Gepubliceerd: 19 januari 2018
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-7.html
ID: 34797-7
Origineel: 34797-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 januari 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel V, onderdeel D, eerste onderdeel, vervallen aan het slot de aanhalingstekens.

B

Artikel XLVI komt te luiden:

ARTIKEL XLVI

1. Indien de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258) eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel XXXIII, onderdeel C, van deze wet na «65» een zinsnede ingevoegd, luidende: , tweede lid,.

2. Indien de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258) later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel J, van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

C

Na artikel XLIX worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIXa

Indien het bij brief van 26 februari 2015 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen (Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops) (34 165) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel M, van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIXb

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34 767) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel 10 van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIXc

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34 768) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel j, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34 768) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel V, onderdeel B, van die wet «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Toelichting

Deze nota van wijziging is louter technisch van aard. Onderdeel A behelst een redactionele verbetering en onderdelen B en C behelzen samenloopbepalingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge