijzigingen: 34891-15

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND

Ontvangen 4 maart 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

Na artikel 20a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 20b

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (Stb. [...]), en vervolgens iedere vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van deze wet.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement een evaluatiebepaling in de Wet afbreking zwangerschap op te nemen. In de wet is op dit moment geen standaard evaluatiebepaling opgenomen, waardoor de wet uiteindelijk pas in 2005 voor het eerst geëvalueerd is. De indiener is van mening dat er vaker een evaluatie plaats zou moeten vinden, zeker nu er op korte termijn enkele veranderingen in de wet worden opgenomen en er goed gevolgd moet worden welke effecten dat heeft op onder andere aantal (herhaalde) abortussen, toegankelijkheid van zorg en daadwerkelijk gehanteerde bedenktijd. De evaluatie – die iedere vijf jaar zou moeten plaatvinden – moet betrekking hebben op de gehele Wet afbreking zwangerschap, inclusief de daarin met het initiatiefwetsvoorstel aangebrachte wijzigingen in deze wet.

Palland