Gepubliceerd: 23 maart 2018
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-9.html
ID: 34797-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2018

Op 21 februari jongstleden (Handelingen II 2017/18, nr. 55, item 3) sprak ik met uw Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Kamerstuk 34 797). Tijdens het debat heb ik u toegezegd een afschrift van het Besluit taakuitoefening IGJ i.o. toe te zenden. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

Het betreffende besluit is op 25 september 2017 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2017, nr. 53588)1 en met ingang van 1 oktober 2017 in werking getreden.

Op laatstgenoemde datum is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd operationeel van start gegaan. Om duidelijk te maken dat de fusie nog niet formeel is in afwachting van het oordeel van uw Kamer en dat van de Eerste Kamer over voornoemd wetsvoorstel, is aan de benaming van de inspectie «in oprichting» toegevoegd (Stcrt. 2017, nr. 59881)2. De benaming van het besluit is thans dus Besluit taakuitoefening IGJ i.o.

Het Besluit taakuitoefening IGJ i.o. sluit aan op de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties. Een afschrift hiervan is eveneens bijgevoegd (Stcrt. 2015, nr. 33574)3.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge