Kamerstuk 34775-XVII-13

Proces beleid en budget Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komende maanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 17 november 2017
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-13.html
ID: 34775-XVII-13

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2017

Het Regeerakkoord kondigt nieuwe accenten aan voor het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is in totaal EUR 1 miljard aan ODA-middelen (Official Development Assistance) beschikbaar gesteld voor intensiveringen voor de periode 2018–2021. Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over het proces van beleidsvorming in de komende maanden en de fasering van de besluitvorming over de besteding van de middelen voor intensiveringen. Hiermee kom ik tegemoet aan het verzoek van uw Kamer om een brief te sturen met een toelichting op de verwerking van de beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord in de begroting 2018 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hoewel de wereld nooit eerder zo welvarend was, nemen instabiliteit, onzekerheid en ongelijkheid binnen landen toe. De onveiligheid aan de Europese buitengrenzen, de grote groepen mensen die vluchten voor geweld of elders economisch perspectief zoeken en elkaar snel opvolgende geopolitieke ontwikkelingen, onderstrepen de opgave waar Nederland (zowel binnen als met de Europese Unie) voor staat. Juist daarom investeert dit kabinet fors in diplomatie, de krijgsmacht en ontwikkelingssamenwerking. Deze drie onderdelen zijn uiteraard bepalend voor het Nederlandse buitenlandbeleid.

In het voorjaar van 2018 zal uw Kamer een nieuwe beleidsnota ontvangen, die de agenda voor ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen zal bevatten. In deze nota worden vanzelfsprekend de kernpunten van het Regeerakkoord nader uitgewerkt. De nota zal tevens een financiële paragraaf bevatten waarin wordt gemeld hoe de begroting voor BHOS wordt aangepast. Ook de bijdrage aan het Nationaal Klimaatfonds zal worden gepreciseerd. De budgettaire verwerking van de beleidsnota voorzie ik bij de Voorjaarsnota/Eerste Suppletoire begroting 2018.

Vooruitlopend op de nieuwe agenda is door het kabinet een aantal aanvullende uitgaven voor Humanitaire Hulp en Opvang in de Regio in 2018 voorzien, onder andere in verband met de terugval van de middelen voor deze beleidsterreinen die waren voorzien in de Ontwerpbegroting voor 2018. De Nederlandse core bijdragen aan humanitaire organisaties, inclusief de Dutch Relief Alliance, lopen eind 2017 immers af.

Aan donoren wordt gevraagd hun bijdragen aan humanitaire hulp aan het begin van het jaar beschikbaar te stellen op basis van de schatting van de VN van de humanitaire noden wereldwijd. De nota van wijziging waarmee de aanvullende middelen voor Humanitaire Hulp en Opvang in de Regio worden verwerkt stuurt de Minister van Financiën u gelijktijdig toe (Kamerstuk 34 775 XVII, nr. 11).

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag