Kamerstuk 34775-XVII-37

Motie van de leden Voordewind en Kuik over bieden van perspectieven aan Afrikaanse jongeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-37.html
ID: 34775-XVII-37

50,7 %
49,3 %

PvdD

GL

CDA

PVV

D66

FVD

VVD

DENK

PvdA

SP

CU

SGP

50PLUS


Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN KUIK

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Afrikaanse jongeren vaak ontbreekt aan toegang tot financiële middelen, beroepsopleidingen, ondernemerschap en aansluiting op de arbeidsmarkt;

overwegende dat het nieuwe kabinet voornemens is bij te dragen aan het aanpakken van de grondoorzaken van armoede, migratie, instabiliteit en klimaatverandering;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen in de beleidsnota om het Addressing Root Causes Fund (ARC-fonds) op te schalen, gericht op het bieden van perspectieven aan Afrikaanse jongeren door werkgelegenheid en ondernemerschap te bevorderen;

verzoekt de regering voorts, het fonds te blijven richten op maatschappelijke organisaties en ruimte aan maatschappelijke organisaties te geven om samen te werken met bedrijven en kennisinstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Kuik